STUDIA DOKTORANCKIE

Uniwersytet Śląski
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
ogłasza nabór na Studia Doktoranckie
w roku akademickim 2003/2004

Studia trwają 4 lata i obejmują następujące specjalności:

 • fizyka fazy skondensowanej
 • fizyka molekularna
 • fizyka jądrowa
 • fizyka teoretyczna :
  • teoria fazy skondensowanej (teoria nadprzewodnictwa, magnetyzm, teoria procesów stochastycznych)
  • teoria pola i cząstek elementarnych
  • astrofizyka i kosmologia.

Kandydaci na Studia proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. 160, tel. 258 84 31) następujących dokumentów (w terminie do 4 lipca b.r.):

 1. Podanie (plus ewentualne podanie o stypendium i dom akademicki).
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy, 3 fotografie.
 4. Dyplom magisterski lub zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskaniu stopnia magistra.
 5. Zaświadczenie z Dziekanatu o ocenie średniej z okresu studiów.
 6. Zgoda pisemna i opinia przyszłego opiekuna naukowego.
 7. Zaświadczenie lekarskie
 8. Potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 8 lipca b.r. o godz. 9.15 (Instytut Fizyki, pok. 160).
Każdy kandydat zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą indeksu.
Lista osób przyjętych na Studia Doktoranckie zostanie wywieszona 10 lipca.