Stanowisko Nr 12/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2003 r.

Stanowisko Nr 12/2003
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 15 maja 2003 r.

W związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącymi zniesienia zasady uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przedstawia następujące stanowisko.

Obecne nakłady na naukę, sztukę i szkolnictwo wyższe są niebezpiecznie niskie, co powoduje, że również dochody pracowników uczelni wyższych nie są proporcjonalne do ich wkładu pracy i kwalifikacji zawodowych. Zniesienie dotychczas obowiązującej zasady spowodowałoby dalszą pauperyzację środowiska akademickiego.

Dotychczas stosowana zasada funkcjonująca w polskim prawie podatkowym od lat 20-tych ubiegłego wieku, uwzględniania kosztów uzyskania przychodów odzwierciedla rzeczywiste nakłady ponoszone przez twórców, w tym pracowników naukowo - dydaktycznych. Nie jest ona ulgą podatkową, ale skwantyfikowaniem realnie ponoszonych, rozłożonych w czasie kosztów związanych z gromadzeniem wiedzy i rozwojem naukowym.

W świetle powyższych argumentów Rada Główna zdecydowanie opowiada się za zachowaniem dotychczas obowiązujących zasad.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski