Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2002

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie

We wtorek 22 października w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Było to pierwsze posiedzenie Konferencji w tej kadencji, wziął w nim udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek oraz prof. Tadeusz Sławek (jako ustępujący członek prezydium Konferencji). Do Lublina zaprosił Rektorów obecny przewodniczący KRUP prof. Marian Harasimiuk - Rektor UMCS.

Gościem posiedzenia była Krystyna Łybacka - Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Z jej udziałem przeprowadzono dyskusję na temat dokumentu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, opublikowanego przez MENiS. W programie obrad znalazły się również tematy związane z działaniem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji oraz Internetowej Księgarni Akademickiej. Rektorzy rozważali kwestie współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu, współpracy z samorządami w zakresie inicjatyw edukacyjnych oraz ewentualne przystąpienie uniwersytetów do III filaru systemu emerytalnego.

Marcin Wrona nagrodzony przez Marszałka

Marcin Wrona, student reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, którego film Człowiek magnes odnosi sukcesy na festiwalach filmowych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Unimovie w Pescarze we Włoszech oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Aubagne we Francji, został laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla twórców i animatorów kultury. Marszałek Jan Olbrycht wręczył 21 października w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej siedmiu laureatom, wśród których znalazł się reprezentant Uniwersytetu Śląskiego.

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych odbyło się 25 października w Uniwersytecie Warszawskim. Wziął w nim udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek. W programie posiedzenia znalazło się wystąpienie prof. Mariana Harasimiuka - przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz dr Jana Krzysztofa Frąckowiaka - sekretarza Komitetu Badań Naukowych.

Pracownia komputerowa dla Cieszyna

Projekt badawczy Katedry Grafiki oraz Zakładu Teorii Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, zgłoszony na konkurs o przyznanie pracowni komputerowej w ramach programu Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP znalazł się wśród 25 najlepszych propozycji. O wyborze najlepszych projektów decydowało jury składające się z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, sponsorów oraz powołanych ekspertów. Rozpatrzono 110 projektów zgłoszonych przez 31 uczelni wyższych: uniwersytetów, politechnik oraz akademii. Zgodnie z decyzją jury w pełni wyposażone pracownie komputerowe otrzyma 25 wybranych jednostek naukowych, w tym Wydział Artystyczny w Cieszynie. Pracownie te umożliwią między innymi realizowanie zgłoszonego projektu badawczego.

Nominacje profesorskie

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski ogłosił 18 października 81 nominacji profesorskich dla nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki. Wśród wyróżnionych naukowców znalazło się dwoje pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Magdalena Wandzioch z Zakładu Historii Literatury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej (Wydział Filologiczny) oraz Stanisław Kucharski z Zakładu Chemii Teoretycznej Instytutu Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii).

Czarny Diament dla prof. Tadeusza Sławka

Prof. Tadeusz Sławek został uhonorowany Nagrodą Specjalną "CZARNY DIAMENT", ufundowaną przez Kapitułę Nagrody Czarny Diament Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Kapituła Nagrody na posiedzeniu 18 października zdecydowała o przyznaniu nagrody specjalnej byłemu Rektorowi UŚ pragnąc wyrazić poprzez nią wdzięczność samorządu gospodarczego Rybnickiego Okręgu Przemysłowego za przybliżenie i stworzenie młodemu pokoleniu miejsca kształcenia się i zdobywania wiedzy przez zaangażowanie się w proces tworzenia od podstaw Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.

Twórcy z WRiTV ambasadorami Śląska w Niemczech

W ramach Dni Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii 2002/2003 w Düsseldorfie odbyła się 28 października prezentacja szkoły i prac studentów Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego w Katowicach. W trakcie pokazu zaprezentowano pięć etiud studenckich: Ewolucję i Flamenco w reżyserii Carlosa Casuckiego, Astronoma w reżyserii Marka Lechkiego, Pięć minut Michała Gazdy oraz Człowiek magnes Marcina Wrony.

Cykl etiud nazwany "Ewolucja i inne filmy..." to zbiór krótkich filmów, których akcja, z wyjątkiem filmu Człowiek magnes, dzieje się na Śląsku. Obiektyw kamery skierowany jest na Śląsk przez ludzi żyjących tam od dzieciństwa i tych, którzy tu tylko studiują, nie pokazuje jednak wyłącznie jednoznacznych symboli przynależności do miejsca i pochodzenia. Jak czytamy w oficjalnym informatorze imprezy, etiudy nie są produktem wielkich wytwórni, są kawałkiem duszy artysty - jeżeli ktoś uważa za taki zawód reżysera filmowego - ich własny trud i wiele godzin dopracowywania każdego szczegółu.

Udział w Dniach Kultury zaznaczył również Michał Rosa, inny polski reżyser będący absolwentem Wydziału Radia i Telewizji UŚ. W Köln oraz w Düsseldorfie odbyły się dwa wieczory filmowe poświęcone twórczości reżysera. Wyświetlono trzy filmy jego autorstwa: Gorący czwartek, Farba i Cisza. W ramach cyklu imprez, które odbywają się w oparciu o "Wspólne Oświadczenie o współpracy oraz rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Landem Północnej Nadrenii-Westfalii" z 1 września 2000 roku, przewidziano również spektakle teatralne, koncerty symfoniczne i jazzowe, prezentacje, wernisaże wystaw fotografii i grafiki i wiele innych artystycznych wydarzeń, które, jak przekonuje w słowie wstępnym dr Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego, uczą oswajania tego, co pozornie wydaje się obce. Zmniejszają dzielący historycznie dystans i rozbudzają wzajemną fascynację i szacunek.

Posiedzenie senatu

Drugie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się 5 listopada. W porządku obrad poza sprawami kadrowymi i bieżącymi znalazły się:

  • zatwierdzenie składu Rady Bibliotecznej,
  • uchwała w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego,
  • uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2002,
  • informacja JM Rektora UŚ na temat ministerialnego projektu Strategii dla Szkolnictwa Wyższego w Polsce do roku 2010.

Rektorski List Uznania dla prof. Tadeusza Sławka

Prof. Tadeusz Sławek pełniący funkcję Przewodniczącego Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w latach 1996-2002 został uhonorowany przez Senat Śląskiej Akademii Medycznej Rektorskim Listem Uznania. O nadaniu wyróżnienia byłemu Rektorowi UŚ za zasługi sprzyjające rozwojowi szkolnictwa wyższego w województwie śląskim zadecydował Senat ŚlAM na posiedzeniu 25 września 2002 roku.

List Uznania jest podziękowaniem Rektora i Senatu Śląskiej Akademii Medycznej dla prof. Tadeusza Sławka za wszelkie starania służące stworzeniu śląskim uczelniom optymalnych warunków funkcjonowania w chwili obecnej jak i najlepszych perspektyw na przyszłość, szczególnie za wprowadzenie problematyki szkolnictwa wyższego na znaczącą pozycję w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, istotny wkład w powstanie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz godne reprezentowanie interesów regionalnego środowiska akademickiego na forum krajowym.

Zgromadzenie plenarne KRASP we Wrocławiu

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek wziął udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych, które tym razem odbyło się we Wrocławiu (13-14 listopada). W programie obrad przewidziano m.in. spotkanie z władzami resortów edukacji i nauki oraz sesję na temat miejsca Polski w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Zaproszenie do wygłoszenia referatów podczas sesji przyjęli Lesley Wilson - Sekretarz Generalny European University Association (EUA), Danuta Hübner - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Jan Sadlak - Dyrektor UNESCO-CEPES oraz Bogusław Szymański - Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

W środę, w przeddzień obchodów jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego członkowie KRASP obok władz miasta Wrocławia oraz członków Senatu UW wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W trakcie posiedzenia przyznawaną co roku nagrodę Kolegium za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego odebrała prof. Aleksandra Kubicz, organizator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Archiwum Themersonów w Polsce

Archiwum Themersonów w Polsce - z siedzibą przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego - rozpoczęło oficjalną działalność 21 listopada. Uroczystość otwarcia Archiwum odbyła się w sali Rady Wydziału Filologicznego. Więcej na temat Archiwum Stefana i Franciszki Themersonów w styczniowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej".

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier