Konkurs

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
oraz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ogłaszają

KONKURS

dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków Uniwersytetu Śląskiego

GÓRNOŚLĄZACY W TRYBACH HISTORII
W LATACH 1939 - 1956

Zadaniem uczestników konkursu jest zebranie i opracowanie nieznanych i niepublikowanych dotąd dokumentów (wspomnień, zdjęć, pamiętników i relacji) ukazujących indywidualne i zbiorowe losy mieszkańców Górnego Śląska w latach II wojny światowej i w okresie powojennym i na ich podstawie przygotowanie pracy pisemnej (artykułu naukowego, eseju, reportażu, scenariusza filmu lub audycji radiowej).

Praca powinna być przygotowana indywidualnie i zatytułowana w sposób inny niż tytuł konkursu. Powinna mieć charakter twórczy i nie może być kompilacją istniejących opracowań. Niezależnie od wybranego rodzaju wypowiedzi uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę w formie wydruku komputerowego nie przekraczającego 20 stron maszynopisu oraz w formie zapisu elektronicznego. Do tekstu mogą być dołączone kasety magnetofonowe, kasety audio, wideo, płyty CD, zdjęcia, plany itp. Pracę należy przesłać w jednym egzemplarzu podpisanym w sposób jednoznacznie identyfikujący autora. Do pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona "Metryczka Pracy". Nadesłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.

Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2003 r. na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca 2003 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody (rzeczowe lub honorowe) i wyróżnienia fundowane przez Prezesa IPN oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 6099875