Jak pisać projekt?

W dniach 3-16 grudnia 30. studentów Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej wybranych spośród 90 chętnych uczestniczyło w szkoleniu Projekt: teoria i praktyka, zorganizowanym przez Naukowe Koło Integracji Europejskiej, a prowadzonym przez Krzysztofa Kacugę z Fundacji Edukacja dla Demokracji. Szkolenie składało się z czterech spotkań (16 godzin dydaktycznych).

Spotkanie

"Ciekawą formą prowadzenia zajęć było połączenie przekazywania wiadomości teoretycznych z warsztatami aktywizującymi uczestników, a także z dyskusją"- mówi Ewelina Szewczyk, jedna z uczestniczek szkolenia, studentka politologii.

Podczas pierwszego spotkania omawiano zagadnienia związane z cechami projektu, korzyściami wynikającymi z realizacji i uczestnictwa w projekcie. Po zapoznaniu się z cechami projektu, jego elementami, korzyściami osiąganymi przy pracy metodą projektową uczestnicy warsztatów, podzieleni na grupy, wymyślali własne projekty, które miały być odpowiedzią na problemy środowiska, w którym żyją. - "Moja grupa wybrała walkę z plagą bezrobocia wśród absolwentów kierunków humanistycznych - opowiada Hanna Gawonicz, studentka MISH-u - inni zajmowali się niekompetencją urzędników w Polsce, była także próba aktywizacji Domu Kultury w Zawierciu."

Kolejne zajęcia były poświęcone bardziej szczegółowej pracy nad własnymi projektami. Uczestnicy konkretyzowali projekty, nakreślali ramy czasowe ich realizacji, wskazywali cele i odbiorców, nakreślali harmonogram działań, a także szacowali wydatki związane z przeprowadzeniem projektów.

Spotkanie

Następny etap był bezpośrednio związany z finansową stroną projektowania. - "Zapoznaliśmy się z wielkością środków pomocowych dla Polski i innych państw, informacjami o możliwości czerpania środków pomocowych, wymogami formalnymi wobec podmiotu ubiegającego się o dotację - wyjaśnia Ewelina Szewczyk - Podczas warsztatów, odgrywając role sponsorów i osób ubiegających się o granty, dostrzegaliśmy cele i oczekiwania tych dwóch grup. Dowiedzieliśmy się jak należy przedstawiać projekt, by miał jak największe szanse na dotacje, jakie są najczęstsze pytania zadawane przez sponsora i jakie formy współpracy najbardziej mu odpowiadają."

Ostatnie zajęcia były poświęcone praktycznej umiejętności przygotowania wniosku o dotację, jego elementami, szczegółowym opisem budżetu oraz sprawozdawaniem projektu, podsumowaniem i oceną. Polegały na zapoznaniu się z wnioskami o dotację do najbardziej znanych sponsorów, m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Ministerstwa Edukacji Narodowej Komisji Europejskiej oraz z instytucjami, stowarzyszeniami i prywatnymi firmami, które są sponsorami. Całość zakończyła się wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia.