FRANCUZI W CIESZYNIE

W dniach od 22.10.-26.10.2001 r. w ramach współpracy międzyuczelnianej między Filią UŚ w Cieszynie a Centre de Formation Pédagogique w Cambrai (Université Catholique de Lille), objętej programem SOCRATES – ERASMUS, Instytut Pedagogiki gościł Prof. Patricka Lemaire’a i trzy studentki z Francji (Rosa Flamengo, Clotilde Barre, Celine Danel).

Program pobytu obejmował szereg zajęć dydaktycznych, a także wizyty o charakterze krajoznawczym. Prof. P. Lemaire, specjalista w zakresie edukacji sportowej, wygłosił dwa wykłady. Pierwszy (24.10.br.), na temat: Place de l’éducation phisique et sportive dans l’enseignement scolaire francais, kontynuował praktycznie przeprowadzając w hali sportowej Filii UŚ zajęcia sportowe z uczniami klasy drugiej SP-3 w Cieszynie, a także grupą studentów Edukacji Wczesnoszkolnej ze specjalizacji: edukacja fizyczna i zdrowotna. Drugi, na temat: Le systeme éducatif en France, odbył się 25.10.br. w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ. Tego samego dnia, zaproszony wykładowca wziął także aktywny udział w zajęciach terapii pedagogicznej w Oddziale Zamiejscowym w Jastrzębiu Zdroju. Oba wykłady spotkały się z wielkim zainteresowaniem ze strony studentów i wykładowców Filii UŚ w Cieszynie.

W ramach wizyty zaplanowano także udział studentek francuskich w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki. I tak, uczestniczyły w zajęciach z praktyki śródrocznej w SP-3 w Cieszynie, przeprowadzając w trzech klasach młodszych zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego oraz hospitując (wraz z wykładowcą) zajęcia prowadzone przez Panią mgr Teresę Wilczak, nauczycielkę tejże szkoły. Goście zwiedzili także Przedszkole Nr 4 w Cieszynie, gdzie grupa dzieci pod kierunkiem Pani Lili Kocyan przedstawiła program muzyczny. Wzięli udział w warsztatach muzycznych i ceramicznych w ramach zajęć dydaktycznych organizowanych w uczelni. Uczestniczyli ponadto w zajęciach z metodyki języka angielskiego objętych programem studiów dla studentów ze specjalizacji językowej, a także z języka francuskiego, którego kursy są organizowane przez Alliance Française przy Filii UŚ w Cieszynie.

Zaproszeni goście zostali również przyjęci przez władze Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Cieszynie oraz Instytutu Pedagogiki. Tematy rozmów dotyczyły m.in. projektów co do dalszej współpracy między obu uczelniami w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Spotkania między wykładowcami i studentami, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tej wizyty, zaowocowały licznymi kontaktami profesjonalnymi. Stanowią one kontynuację rozpoczętej we wrześniu br. współpracy między Instytutem Pedagogiki a CFP, w ramach której dwie studentki cieszyńskiej Filii podjęły studia w Cambrai.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...