Kronika Uniwersytecka - Luty 2002

ŚLĄSKI OSKAR 2001

14 grudnia Uniwersytet Śląski otrzymał Nagrodę Godła Promocyjnego "Śląski Oskar 2001". Nagrodę za wkład Uniwersytetu Śląskiego w rozwój edukacji, nauki i sztuki na Śląsku, a także za kształtowanie nowego wizerunku naszego Regionu, odebrał JM Rektor Prof. dr hab. Tadeusz Sławek. "Śląskie Oskary" zostały wręczone po raz pierwszy z inicjatywy redakcji "Gońca Górnośląskiego", który obchodzi 45-lecie. Kapituła nagrody "Śląski Oskar 2001" wyłoniła laureatów spośród kilkuset propozycji zgłoszonych do redakcji "Gońca Górnośląskiego". Kapituła nagrody "Śląski Oskar" pragnie poprzez nagrodę kreować wizerunek Śląska i śląskości nie tylko w skali kraju, lecz również we wspólnej Europie. Nagroda ma mobilizować instytucje, wzmóc zainteresowanie Śląskiem i tym wszystkim, co się tu i teraz dzieje. Twórcą i wykonawcą rzeźby Godła Promocyjnego Śląski Oskar jest znana śląska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia.

Śląski Oskar 2001

W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 • abp Damian Zimoń
 • Uniwersytet Śląski
 • EKLOG HOLDING
 • Południowy Koncern Energetyczny
 • PKO BP S.A. Region Śląsk
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa oddziału Śląskiego
 • Miasto Katowice
 • Miasto Mikołów
 • CZW "Węglozbyt" S.A.
 • PPH UTEX
 • Telekomunikacja Polska
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" S.A.

PRZYJACIELE ŚLĄSKA

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach oraz redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" są inicjatorami i organizatorami dorocznej uroczystości przyznania tytułów: "Przyjaciel Śląska" wybitnym osobistościom kultury i nauki. Jednym z wyróżnionych był w tym roku prof. dr hab. Marek S. Szczepański - Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Tegoroczne, trzecie już spotkanie z okazji przyznania i wręczenia tytułów "Przyjaciel Śląska", odbyło się 14 grudnia w Sali Portretowej Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach (ul. Dworcowa 13). Wyróżnieniem uhonorowano także: Jerzego Dudę Gracza, Juliana Gembalskiego, Leszka Jarno, Jolantę Matiakowską-Karmańską, Lucjana Norasa, Edwarda Rupika i Leona Uckę.

W ubiegłym roku tytuł "Przyjaciel Śląska" przyznano m. in. prof. Tadeuszowi Sławkowi - Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i prof. Ireneuszowi Opackiemu - Dyrektorowi Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ.

GOŚCIE Z WALII NA ŚLĄSKU

18 grudnia gościła na Śląsku kilkuosobowa delegacja walijska, której przewodniczy Rhodri Morgan - Pierwszy Minister Zgromadzenia Narodowego Walii. Wizyta miała charakter informacyjny: jej członkowie spotkali się między innymi z przedstawicielami instytucji regionalnych, zarządu miasta i województwa, Prezydium Sejmiku Województwa oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Komisji Planowania Rozwoju.

Goście mieli okazję zapoznać się między innymi z ofertą edukacyjną wybranych śląskich uczelni wyższych, wśród których znalazł się Uniwersytet Śląski. Naszą uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji prof. Janusz Janeczek. Spotkanie odbyło się w sali Błękitnej budynku Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Władze Województwa Śląskiego i Walii dążą do zawarcia umowy o współpracy, która pozwoliłaby na szeroka wymianę doświadczeń, tym cenniejszych, że wynikających z wielu podobieństw między naszymi regionami - nie tylko w zakresie gospodarki. Większość Walii zajmują tereny rolno-hodowlane (dominuje hodowla bydła i owiec), przemysł skupiony jest na wybrzeżu Kanału Bristolskiego, w Zagłębiu Południowowalijskim. Dominuje wydobycie węgla kamiennego. Silnie rozwinięty jest przemysł petrochemiczny (wielkie rafinerie w Milford Haven i Swansea), nadto metalurgiczny (hutnictwo żelaza i aluminium), elektrotechniczny, metalowy, maszynowy, włókienniczy i spożywczy.

ZASŁUŻENI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do uhonorowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego wyróżnieniami za wybitne zasługi i zaangażowanie oraz udzielanie wszelkiej pomocy w realizacji zdań obronnych stojących przed Uczelnią. Spotkanie z szefostwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach nastąpiło 20 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego.

Minister Obrony Narodowej RP odznaczył medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Tadeusza Sławka (srebrny medal) oraz Dyrektora Administracyjnego dr. Jana Jelonka i Kierownika Działu Transportu Bronisława Włosika (brązowe medale). W zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach dekoracji dokonał płk. dypl. Jan Korzec.

W trakcie spotkania nastąpiło także wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, przyznane za wybitne zaangażowanie w sprawy obronności kraju.

Stopień sierżanta podchorążego rezerwy otrzymali:
Kierownik Zespołu Radców Prawnych UŚ mgr Andrzej Skotnicki
i Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych mgr Edward Wąsiel,
akty mianowania wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień (Katowice) płk. dypl. Grzegorz Karwowski.

Warto przypomnieć, że mgr Edward Wąsiel w ubiegłym roku uhonorowany został brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Stopień sierżanta podchorążego rezerwy otrzymali także:
prof. dr hab. Alojzy Kopoczek (Prorektor Filii UŚ w Cieszynie),
mgr Marian Brandys (Kwestor Filii UŚ w Cieszynie),
inż. Erwin Tomica (Dyrektor Administracyjny Filii UŚ w Cieszynie).

Wręczenia aktów nominacji dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień (Bielsko-Biała) płk. dypl. Jan Wnuczek.

Zaszczytnych wyróżnień serdecznie gratulujemy!

MONGOLIA [Z] DALEKA I BLISKA

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" - Studenckie koło Naukowe było organizatorem pierwszego z cyklu wieczorów tematycznych, który odbył 20 grudnia w Kawiarence "Epty-a" na Wydziale Filologicznym.

W programie wieczoru znalazły się między innymi:

 • relacja z antropologicznych badań terenowych w Mongolii prof. dr. hab. Dionizjusza Czubali
 • pokaz slajdów w wykonaniu: dziennikarki Marty Hruzik oraz podróżnika Dawida Wacławczyka
 • prezentacja wyników wyprawy etnograficznej Marcela Kwaśniaka
 • spotkanie z opiekunem naukowym Koła dr. Bernardem Grzonką oraz omówienie działalności MSD "Mosty".
 • NOMINACJE W PAŁACU PREZYDENCKIM

  19 grudnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 67. nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich znalazł się prof. dr hab. Tadeusz Rachwał - Kierownik Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ - któremu serdecznie gratulujemy tytułu.

  Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

  ZAGROŻENIA DEMOKRACJI WEDŁUG SZTUMSKIEGO

  Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych był organizatorem wykładu otwartego prof. dr. hab. Janusza Sztumskiego, kierownika Zakładu Polityki Społecznej i Metodologii Badań Społecznych, na temat Współczesnych zagrożeń demokracji. Spotkanie odbyło się 8 stycznia w budynku Wydziału Nauk Społecznych.

  STAN TEOLOGII W STANACH

  Stan teologii katolickiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej był przedmiotem sesji, która odbyła się na Wydziale Teologicznym UŚ 9 stycznia. W trakcie spotkania przedstawione zostały dwa wykłady: ks. prof. John Strynkowski zaprezentował problematykę Teologii w USA po 11 września, natomiast ks. prof. Cletus Kiley wygłosił odczyt zatytułowany: Sakramentalna tożsamość i wsplnota kapłańska. Współpraca między kapłanami a wiernymi świeckimi.

  Ks. prof. John Strynkowski pochodzi z Nowego Jorku, obecnie pełni funkcję Dyrektora Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ds. Doktryny Chrześcijańskiej, był pracownikiem Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie, ojcem duchownym Northern American College i rektorem Seminarium Duchownego diecezji brooklyńskiej, prowadził wykłady z zakresu eklezjologii i sakramentologii.

  Ks. prof. Cletus Kiley, urodzony w Chicago, jest Dyrektorem Komisji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ds. Życia i Posługi Kapłanów, sprawował funkcję rektora Seminarium Duchownego św. Józefa w Chicago, był ojcem duchownym seminarium w Mundelein, wykładał socjologię i antropologię religijną.

  DOŚWIADCZALNE BADANIE WODORU - KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

  9 stycznia odbyło się w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego kolejne konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział w Katowicach, na którym prof. dr hab. Marian Grynberg (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosił wykład pt.: Doświadczalne badania analogonu atomu wodoru i ujemnego jonu wodoru w strukturach półprzewodnikowych.

  Atom wodoru jest tworem, który dobrze rozumiany jest przez fizyków pracujących w różnych dziedzinach fizyki. Ujemny jon wodoru jest prostym, występującym w przyrodzie, ale nie tak powszechnym tworem. Okazuje się, że w półprzewodnikach występują analogony ich obydwu. Analogon ujemnego jonu wodoru łatwiej jest obserwować w quasi-dwuwymiarowych strukturach półprzewodnikowych. Autor przedstawi jak to się robi i jakimi metodami doświadczalnymi można obydwa te "twory" widzieć. Doświadczenia wykonywane są w dalekiej podczerwieni, w silnych polach magnetycznych i temperaturach helowych.

  OPEL I GÓRNICZY PIÓROPUSZ. RESTRUKTURYZACJA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

  Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego było organizatorem wykładu "Opel i górniczy pióropusz. Restrukturyzacja województwa śląskiego w oglądzie socjologicznym", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosił prof. dr hab. Marek Szczepański z Wydziału Nauk Społecznych. Wykład odbył się 10 stycznia w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

  GLOBALNY RYNEK PRACY

  10 stycznia odbyła się w Uniwersytecie Śląskim pierwsza z kilku prezentacji w ramach międzynarodowego projektu Global Employee, realizowanego przez Europejskie Forum Studentów AEGEE, który poświęcony jest europejskiemu rynkowi pracy i roli młodych ludzi w jego Kształtowaniu. Spotkanie, w czasie którego przedstawione zostaną warunki i możliwości udziału w projekcie, odbyło się w Sali Sympozjalnej I na II piętrze Wydział Nauk Społecznych.

  W ramach projektu Global Employee odbędzie się pięć międzynarodowych seminariów (Praga, Barcelona, Paryż, Berlin, Londyn), targi pracy (Warszawa, Amsterdam) oraz konferencja finalna w Rotterdamie; integralną jego częścią jest również konkurs na najlepszy esej (z cennymi nagrodami).

  Siedziba katowickiej anteny AEGEE mieści się w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ przy ul. Bankowej 11, tel.: 258 30 98, e-mail: aegee@saba.wns.us.edu.pl

  Szczegółowych informacji udziela Betina Szkudlarek, odpowiedzialna za promocję Global Employee w Polsce, Czechach, Okręgu Kaliningradzkim, na Łotwie i Słowacji.

  PIŁKARZE DLA ORKIESTRY

  Turniej piłkarski z udziałem mistrzów Polski odbył się w ramach tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w hali sportowej MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Organizatorami rozgrywek były kluby uczelniane Akademickiego Związku Sportowego działające przy Uniwersytecie Śląskim i chorzowskim wydziale Wyższej Szkoły Bankowej. Patronat nad imprezą objęli: JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek, Prezydent Chorzowa Marek Kopel i Prorektor ds. Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB prof. Zygmunt Przybycin.

  W turnieju udział wzięły reprezentacje piłkarskie obydwu uczelni, a gwoździem programu był Pojedynek Mistrzów Polski: Clearex Chorzów vs Wisła Kraków. W czasie rozgrywek odbyła się również aukcja gadżetów sportowych (koszulek z podpisami mistrzowskich drużyn, fotografii, akcesoriów sportowych i wielu innych). Cały dochód z akcji przeznaczony został oczywiście na rzecz X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli dla ratowania życia dzieci z wadami wrodzonymi.

  WYRÓŻNIENIE DLA JERZEGO SPERKI

  Porozumienie Wydawców Książki Historycznej przyznało dr. Jerzemu Sperce (Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii UŚ) wyróżnienie w kategorii monografii naukowych za książkę: Szafrańcowie Herbu Stary Koń. Z dziejów awansu i kariery w późnośredniowiecznej Polsce, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.