Kronika Uniwersytecka - Luty 2003

"Czarne Diamenty" dla Uniwersytetu i prof. Tadeusza Sławka

Jak już informowaliśmy, laureatem Nagrody Specjalnej "Czarnego Diamentu" ufundowanej przez Kapitułę Nagrody Czarny Diament Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego został prof. Tadeusz Sławek. Z przyjemnością informujemy także, iż wśród laureatów Nagrody " Czarny Diament" 2002 znalazł się też Uniwersytet Śląski w Katowicach. Nagrody wręczone zostały 23 listopada podczas uroczystej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku.

Wizyta konsula Republiki Francuskiej

Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, Michael Raineri, odwiedził 18 grudnia Uniwersytet Śląski. Podczas spotkania konsula z Prorektorem ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem, omawiano kwestie współpracy pomiędzy rządem Republiki Francuskiej a uczelniami polskimi (w szczególności Uniwersytetem Śląskim). Rozmawiano także na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Regionie oraz omawiano kwestie związane z integracją europejską.

Szkolenie na temat 6 Programu Ramowego UE

Zespół Programów Międzynarodowych był organizatorem szkolenia na temat 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, które odbyło się 8 stycznia w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. W trakcie szkolenia, prowadzonego przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego 6 PR w Gliwicach, omówione zostały przepisy i uregulowania dotyczące składania propozycji projektów badawczych.

Jak wiadomo, celem 6 PR jest stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz wspieranie konkurencyjności gospodarki europejskiej i promowanie współpracy europejskiej. Włączenie się do tego programu pozwoli nie tylko na finansowanie projektów naukowych Uniwersytetu Śląskiego ze środków unijnych, ale również na promowanie nauki polskiej na arenie międzynarodowej i współuczestnictwo we wprowadzaniu uczelni polskich w struktury Unii Europejskiej.

Konwersatorium PTF: Czy możliwe jest automatyczne rozumienie obrazów?

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zorganizowało w piątek 10 stycznia konwersatorium, na którym Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Rektor AGH, Kierownik Katedry Automatyki AGH, Członek PAN, Członek PAU, Członek Zagraniczny RANP, Doktor Honoris Causa Politechnik Częstochowskiej i Wrocławskiej, a także Uniwersytetów w Kuala Lumpur i w Dniepropietrowsku (Profesor Honorowy) wygłosił wykład pt.: Czy możliwe jest automatyczne rozumienie obrazów?

Wybory Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie odbyło się 3 stycznia pierwsze posiedzenie VIII Kadencji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącego RG, Wiceprzewodniczących, członków Prezydium oraz przewodniczących Komisji, a członkom Rady wręczono uroczyście Akty stwierdzenia wyboru.

Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wybrano prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego (Uniwersytet Gdański). Wśród członków ośmioosobowego Prezydium znaleźli się dwaj przedstawiciele Śląska: prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Paweł Lampe (Śląska Akademia Medyczna). Na Przewodniczącego Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych wybrano prof. dr. hab. Tadeusza Sławka, na Przewodniczącą Komisji Edukacji dr hab. inż. Annę Błach (Politechnika Śląska), a na jej zastępcę dr. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski), któremu powierzono także funkcję rzecznika prasowego Rady.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego liczy 30 osób. Jest organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego. Do jej zadań należy współdziałanie z MENiS i innymi organami państwowymi w wykonywaniu przez nie zadań oraz w kreowaniu polityki edukacyjnej w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce. Rada m.in. określa główne zadania, kierunki i zasady organizacji szkolnictwa wyższego, opiniuje kryteria przyznawania uczelniom przez właściwego ministra dotacji i innych środków z budżetu państwa, opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego, opiniuje wnioski w sprawie utworzenia, przekształcenia, połączenia, zniesienia i zmiany nazwy uczelni. VIII Kadencja RGSzW trwa do 31 grudnia 2005 roku.

Studenci UŚ w Akademii "Artes Liberales"

Dwoje studentów I roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Agata Bratek oraz Piotr Bogalecki zostało przyjętych w poczet studentów prestiżowej Akademii "Artes Liberales" tworzonej przez siedem uniwersytetów polskich: Warszawski, Jagielloński, Wrocławski, Śląski, im. Adama Mickiewicza, im. Mikołaja Kopernika oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Troje studentów MISH Uniwersytetu Śląskiego zakwalifikowanych do Programu AAL w zeszłym roku odniosło sukces i uzyskało promocję na drugi rok, zaś pięcioro studentów na rok trzeci.

Prof. Stanisław Juszczyk zaproszony do Rady

Mamy zaszczyt poinformować, że prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został zaproszony przez Panią Minister Krystynę Łybacką do pracy w Radzie ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, będącej ciałem doradczym Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Zadaniem Rady będzie między innymi inspirowanie i opiniowanie programów nauczania w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, inspirowanie i opiniowanie programów informatycznego i medialnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli, określane i wypracowywanie decyzji w zakresie polityki dotyczącej edukacji informatycznej i medialnej oraz nawiązywanie w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Biblioteka niepełnosprawnym

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek w porozumieniu z Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Wandą Dziadkiewicz-Fazan zdecydował o zwolnieniu z opłat niepełnosprawnych osób studiujących i pracujących w UŚ, uprawnionych do korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej. Obecnie wszystkie takie osoby, o widocznym inwalidztwie lub legitymujące się stosownym dokumentem potwierdzającym fakt niepełnosprawności, mogą sprowadzać książki z kraju i zagranicy za darmo.

Wyniki konkursu na projekt Biblioteki UŚ

Znamy już nazwiska zwycięzców w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej w Katowicach. Poza pierwszą nagrodą przyznane zostały także cztery równorzędne drugie nagrody oraz wyróżnienie honorowe.

Zwycięzcą konkursu został zespół architektów z Koszalina i Radomia w składzie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzawski (współautorzy) oraz Rafał Sobieraj, Wojciech Subalski, Dariusz Cyparski (współpracownicy). Wystawę prac konkursowych można było podziwiać od 9 do 24 stycznia na pierwszym piętrze budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego - uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiło 9 stycznia w samo południe. Podsumowująca konkurs dyskusja na temat prac odbyła się 14 stycznia w Auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu. Więcej informacji na dalszych stronach Gazety.

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego od początku marca 2003 roku organizuje nowe dwusemestralne studia podyplomowe "Zarządzanie sytuacją kryzysową", tworzone w ścisłej współpracy z pracownikami Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Studia te stanowią odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na skoordynowane i dobrze zarządzane działania w zakresie profilaktyki i diagnozy sytuacji kryzysowych, skutecznego rozwiązywania powstałych sytuacji kryzysowych oraz usuwania skutków kryzysu. Głównym celem studiów jest opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności związanych z prawidłową diagnozą zagrożeń - naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, efektywnym działaniem i wykorzystaniem procedur w sytuacji kryzysowej oraz opanowanie umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu. Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą na rzecz profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Obejmują 240 godzin zajęć specjalistycznych. Proponowany program studiów powstał w wyniku konsultacji z pracownikami Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz praktykami zajmującymi się na co dzień działaniami związanymi z problematyką kryzysu w Urzędach Miejskich oraz służbach specjalistycznych.

Dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Zarządzania przy ul. 75 Pułku Piechoty w Chorzowie. Dziekanat Szkoły czynny jest w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 241 04 78 oraz 241 39 13 oraz tel. centrali 247 92 22, 247 95 00; fax 32/ 241 04 78.

Nowy magazyn studentów Uniwersytetu Śląskiego

Ukazał się pierwszy numer magazynu studentów Uniwersytetu Śląskiego "Suplement". Od 15 stycznia 2003 r. będzie on dostępny na terenie Uniwersytetu Śląskiego, a na razie został dołączony jako wkładka do styczniowego wydania "Gazety Uniwersyteckiej" UŚ.

Pierwszy numer "Suplementu" zawiera m.in. artykuły na temat wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, antagonizmów pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem, stołówki studenckiej na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie.

Technicy i humaniści

Zainteresowania humanistyczne pracowników Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej przejawiają się w chęci poszerzenia wiedzy o historii literatury i o języku polskim. 6 lat temu została nawiązana współpraca między Szkołą Języka i Kultury Polskiej z Zakładem Telekomunikacji, efektem której jest cykl wykładów humanistycznych dla pracowników Politechniki. Do tej pory odbyły się już wykłady poświęcone fonologii (dr J. Tambor), gramatykom tekstowym (dr R. Cudak), językowi kobiet (dr A. Skudrzyk), kobiecemu widzeniu literatury (dr A. Szol).

W końcu, po 6 latach, postanowiono relację odwrócić. Humaniści też chcą wiedzieć coś o technice. W ramach poszerzenia wiedzy technicznej pracowników Szkoły, dr J. Izydorczyk z Zakładu Telekomunikacji wygłosił 16 stycznia wykład poświęcony podstawowym zagadnieniom telekomunikacji.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier