Nowe książki - Luty 2003

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e
BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. Tadeusz Sławek: Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, wyd. drugie, wklejki, kolofon, streszcz., 20 zł

HISTORIA. Bożena C z w o j d r a k: Rogowscy herbu Działosza, podskarbiowie królew-scy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku, bibliogr., fot., rys., tab., indeks, summ., Zsfg., 30 zł

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 20. Red. Józef B a ń k a, summ., Zsfg., 25 zł

POLITOLOGIA. Człowiek, jego wolności i prawa a polityka. Tradycja i współczesność. Red. Adam H r e b e n d a, Wojciech K a u t e, summ., Zsfg., 9 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Idee i poetyki. Ze studiów nad literaturą rosyjską (Tom upamiętniający 25-lecie istnienia Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej). Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a, bibliogr., summ., Zsfg., 23 zł

PEDAGOGIKA. Katarzyna O l b r y c h t: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, wyd. drugie, bibliogr., summ., Zsfg., 30 zł

PSYCHOLOGIA. Małgorzata G ó r n i k-D u r o s e: Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, bibliogr., schem., rys., tab., wykresy, 30 zł

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 36 (53): Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych. Red. Stanisław C a b a ł a, bibliogr., rys., tab, summ., Zsfg., 25 zł

Ewa K u r c z y ń s k a: Epiderma wielokrotna łodyg wierzby - szczególny przypadek powtarzania fenotypu epidermalnego, bibliogr., fot., rys., tab., summ., Zsfg., 15 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Jacek Kurek: U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733)

POLITOLOGIA. Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna - aktorzy - programy - strategie. Red. Janusz Sztumski przy współudz. Mariusza Kolczyńskiego

LITERATUROZNAWSTWO. Ewa Dąbek-Derda: Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu

JĘZYKOZNAWSTWO. Języki i tradycje Słowian. Red. Emil Tokarz

Śląskie studia lingwistyczne. Red. Krystyna Kleszczowa, Joanna Sobczykowa

Małgorzata Twardoń: L'Utilité de l'activité de penser analytique et synthétique dans l'enseignement / apprentissage des langues étrangeres l'exemple de la langue française

KULTUROZNAWSTWO. Magdalena Dziadek: Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia

Ewa Kosowska: Antropologia literatury

PEDAGOGIKA. "Chowanna". T. 19. Red. Władysława Ł u s z c z u k

Violetta Rodek: Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczpospolitej