Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2002

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ był organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Medical Informatics&Technologies, która odbyła się w dniach 8-10 listopada w Ustroniu-Jaszowcu. Obradom, w których udział wzięło 82. naukowców z kraju i zagranicy, przewodniczył prof. Jan Piecha – Kierownik Zakładu. Ukoronowanie konferencji stanowi dwutomowy zbiór publikacji: Journal of Medical Informatics&Technologies.

Konferencja stanowiła możliwość zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat kierunków rozwoju zastosowań informatyki, a w szczególności jej wykorzystania we wspomaganiu diagnozowania schorzeń współczesnymi narzędziami i metodami. Tematyka wykładów obejmowała szerokie zagadnienie informatyki oraz najnowsze osiągnięcia technologiczne w praktyce medycznej, między innymi kwestie komputerowej obróbki danych rentgenowskich, analizy produktów graficznych diagnostyki medycznej, opracowań formuł wspomagających organizację i sprawny dostęp do baz danych pacjentów, archiwizowanie i katalogowanie dokumentacji przeprowadzonych zabiegów i operacji, itp.

Nowoczesne systemy informatyczne zapewniają bezpieczne przechowywanie danych o pacjentach wspomagają proces monitorowanie przebiegu leczenia, są również wydatną pomocą dla mniejszych jednostek klinicznych w procesach diagnozowania schorzeń trudnych w ocenie przez personel o mniejszym doświadczeniu diagnostycznym. Kolejna konferencja MIT’02 została zaplanowana na 7-9 listopada 2002 roku. Zainteresowanych odsyłamy do bazy internetowej http://zeisk.tech.us.edu.pl.

ATENA’2001

W Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się ósma edycja (14-17 listopada) Krajowych Targów Książki Akademickiej Atena objętych protektoratem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Swój udział w targach, stanowiących rzadką okazję do zapoznania się z ofertą wydawniczą wielu polskich ośrodków akademickich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego trakuje prestiżowo. Głównym organizatorem wydarzenia są Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, we współpracy z Fundacją Książka Naukowo-Techniczna, Magazynem Literackim Książki. Biblioteka Analiz, Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych.

TARGI EXPOLINGUA’2001 W BERLINIE

Pod honorowym patronatem niemieckiej Minister Edukacji i Nauki Edelgard Bulmahn odbywała się w Berlinie czternasta już edycja targów językowych Expolingua. Około stu wystawców, wśród których znalazły się też dr Jolanta Tambor i dr Anna Majkiewicz ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej działającej w Uniwersytecie Śląskim, prezentowało szeroką ofertę kursów językowych, programów wymiany studenckiej, wyjazdów zagranicznych łączących pracę i doskonalenie języka, wykorzystania multimediów w nauczaniu języków i wiele innych. Bogaty program trzydniowej imprezy (16-18 listopada) umożliwiał zainteresowanym udział w wielu warsztatach, prezentacjach i forach dyskusyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli środowisk rządowych, biznesowych i akademickich.

Międzynarodowe Targi Języków i Kultur Expolingua organizowane są cyklicznie, ale obchodzony właśnie Europejski Rok Języków spowodował szczególne nasilenie zainteresowania językami mniej popularnymi, do których zalicza się także polszczyzna. Szkoła Języka i Kultury Polskiej uczestniczy w tego typu międzynarodowych spotkaniach od dwóch lat (targi w Madrycie i Paryżu), promując szeroko Uniwersytet Śląski ze szczególnym uwzględnieniem działalności Kolegium Języka Biznesu i samej Szkoły. W jednym z paneli dyskusyjnych przedstawicielki SJiKP zaprezentowały dwa wspólne teksty dotyczące problematyki języków specjalistycznych w programach nauczania języka polskiego jako obcego. Ich wyjazd do Berlina był możliwy dzięki poparciu i pomocy Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Janusza Janeczka oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

NOWY PARKING DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Od połowy listopada działa przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmodernizowany plac parkingowy, umożliwiający sprawne parkowanie około 80 samochodów pracowników i studentów wydziału. Inwestycja jest efektem udanej współpracy pomiędzy katowickim Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym w trakcie negocjacji przez Zastępcę Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych mgr Edwarda Wąsiela.

Dyskusja nad koniecznością powiększenia liczby miejsc parkingowych przy WPiPs trwała od ponad 2 lat, mieszkańców ulicy Grażyńskiego nie zachwycały bowiem zablokowane wjazdy do bram i rozjeżdżone trawniki. Zaproponowany przez władze uczelni projekt został wykonany na koszt miasta Katowice (260 tys. zł). Efektem tej współpracy jest także oddane do użytku w 2000 roku zaplecze parkingowe na tyłach budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej.

NOMINACJE POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że zgromadzenie wyborcze członków Polskiej Akademii Umiejętności, zwołane na 26 czerwca, przyznało status członka czynnego prof. Andrzejowi Lasocie, a prof. prof. Tadeuszowi Niedźwiedziowi i Maksymilianowi Pazdanowi – status członków korespondentów. Uroczystość wręczenia zaszczytnych nominacji odbyła się 17 listopada podczas walnego zgromadzenia członków PAU. Spotkanie uświetnił wykład prof. dr. hab. Tadeusza Popieli na temat: Chirurgia na początku trzeciego tysiąclecia.

Prof. dr hab. Andrzej Lasota (Kierownik zakładu Biomatematyki Instytutu Matematyki UŚ) jest wybitnym specjalistą z zakresu teorii równań różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (w zagadnieniach technicznych, biologicznych i medycznych). Uniwersytet Śląski uhonorował niedawno Profesora tytułem Doktora Honoris Causa (uroczystość odbyła się 10 listopada), zainteresowanych jego osiągnięciami i osobowością odsyłamy więc do artykułów GU zapowiadających i relacjonujących to ważne w życiu Uczelni wydarzenie.

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990-1996, koncentruje swe zainteresowania wokół problematyki międzynarodowego i krajowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa handlowego łącznie z problematyką kolizyjną prawa zobowiązań i międzynarodowym arbitrażem handlowym, stosunków pracy w prawie prywatnym międzynarodowym oraz sytuacji osób fizycznych i prawnych w prawie cywilnym i prawie prywatnym międzynarodowym. Prof. Pazdan pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.

Do głównych kierunków badawczych, podejmowanych przez prof. T. Niedźwiedzia – Kierownika Katedry Klimatologii Wydziału Nauk O Ziemi UŚ, należą: studia nad topoklimatem obszarów górskich i wyżynnych, analiza układów synoptycznych i ich wpływ na klimat, klimat obszarów wysokogórskich i polarnych, przyczyny synoptyczne zmienności klimatu (badał zróżnicowanie mezoklimatyczne na obszarze Pogórza Karpackiego i w dolinach tatrzańskich oraz w Changaju w Mongolii i na Spitsbergenie). Do nowych kierunków należą badania typów układów synoptycznych i ich wpływu na elementy klimatu – obejmują one syntezę dla dorzecza górnej Wisły, jak też całej Polski (rozdział w monografii: Geografia Polski i mapy w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej).

TATARKIEWICZA HISTORIA FILOZOFII

Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego byli organizatorami konferencji naukowej: Władysław Tatarkiewicz – w siedemdziesięciolecie I wydania „Historii filozofii”. Przewodnim mottem sesji, która odbyła się 21 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego, była myśl wyrażona przez o. Józefa M. Bocheńskiego: Tatarkiewicz napisał moim zdaniem najlepszy podręcznik historii filozofii, jaki do tej pory powstał.

ENERGIA GEOTERMALNA W USTRONIU

W Ustroniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce Energii Geotermalnej w Kopalniach Podziemnych organizowana przez: Katedrę Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polską Geotermalną Asocjację oraz Urząd Miasta Ustroń. Patronat nad spotkaniem, które odbyło się w dniach 21-23 listopada, objął Europejski Oddział Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej oraz Wojewoda Śląski. Członkiem Komitetu Honorowego konferencji jest Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. Janusz Janeczek.

METODY OCENY UCZONYCH

Przygotowywana wspólnie przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego (kierowaną przez mgr Wandę Dziadkiewicz) i prof. dr. hab. Grzegorza Rackiego (Pełnomocnika Rektora ds. Analiz Naukometrycznych) dwudniowa debata: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej odbyła się w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (22-23 listopada). Konferencja stanowiła nawiązanie do spotkania: Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych, zorganizowanego przez Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, przy współpracy Komitetu Badań Naukowych (16-18 marca 1995). W cieszyńskiej konferencji udział wzięli czołowi naukowcy zajmujący się badaniami bibliometrycznymi.

ROZWIEWANIE EUROPEJSKIEJ NIEWIEDZY

Naukowe Koło Integracji Europejskiej było organizatorem kolejnych z cyklu Eurowykładów, które odbyły się 23 listopada i 13 grudnia. Spotkania poświęcone były kolejno: „europejskiej niewiedzy” (wykład dr. hab. Joachima Liszki z Zakładu Teorii Polityki i Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ) i kwestii: Polska i kraje środka a Europa w kontekście integracji (wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kaute z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ).

Poprzednie wykłady z tego cyklu, tradycyjnie połączone z dyskusją, cieszyły się dużym powodzeniem wśród studentów. Jeden z nich prowadziła obecna senator RP, pani prof. dr hab. Genowefa Grabowska. Gość grudniowego spotkania NKIE udzielił kilka miesięcy temu obszernego wywiadu „Gazecie Uniwersyteckiej”.

DYPLOMY DLA ZNAWCÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Podczas posiedzenia Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ (zwołanego na 27 listopada) nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów laureatom Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, zorganizowanego 19 listopada przez katowicki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Do pierwszego etapu konkursu (30 pytań w formie testu) przystąpiło 21 osób, aż trzy z nich uzyskały te samą najwyższą liczbę 20 punktów: Ewelina Szewczyk (Politologia, IV rok), Kamil Owczarek (Prawo, II rok) i Tomasz Tutka (Prawo, II rok). Ostatni z wymienionych zakończył drugi etap konkursu z jednopunktową przewagą, co zapewniło mu miano niekwestionowanego zwycięzcy i nagrodę w postaci stażu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował prof. Jan Kułakowski, a opiekę merytoryczną zapewniła prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP – Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej). Biuro ELSA w Katowicach mieści się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ przy ul. Bankowej 14, tel. 258 24 41 wew. 1857, e-mail: elsa@us.edu.pl

NOMINACJA PROFESORSKA

28 listopada Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 70. nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Wśród nominowanych jest dr hab. Andrzej Kiepas z Uniwersytetu Śląskiego.

JUBILESZ 80-LECIA PROF. ZBIGNIEWA BOJARSKIEGO

30 listopada z okazji Jubileuszu 80-lecia Profesora Zbigniewa Bojarskiego odbyło się w Auli im. K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego otwarte posiedzenie Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Prof. Zbigniew Bojarski jest członkiem rzeczywistym PAN, Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Prezesem Oddziału PAN w Katowicach.

BAL SPORTOWCA

Akademicki Związek Sportowy i Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego były organizatorami II Balu Sportowca, na który zaproszono wszystkich chętnych – zarówno sportowców, jak i biernych miłośników wysiłku fizycznego. W programie imprezy, która odbyła się 29 listopada w klubie studenckim Kocynder w centrum Chorzowa, nastąpiło ogłoszenie wyników plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Uniwersytetu Śląskiego oraz wybory Króla i Królowej Balu.

PROGRAM ZDALNEJ EDUKACJI W UNIWERSYTETCIE ŚLĄSKIM

Z inicjatywy JM Rektora prof. dr hab. Tadeusza Sławka 30 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli dziekanów poszczególnych wydziałów, Senackiej Rady ds. Informatyki oraz Komisji Ekspertów w Uniwersytecie Śląskim, dotyczące Programu Zdalnej Edukacji. Na spotkaniu pełnomocnik JM Rektora ds. kształcenia na odległość oraz członek Rady Wykonawczej Porozumienia Śląskich Uczelni w Programie „Systemu Zdalnej Edukacji” prof. dr hab. Stanisław Juszczyk przedstawił cele i sposoby działania Programu w Uniwersytecie Śląskim.

Program Zdalnej Edukacji ma służyć poszerzeniu oferty uczelni wyższych i ułatwieniu dostępu do edukacji, a jego realizacja związana jest z przesłanym do Komitetu Badań Naukowych projektem celowym, którego finansowanie ma znacząco przyśpieszyć wspomaganie procesu kształcenia na poziomie wyższym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizację w trybie online wybranej formy studiów (np. studiów zaocznych z informatyki).

Podjęcie działań w ramach Programu będzie miało istotny wpływ na modernizację procesu dydaktycznego pięciu śląskich uczelni wyższych: Akademii Ekonomicznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Decyzja KBN dotycząca finansowania projektu zostanie podjęta w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, wtedy na stronach internetowych Uniwersytetu zostanie przedstawiona społeczności akademickiej ostateczna koncepcja zdalnej edukacji w naszej uczelni.

INTERFERENCJE W JĘZYKU I KULTURZE

Zakład Językoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem dwudniowej (5-6 grudnia) konferencji: Interferencje w języku i kulturze na pograniczu, która odbyła w Sali Rady Wydziału Filologicznego. Do wzięcia udziału w obradach zaproszono wielu gości zagranicznych z Czech, Słowacji i Słowenii. Wśród polskich uczestników obrad będą pracownicy naukowi PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS w Lublinie i innych ośrodków.

Tematy wystąpień związane były z interferencjami językowymi, kulturowymi i literackimi na pograniczu polsko-czeskim, polsko-słowackim, polsko-niemieckim, polsko-ukraińskim, bułgarsko-serbskim, słoweńsko-włoskim oraz na terenach Łużyc. Zjawisko interferencji rozpatrywano w aspekcie historycznym i współczesnym, na poziomie fonologicznym, leksykalnym, składniowym oraz w stylistyce.

PUBLICZNY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W CIESZYNIE

Trzydniowa ogólnopolska konferencja: Publiczny obrót papierów wartościowych, organizowana przez Europejskie Stowrzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa UŚ odbyła się w dniach 6-8 grudnia w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Cieszynie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Giełda Papierów wartościowych w Warszawie S.A. Patronem merytorycznym konferencji był prof. dr hab. Jan Grabowski, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŚ.

Z wykładem pt. Nadzór judykacyjny nad orzecznictwem KPWiG wystąpił prof. dr hab. Jan Grabowski. Gościem ELSA Katowice był także prof. dr hab. Marek Wierzbowski, Prezes rady Giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A., oraz prof. dr hab. Grzegorz Domański z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Andresen Legal. Tematyka emisji papierów wartościowych została przybliżona przez prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka z Uniwersytetu Śląskiego, dr Alicja Szymanowska (UW) poprowadziła wykład o dyrektywach europejskich dotyczących publicznego obrotu papierów wartościowych. Referat pt. Obecność gminy na rynku publicznym wygłosił Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mirosław Kruszyński. Ponadto wystąpił Dyrektor Departamentu Prawnego KDPW oraz przedstawiciel Baker&McKenzie Konrad Konarski. Przedstawiciele domów maklerskich przeprowadzili warsztaty dla uczestników konferencji, zakończone panelem dyskusyjnym. Konferencję uzupełniały prezentacje wydawnictw LEX i PWN.

SPOTKANIE Z SOCRATESEM

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice oraz Biuro Programów Europejskich były organizatorami spotkania informacyjnego na temat programu edukacyjnego SOKRATES, które odbyło się 11 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W spotkaniu wziąć mógł udział każdy student i nauczyciel akademicki zainteresowany ofertą Programu.

Zadaniem programu SOCRATES (http://www.socrates.org.pl/socrates2.html) jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkola po uniwersytet. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

Jednym z komponentów programu SOCRATES jest przygotowany dla potrzeb szkolnictwa wyższego ERASMUS, którego głównym celem jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych – przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.

ERASMUS przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie. Program ERASMUS jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie.

KATOWICE ZNOWU WE FRANCJI

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” wyjechał w kolejne artystyczne tournee. Na specjalne zaproszenie Jean’a Roche (nadzorującego i koordynującego z urzędu najważniejsze festiwale folklorystyczne odbywające się we Francji) tańcząca i śpiewająca agenda Uniwersytetu Śląskiego gościła w znanej festiwalowej miejscowości Gannat.

Wyjazd z Katowic nastąpił w czwartek 13 grudnia, a powrót we wtorek (18 grudnia). SZPiT zaproszony został do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym koncercie kolęd w kościołach w Billom i Sancerre oraz pokazie taneczno-wokalnym, podczas którego zaprezentuje folklor Śląska, Łowicza i Żywiecczyzny. Warto przypomnieć, że członkowie Zespołu gościli we Francji (Bretania, Quimper) w drugiej połowie października, biorąc udział w kilkudniowej imprezie charytatywnej na rzecz potrzebujących polskich dzieci z Pomorza.

Dodatkowych informacji szukać należy na stronie http://uranos.cto.us.edu.pl/~katowice/

„NAGROBEK CIOTKI CILI” W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ

13 grudnia miała miejsce w Bibliotece Śląskiej promocja książki Stefana Szymutki Nagrobek ciotki Cili. Książka została nominowana przez uczestników Klubu Dobrej Książki do tytułu książki roku 2001. Nominację zgłosił prof. dr hab. Przemysław Czapliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydana w kwietniu 2001 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego książka zawiera cztery eseje, które łączy zasadnicza tematyka: związek myśli, literatury z egzystencją. Tytułowy esej autor poświęcił relacji między pamięcią i jednostkowym istnieniem: opisuje zapominanie jako wyrażenie zgody człowieka na unieważnienie własnej historyczności; ze świadomością naiwności sprzeciwu autor broni racji odmowy. Moja babka, mój dziadek, nasza samotność opowiada o sposobie istnienia przeszłości, której już nie ma: autor podejmuje próbę włączenia refleksji o śmierci w przeżywanie życia. Chłopcy z Cimoka. Opowieść nierozwojowa to dzieje pokolenia, któremu przyszło żyć w cywilizacyjnej zmianie, wyrzekać się własnej kultury; centralnymi problemami są tu: jednostkowość istnienia, zapoznawanie zmysłowości doświadczania świata, zmaganie się z jałowością słowa. Zamyka książkę Pożegnanie, poświęcone uzależnieniu bytu od niebytu i walce człowieka z nicością jako narzędzie idei życia. Eseje Stefana Szymutki okalają szkice Tadeusza Sławka i Krzysztofa Uniłowskiego. Podjęcie przez nich dialogu z autorem przekształca Nagrobek ciotki Cili w dyskusję o sprawach najważniejszych.

WIECZÓR WIGILIJNY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek spotkał się z pracownikami Uczelni na Wieczorze Wigilijnym, który odbył się 18 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego.

W uświetniającym wigilijne spotkanie koncercie kolęd udział wzieli artyści z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: Wojciech Waleczek (fortepian), Joanna Jękot (sopran), Katarzyna Mizerny (sopran), Aleksandra Szafir (sopran), Rafał Majzner (tenor), Przemysław Spandel (baryton) i Katarzyna Nowak-Makowska (fortepian) oraz Chór Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon.

KONWERSATORIA PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach było organizatorem konwersatoriów (28 listopada i 12 grudnia), na których wysłuchać było można kolejno wykładów: ks. prof. dr. hab. Michała Hellera (dr honoris causa AGH, Członek Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie, Członek Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, Profesor Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Rektor Instytutu Teologicznego w Tarnowie) na temat Początku czasu i przestrzeni oraz prof. dr. hab. Macieja Nowaka (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Matematyki, Uniwersytet Jagielloński): Co to jest ekonofizyka?

O Wielkim Wybuchu słyszał prawie każdy. I istotnie, jest to wielka sensacja nauki XX wieku – odkrycie „początku świata” i zrekonstruowanie – z dużym stopniem wiarygodności – procesów fizycznych, jakie po nim nastąpiły i jakie zadecydowały o przyszłości naszego Wszechświata. Geometrycznym odpowiednikiem Wielkiego Wybuchu jest osobliwość początkowa, o której wie tylko grono specjalistów, a związane z nią informacje są nie mniej sensacyjne, tyle że do tego, by je zrozumieć trzeba znacznego przygotowania matematycznego. Wykład stanowi próbę opowiedzenia o tych sensacyjnych zagadnieniach w możliwie przystępny sposób. Okazuje się na przykład, że tylko makroskopowy obserwator ma prawo pytać, czy w jego skończonej przeszłości Wszechświat rozpoczął swoją ewolucję i czy ją zakończy w skończonej przyszłości.

W ostatnich latach szereg zaawansowanych metod fizyki statystycznej i teorii pola służących do analizy układów złożonych znalazł zastosowanie do opisu dynamiki rynków finansowych. Nowopowstała fizyka finansowa, znana też jako ekonofizyka, staje się dziedziną nauki komplementarną do ekonomii i matematyki finansowej. Celem wykładu jest popularyzacja tej raptownie rozwijającej się dziedziny.

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI BIUR KARIER

Tradycyjnie raz do roku organizowana jest w Krakowie Konferencja Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Motywem przewodnim tegorocznej części szkoleniowej konferencji jest Zmiana: wykłady i warsztaty będą dotyczyć zarządzania zmianą oraz funkcjonowania w zmieniających się warunkach na rynku pracy. Zorganizowane już po raz piąty dwudniowe spotkanie (13-14 grudnia) stanowiło dla przedstawicieli Biura Promocji i Karier UŚ okazję do zawarcia nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM I KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

W dniach 14-16 grudnia w Ustroniu odbyły się: ogólnopolska konferencja i warsztaty szkoleniowe zatytułowane Profesjonalne zarządzanie wizerunkiem i komunikacją społeczną, jednym ze współorganizatorów spotkania był Uniwersytet Śląski (BPiK oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego). Konferencja i warsztaty kierowane są głównie do organizacji studenckich i młodzieżowych organizacji pozarządowych. W programie konferencji znalazły się wykłady (m. in. na temat: Public Relations i kreowanie wizerunku w praktyce pozarządowej, Marketing Polityczny i kampanie wyborcze, Komunikacja społeczna), debata oxfordzka oraz pokaz filmów reklamowych przygotowanych na potrzeby kampanii społecznych. W części warsztatowej przewidziano ćwiczenia, m. in. w zakresie wystąpień publicznych, technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozytywnej samooceny i pewności siebie w kontaktach publicznych. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa (40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2/425, tel./fax (32) 785 70 82; Tomasz Szabelski: tel.: 0 602 465 416, e-mail: ssi@free.ngo.pl). Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.inicjatywa.net.pl/consequence

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...