Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 2003

O Centralnych Zawodach XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w uroczystym otwarciu Centralnych Zawodów XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej, które odbywały się w kwietniu w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Organizatorem zawodów, patronat nad którymi objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Oddziału PAN w Katowicach oraz Śląski Kurator Oświaty, jest Komitet Główny Olimpiady w Warszawie oraz Śląski Komitet Okręgowy Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr. hab. Eugeniusza Łągiewki z Wydziału Techniki UŚ.

Finaliści Tegorocznej XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej z Okręgu Śląskiego: Paweł Gosztyła (I LO Tychy), Michał Trybus (I LO Tychy), Michał Miodek (ZSZ nr 10 Sosnowiec) i Marcin Wojtyniak (ZSZ nr 10 Sosnowiec) zwiedzili kombinat Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej oraz siedzibę Międzynarodowych Targów Katowickich.

Po wizycie przewodniczącego senatu Kanady

Daniel Hays - Przewodniczący Senatu Kanady, który 7 marca gościł w Uniwersytecie Śląskim i wygłosił wykład dla studentów Wielokulturowość w Kanadzie, przesłał na ręce JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego podziękowania dla całej społeczności uniwersyteckiej za serdeczne przyjęcie.

Pobyt w Polsce i wizyta na uczelni były dla Senatora Daniela Haysa okazją do zapoznania się z jej charakterem i specyfiką. Stanowią one ważny krok w dalszej owocnej współpracy obu krajów, opartej na podobnych doświadczeniach związanych z wielokulturowością i dynamicznymi relacjami zachodzącymi pomiędzy różniącymi się społecznościami. Jak podkreślił Senator Daniel Hays, szczególne znaczenie miała dla niego możliwość zwrócenia się bezpośrednio do studentów Uniwersytetu poprzez wykład na temat sytuacji społecznej i kulturowej w Kanadzie.

Wmurowanie kamienia węgielnego na Wydziale Teologicznym

W Wielki Czwartek 17 kwietnia odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego w budowanym gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która stanowi zakończenie prac budowlanych stanu surowego Wydziału. Akt erekcyjny został podpisany przez ks. Damiana Zimonia Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego, JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka, Dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora i Prezydenta Katowic Piotra Uszoka. Akt, wraz z cegłą pochodzącą z rzymskiej Bazyliki św. Piotra, został wmurowany pod specjalną tablicą upamiętniającą uroczystość. Budynek, zlokalizowany w Katowicach przy ul. Jordana i znajdujący się obecnie w stanie surowym, zostanie oddany do użytku w 2004 r. Wydział Teologiczny będzie w nim kształcić ok. 600 studentów na kierunkach magisterskich, zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym.

Circom Prix dla Bobrek dance

Film Bobrek dance Dagmary Drzazgi, doktorantki Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał Circom Prix - przyznawaną corocznie nagrodę Światowej Federacji Telewizji Regionalnych zrzeszającej 376 stacji z 38 krajów świata. Film opowiadający historię trójki chłopców z bytomskiej dzielnicy Bobrek, dla których sposobem na życie stał się taniec, został przez piętnastoosobowe jury uznany za najlepszy film tegorocznego festiwalu. Circom Prix to już kolejna nagroda przyznana autorce za Bobrek dance - w ubiegłym roku otrzymała m.in. Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Mediów w Łodzi. Dagmara Drzazga, od dziewięciu lat współpracująca z Telewizją Katowice, realizowała ten film dla telewizyjnej "Jedynki" przez dwa lata.

Dobra jakość kształcenia na Wydziale Artstycznym

Państwowa Komisja Akredytacyjna w Uchwale nr 190/2003 Prezydium PKA z dnia 10 kwietnia 2003 roku, pozytywnie oceniła jakość kształcenia na poziomie magisterskim i zawodowym na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym na Wydziale Artystycznym Filii UŚ w Cieszynie. Ocena pozytywna wydana przez PKA opiera się na raporcie Zespołu Oceniającego, stanowisku uczelni oraz opinii Zespołu Kierunków Studiów Artystycznych. Jest świadectwem spełniania przez uczelnię wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz posiadania odpowiedniej bazy materialnej do prowadzenia studiów. Następna kontrola jakości kształcenia na Wydziale nastąpić powinna w roku akademickim 2007/2008.

O Obronie Cywilnej z uznaniem

Uniwersytet Śląski w Katowicach uhonorowany został dyplomem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w upowszechnianie i wdrażanie humanitarnych i społecznie użytecznych idei Obrony Cywilnej. Dyplom przyznany został przez Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka, pełniącego funkcję Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

Zielone czeki rozdane

23 kwietnia w siedzibie Polskiego Radia Katowice odbyła się uroczystość wręczenia Zielonych czeków, nagród przyznawanych od 1995 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Nagrodami honorowane są osoby, które w sposób szczególny działają na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie śląskim. W tym roku przyznanych zostało 13 nagród: 4 zespołowe i 3 indywidualne.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: W kategorii prace naukowo-badawcze laureatami zostali dr Barbara Tokarska-Guzik i dr Adam Rostański z Katedry Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W kategorii edukacja ekologiczna nagrodę indywidualną za propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz edukację ekologiczną na szczeblu szkolnym i akademickim otrzymał dr Mirosław Nakonieczny, p.o. Dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Nagrodę specjalną za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Rostański z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W uroczystości rozdania nagród uczestniczył prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs na najlepszego studenta Primus Inter Pares

Ubiegłoroczna absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie studentka V roku politologii i doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych - mgr Karolina Koc zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu Primus Inter Pares w województwie śląskim. Uroczystość ogłoszenia wyników finału regionalnego konkursu, w której udział wzięli studenci oraz Rektorzy największych śląskich uczelni: Śląskiej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej, Akademii Sztuk Pięknych, oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, odbyła się 29 kwietnia w Piwnicy u Marchołta. Pani Karolina otrzymała najwięcej punktów w kategoriach: średnia ocen, znajomość języków obcych, szerokie zainteresowania naukowe, indywidualny tok studiów, działalność w studenckim ruchu naukowym oraz na rzecz środowiska akademickiego. Konkurs Primus Inter Pares jest jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju, zorganizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Patronat nad Konkursem objął Premier RP Leszek Miller.

Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najwybitniejszych studentów za wysiłek podejmowany w pracy podczas studiów oraz w ramach działalności społecznej. Laureaci, oprócz nagród rzeczowych mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firm z całego kraju poszukujących młodych i zdolnych pracowników. Na przebieg konkursu Primus Inter Pares składają się trzy etapy: uczelniany, regionalny oraz ogólnopolski. Karolina Koc - laureatka śląskich eliminacji weźmie udział w ogólnopolskiej edycji konkursu, która odbędzie w maju w Sali Kolumnowej Kancelarii Premiera RP w Warszawie.

Międzynarodowa konferencja o cieczach złożonych

W Ustroniu Śląskim od 10 do 14 maja odbywała się międzynarodowa konferencja ARW NATO Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids (Nieliniowe zjawiska dielektryczne w cieczach złożonych) organizowana przez Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Akademii Niskich Temperatur w Odessie (Ukraina). Tematyka konferencji dotyczy jednego z najważniejszych kierunków współczesnej fizyki fazy skondensowanej i inżynierii materiałowej, jaką są ciecze złożone. Badane są nowe możliwości poznania materiałów stanowiących bazę mas plastycznych, żywic syntetycznych, żywności, kosmetyków, displejów, smarów oraz materii ożywionej. Konferencje ARW (Advanced Research Workshop - Zaawansowane dyskusyjne spotkanie badawcze), są organizowanie dzięki grantom Biura ds. Badań Naukowych i Środowiska NATO. Głównym organizatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest prof. dr hab. Sylwester Rzoska z Zakładu Fizyki Molekularnej.

Świętowaliśmy Dzień Europy!

9 maja w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach obchodzony był Dzień Europy, święto ustanowione na pamiątkę ogłoszenia przez Roberta Schumana Deklaracji będącej początkiem procesu jednoczenia Europy aż do jej obecnej postaci. Dzień 9 maja należał do zorganizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Biuro Promocji i Karier UŚ Tygodnia z Unią Europejską, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć praktycznych informacji na temat Unii Europejskiej, poprzez przygotowane materiały informacyjne oraz szereg wykładów i debatę europejską, które odbyły się właśnie 9 maja. W debacie, która wzbudziła największe zainteresowanie, wzięli udział: Jan Rzymełka - Poseł na Sejm RP, Adam Słomka - lider partii Konfederacja Polski Niepodległej oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Studenci oraz osoby przybyłe na debatę, mieli możliwość poruszania wszystkich interesujących ich zagadnień związanych z korzyściami, ale i kosztami wstępowania Polski do Unii Europejskiej. Owocem debaty jest potwierdzenie potrzeby organizowania podobnych spotkań, służących wymianie myśli i doświadczeń na ważne tematy, są one istotne zarówno dla kraju, jak i środowiska akademickiego, tworzonego przez społeczność Uniwersytetu.

Suplement Online

Ukazała się internetowa wersja Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego Suplement. Magazyn dostępny jest pod adresem: www.suplement.us.edu.pl. Autorzy zachęcają do odwiedzania strony oraz dzielenia się opiniami na temat jej działania oraz zawartości.

Europejska strona internetowa Uniwersytetu

W ramach działań podejmowanych przez Uniwersytet Śląski w związku z procesem integracji Polski z Unią Europejską, przygotowany został serwis internetowy: http://europa.us.edu.pl/ poświęcony kwestiom związanym z Unią, jej strukturą i funkcjonowaniem.

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski - redaktorem czasopisma Central European Journal of Physics

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ, został powołany na redaktora nowego czasopisma Central European Journal of Physics (CEJP) (http://www.cesj.com/warczewski.html). Czasopismo to jest międzynarodowym medium publikującym wyniki badań oraz artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin fizyki. Pierwotna misja CEJP polega na wspomaganiu badaczy wschodnio-europejskich w przekazywaniu ich osiągnięć światowej społeczności naukowej, tym nie mniej artykuły fizyków z innych obszarów świata nie są w żadnym wypadku wykluczone. Czasopismo ukazuje się tylko w formie elektronicznej (http://www.cesj.com/physics.html); obowiązuje język angielski.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ