Rzecznik Praw Obywatelskich w Uniwersytecie Śląskim

Prof. dr hab. Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich RP gościł w Uniwersytecie Śląskim 15 maja. Wizyta miała na celu podpisanie Porozumienia o współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatela pomiędzy Rzecznikiem a JM Rektorem UŚ oraz Umowy w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka pomiędzy Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich a Kołem Naukowym Studencka Poradnia Prawna.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich RP, prof. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele Studenckiej Poradni Prawnej: Sebastian Drzazga – Przewodniczący i Bartosz W. Wojciechowski – Wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich RP, prof. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele Studenckiej Poradni Prawnej: Sebastian Drzazga – Przewodniczący i Bartosz W. Wojciechowski – Wiceprzewodniczący

Podpisane porozumienie stanowi podstawę do nawiązania współpracy w zakresie ochrony praw człowieka i jego podstawowych wolności. Realizatorami tej współpracy będą studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ zaangażowani w działalność Studenckiej Poradni Prawnej. Umowa umożliwia im dostęp do materiałów oraz sposobów działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno poprzez udział w organizowanych przez Biuro szkoleniach i warsztatach, jak i poprzez zaangażowanie w rozwiązywanie rzeczywistych problemów przekazanych Poradni przez Rzecznika do rozpoznania.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Andrzej Zoll, w obecnej sytuacji społecznej podstawowymi problemami są: niewystarczające wykształcenie oraz narastające problemy wynikające z braku środków materialnych. Takie inicjatywy studenckie, jak poradnia prawna, stanowią więc cenną pomoc zarówno w procesie kształtowania w społeczeństwie obywatelskich postaw oraz w odpowiadaniu na konkretne potrzeby osób najbiedniejszych, poprzez udzielanie porad prawnych, a także niejednokrotnie obronę ich podstawowych praw i wolności. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział goście spoza Uniwersytetu, reprezentujący Senat RP, władze wojewódzkie i samorządowe oraz Palestrę Śląską: Krystyna Doktorowicz - Senator RP, Lechosław Jarzębski - Wojewoda Śląski, Michał Czarski - Marszałek Województwa Śląskiego, Ewa Siwińska - Prezes Izby Notarialnej w Katowicach, Bogumiła Ustianicz - Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Irena Piotrowska - Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Piotr Masłowski - Prokurator Okręgowy w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu obok JM Rektora prof. dr. hab. Janusza Janeczka w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiej Poradni Prawnej, prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Studencką Poradnię Prawną reprezentowali: Sebastian Drzazga - Przewodniczący oraz Bartosz W. Wojciechowski - Wiceprzewodniczący, a także liczna grupa zaangażowanych w niej studentów.

Studencka poradnia prawna agendą obywatelską

Porozumienie zawarte przez JM Rektora UŚ z Rzecznikiem Praw Obywatelskich faktycznie stanowi otwarcie pola działalności dla studentów zaangażowanych w Kole Naukowym Studencka Poradnia Prawna, funkcjonującym na Wydziale Prawa i Administracji UŚ pod opieką prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana. Działalność Poradni opiera się przede wszystkim na bezpłatnym udzielaniu porad prawnych studentom oraz wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej zaangażowanie zawodowego prawnika. W Poradni równolegle działają cztery sekcje: karna, cywilna, administracyjna oraz pracy. Nad pracą każdej z nich czuwają pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji i każda odpowiedź przygotowywana przez studentów wymaga zatwierdzenia przez odpowiedni autorytet naukowy. Studenci rozpatrują zgłaszane problemy, niejednokrotnie również takie, które nie przynoszą wymiernych korzyści naukowych czy zawodowych, ale dzięki którym mają okazję w konkretny sposób pomóc konkretnemu człowiekowi. W przypadkach stwierdzenia naruszenia praw i godności człowieka Poradnia kieruje zgłoszoną do niej sprawę do rozpatrzenia Rzecznikowi.

Sebastian Drzazga – Przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej
Sebastian Drzazga – Przewodniczący
Studenckiej Poradni Prawnej

Wspólnie z Rzecznikiem

Dzięki zawartemu porozumieniu do Poradni będą trafiały również sprawy skierowane do niej przez Rzecznika lub pracowników jego Biura. Rozpoznając taką sprawę studenci mają okazję zmierzyć się z rzeczywistymi problemami i uwarunkowaniami jakie towarzyszą codziennym zmaganiom o ochronę podstawowych praw i wolności człowieka, uczą się także odpowiedzialności i mądrości w podejmowaniu decyzji. Kształceniu temu sprzyjać będzie również zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Biuro Rzecznika. Poza wymianą dokumentacji oraz udziałem w wydawanych przez Biuro Rzecznika publikacjach prawnych studenci będą mieli możliwość odbywania staży i praktyk w poszczególnych jego agendach.

Kręgosłup zawodowy i moralny

To przygotowanie, jak podkreślał w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Andrzej Zoll, stanowi niezbędną podstawę zawodową i moralną dla przyszłych kadr prawniczych w Polsce. Wymagając wielu trudów, owocuje niezastąpionymi doświadczeniami, dzięki którym student zaangażowany w prace Poradni nie będzie już zwykłym studentem prawa. Doświadczenia te, jak się okazuje, są bowiem rozpoznawalne.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Potrzebna pomoc

Prof. Zoll zwrócił również uwagę na ważny wymiar działalności Poradni, jakim jest konkretna pomoc okazywana człowiekowi. W czasach, gdy najbardziej dokuczliwymi elementami życia nie są już prześladowania, bezprawne aresztowania czy akty agresji ze strony organów władzy lub administracji, ale faktyczna bieda i braki wykształcenia, zmieniła się również rola obrońcy praw obywatelskich. Pomoc ta nie opiera się już w takim stopniu na obronie obywatela przed niesprawiedliwością urzędu, ale na wsparciu w rzeczywistej życiowej sytuacji. Wsparcie, jakiego oczekuje się od pracownika Poradni w sytuacji, gdy niemal 25% wpływających do Biura Rzecznika skarg dotyczy właśnie niedostatków podstawowego zaopatrzenia oraz dostępu do wykształcenia, polegać będzie na dochodzeniu do umiejętności sformułowania problemu oraz umiejętności rozmowy. Te umiejętności sprawią, że okazana pomoc przebiegać będzie dwutorowo: szkoła prawa i jego stosowania towarzyszyć będzie faktycznej szkole życia w jego najbardziej konkretnym i bolesnym nieraz wymiarze.

Uniwersytet obywateli

Jak ważne jest dostrzeganie i staranne dopracowywanie aspektu obywatelskiego w działalności akademickiej zauważył prof. dr hab. Janusz Janeczek. Nie tylko bowiem badania naukowe stanowią o przyszłości uniwersytetu, ale coraz bardziej również to, czy kształci on osoby gotowe do podjęcia odpowiedzialności za kształt, jaki w dzisiejszym świecie przyjmie nauka, kultura, polityka, prawo. Studencka Poradnia Prawna jest wymownym przykładem dojrzałego spojrzenia studentów na swój warsztat, jakim jest wykształcenie, ale i na przestrzeń realizowania tego warsztatu, jakim jest otoczenie, a w nim konkretny człowiek.

MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier

Studencka Poradnia Prawna działająca przy Uniwersytecie Śląskim jest kolejną poradnią, włączającą się do współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dotychczas porozumienia podpisały uniwersyteckie poradnie w Krakowie, Warszawie, Białymstoku oraz w Toruniu. W najbliższym czasie podpisane zostanie również porozumienie ze Studencką Poradnią Prawną w Szczecinie. Efektem dotychczasowej współpracy jest między innymi wydanie ponad 30 poradników w serii "Informator RPO" przygotowanych przez studentów działających w poradniach oraz zaopiniowanych przez Biuro Rzecznika. W Biurze Rzecznika studenci odbywają liczne praktyki i staże.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Podpisanie porozumienia pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich
a Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Grupowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości
Grupowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości