Nowe książki - Styczeń 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 19. Red. Józef B a ń k a, summ., Zsfg., 23 zł

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 2. Red. Idzi P a n i c, Maria W. W a n a t o w i c z, mapy, rys., tab., Zsfg., summ., 42 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. „Prace Językoznawcze”. T. 26: Studia historycznojęzykowe. Red. Alina K o w a l s k a, Olga W o l i ń s k a, bibliogr., fot., schem., rez., summ., 35 zł

W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne. Red. Ewa J ę d r z e j k o, bibliogr., rez., summ., 21 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość. Red. Renarda O c i e c z e k przy współudz. Marii B a r ł o w s k i e j, indeks nazwisk, res., summ., 27 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Edward R ó ż y c k i: Alembekowie i ich księgozbiory, bibliogr., tab., fot., rez., Zsfg., 22 zł

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego”. T. 24. Red. Kazimierz M a r s z a ł, summ., Zsfg., 26 zł

Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r. T. 3. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k, 30 zł

Wokół problematyki cywilnoprocesowej (Studium teoretycznoprawne). Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana. Red. Arkadiusz N o w a k, bibliogr., fot., 37 zł

PEDAGOGIKA. Ewa S z a d z i ń s k a: Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych), bibliogr., wykresy, aneks, summ., Zsfg., 11 zł

Jolanta Ż y c i ń s k a: O rzuceniu palenia inaczej. Podręcznik dla osób, które pragną rzucić palenie, i dla tych, które chcą im w tym pomóc, bibliogr., rys., tab., schem., wykresy, summ., Zsfg., 20 zł

PSYCHOLOGIA. Ryszard K u l i k: Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw pro-środowiskowych, bibliogr., aneks, summ., Zsfg., wykresy, schem., fot., 13 zł

S k r y p t y

PRAWO. Antoni A g o p s z o w i c z, Zyta G i l o w s k a, Maria T a n i e w s k a-P e s z k o: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie. Wyd. 2 (poprawione i zaktualizowane), 30 zł

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA. „Chowanna”. T. 2 (17) (półrocznik). Red. Władysława Ł u s z c z u k, bibliogr., tab., rys., summ., 8 zł

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”, T. 22, nr 4 (kwartalnik). Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., fot., rys., tab., summ., 8 zł

V a r i a

Guide to Research Projects at the University of Silesia. Humanities and Arts

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA. Urszula S w a d ź b a: Śląski etos pracy. Studium socjologiczne

LITERATUROZNAWSTWO. Miniatura i mikrologia literacka. T. 2. Red. Aleksander N a w a r e c k i przy współudz. Marcina S z c z ę s n e g o

Under the Gallows of Zoto’s Brothers: Essays on „The Manuscript Found in Saragossa”. Ed. Zbigniew B i a ł a s

Anna K r y s z t o f i a k: Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego

Jadwiga G r a c l a: Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie

Tadeusz S ł a w e k: Ubywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a

Magdalena W a n d z i o c h: Nouvelles fantastiques au XIXe siecle: jeu avec la peur

JĘZYKOZNAWSTWO. „Język Artystyczny”. T. 11. Red. Danuta O s t a s z e w s k a, Aleksander W i l k o ń

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Red. Romuald C u d a k, Jolanta T a m b o r

Insights into Foreign Language Acquisition and Teaching. Ed. Janusz A r a b s k i

Research on Foreign Language Acquisition. Ed. Janusz A r a b s k i

Stylistyka a pragmatyka (materiały pokonferencyjne). Red. Bożena W i t o s z

Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Red. Janusz A r a b s k i

Krystyna W o j t y n e k M u s i k: Samopoznanie w procesie nauczania języka obcego

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Jolanta G w i o ź d z i k: Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie w XVI-XVIII wieku

NAUKI O ZIEMI. Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Red. Jerzy R u n g e, Franciszek K ł o s o w s k i

Roman R a c i n o w s k i, Tadeusz S z c z y p e k, Jerzy W a c h: Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...