Nowe książki - Grudzień 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. Tom 5: Ewa M. T h o m p s o n: Witold Gombrowicz, bibliogr., indeks nazwisk, 20 zł

HISTORIA. Janusz G r u c h a ł a: Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920-1938, bibliogr., indeks nazwisk, summ., shrnutí, 22 zł

FILOZOFIA. Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. Andrzej J. N o r a s przy współudz. Dariusza K u b o k a, summ., Zsfg., 16 zł

Józef B a ń k a: Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały, schem., tab., summ., Zsfg., 32 zł

POLITOLOGIA. Aneta B a n a s i k: Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej '97, bibliogr., summ., Zsfg., 24 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, bibliogr. prac, fot., 75 zł

Einheit versus Vielheit. Zum Problem der Identität in der deutschsprachigen Literatur. Red. Grażyna Barbara S z e w c z y k, summ., streszcz., 23 zł

Piotr D z i e d z i c: At the Corner of Liberty and Main: John Gardner, Raymond Carver, and the Generation of '31, bibliogr., streszcz., rés., 15 zł

Katarzyna G a d o m s k a: La science-fiction comme merveilleux contemporain, bibliogr., summ., streszcz., 12 zł

DYDAKTYKA. W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Edwardowi Polańskiemu w 70-lecie Jego urodzin. Red. Helena S y n o w i e c, bibliogr., fot., tab., schem., wykresy, 65 zł

PSYCHOLOGIA. Konteksty stresu psychologicznego. Red. Irena H e s z e n-N i e j o d e k, bibliogr., tab., schem., rys., wykresy, summ., Zsfg., 20 zł

BIOLOGIA. Piotr W e g i e r e k: Relationship within Aphidomorpha on the basis of thorax morphology, bibliogr., rys., tab., rez., streszcz., 12 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA o MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 3. Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., tab., rys., fot., streszcz. abstract, 10 zł

S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Interpretacje i reforma. Red. Anna O p a c k a, tab., schem., rys., fot., 16 zł

ZAPOWIEDZI

P r a c e     n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Adam W o j t a s z e k: Deciphering radio commercials - a pragmatic perspective

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga S t a w n i c k a: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty

PRAWO. "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 15. Red. Arkadiusz N o w a k

PSYCHOLOGIA. Barbara W a w a k-S o b i e r a j s k a: Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt

PEDAGOGIKA. Teresa W i l k: Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce

NAUKI o ZIEMI. Zuzanna B i e l e c-B ą k o w s k a: Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998)

INFORMATYKA. Dionizy C z e k a j: Technology, properties and applications of PZT thin films S k r y p t y

SOCJOLOGIA. Sławomira K a m i ń s k a-B e r e z o w s k a: Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy

LITERATUROZNAWSTWO. Zbigniew K a d ł u b e k, Dariusz R o t t , Renata R y b a, Piotr W i l c z e k: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewod-nik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. Wyd. 3 uzupełnione i zmienione

JĘZYKOZNAWSTWO. Iwona L o e w e, Artur R e j t e r: Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego

BIOLOGIA. Biotechnologia drobnoustrojów. Wybrane zagadnienia. Red. Sylwia Ł a b u ż e k, David N e c k l e n, Joanna R a d z i e j e w s k a-L e b r e c h t

NAUKA o MATERIAŁACH. Antoni W a l a: Metody badania materiałów