Nowe książki - Luty 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e n a u k o w e

FILOZOFIA.
Józef B a ń k a: Ojcze nasz któryś jest teraz. Idee czystej teraźniejszości i teraźniejszościowej filozofii. T. 1: Recentywizm kwantowy; T. 2: Zasada antropiczna w filozofii a recentywizm, schem., indeks pojęć, summ., Zsfg., 65 zł

POLITOLOGIA.
Proces integracji Polski z Unią Europejska. Materiały z konferencji. Red. Piotr D o b r o w o l s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k przy współudz. Olgi S z u r y, wykresy, tab., summ., Zsfg., 60 zł

SOCJOLOGIA.
Urszula S w a d ź b a: Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 35 zł

Under the Gallows of Zoto's Brothers: Essays on "The Manuscript Found in Saragos-sa". Ed. Zbigniew B i a ł a s, streszcz., res., 20 zł

Anna K r y s z t o f i a k: Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego, indeks nazwisk, bibliogr., summ., Zsfg., 20 zł

Jadwiga G r a c l a: Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie, rez., summ., 18 zł

Tadeusz S ł a w e k: U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake'a, indeks nazwisk i ważniejszych terminów, rys., summ., res., 60 zł

Magdalena W a n d z i o c h: Nouvelles fantastiques au XIXe siecle: jeu avec la peur, streszcz., summ., 18 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.
"Język Artystyczny". T. 11. Red. Danuta O s t a s z e w s k a, Aleksander W i l k o ń, res., summ., 17 zł

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury pol-skiej i języka polskiego jako obcego. Red. Romuald C u d a k, Jolanta T a m b o r, tab., wykresy, res., summ., 35 zł

Insights into Foreign Language Acquisition and Teaching. Ed. Janusz A r a b s k i, tab., rys., summ., Zsfg., 25 zł

Research on Foreign Language Acquisition. Ed. Janusz A r a b s k i, streszcz., Zsfg., 18 zł

Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Red. Janusz A r a b s k i, schem., res., summ., 20 zł

Krystyna W o j t y n ek-M u s i k: Samopoznanie w procesie nauczania języka obcego, bibliogr., tab., rys., res., summ., 20 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.
Jolanta G w i o ź d z i k: Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie w XVI-XVIII wieku, aneks, bibliogr., tab., fot., summ., Zsfg., 25 zł

KULTURA I SZTUKA.
Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śla-skiego w dniach 19-20 października 1999 roku. Red. Stefan Z a b i e r o w s k i przy współudz. Małgorzaty K r a k o w i a k, indeks nazwisk, fot., rez., summ., 35 zł

PRAWO.
Wojciech O r g a n i ś c i a k: Kodeksy wojskowe w Polsce w roku 1775, bibliogr., summm., Zsfg., 30 zł

BIOLOGIA.
Stanisław C a b a ł a, Jerzy Z y g m u n t., Stanisław W i k a, Zbigniew W i l c z e k: Przyroda międzyrzecza Warty i Widawki, bibliogr., fot., rys., tab., summ., Zsfg., 40 zł

NAUKI O ZIEMI.
Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Red. Jerzy R u n g e, Franciszek K ł o s o w s k i, rys., tab., obsah, strescz., summ., 25 zł

S k r y p t y

JĘZYKOZNAWSTWO.
Aleksandra A c h t e l i k, Barbara S e r a f i n: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, tab., fot., rys., 35 zł

NAUKI O ZIEMI. Roman R a c i n o w s k i, Tadeusz S z c z y p e k, Jerzy W a c h: Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych, bibliogr., rys., tab., 20 zł


Z a p o w i e d z i

POLITOLOGIA.
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Jan P r z e w ł o c k i, Mieczysław S t o l a r c z y k

LITERATUROZNAWSTWO. Bogusław B i e r w i a c z o n e k: A Cogniyive Study of the Concept of Love in English