Nowe książki - Styczeń 2001

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 18. Red. Józef B a ń k a, summ., Zsfg., 40 zł

HISTORIA. Dariusz R o l n i k: Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń 1793), bibliogr., aneksy, summ., res., 20 zł

LITERATUROZNAWSTWO. (Aesth)etics of Interpretation. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł, fot., streszcz., res.,18 zł

Le roman de l'histoire dans l'histoire du roman. Red. Aleksander A b ł a m o w i c z, streszcz., summ., 36 zł

New Shape of Ethics? Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Cultures and Societies. Ed. Teresa P y z i k, assist. ed. Tomasz S i k o r a, tab., notki o autorach, streszcz., Zsfg., 9 zł

Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. Red. Halina J a n a s z e k-I v a n i č k o v á, bibliogr., streszcz., obsah, 18 zł

Jacek L y s z c z y n a: Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, bibliogr., indeks nazwisk, res., summ., 18 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Jan I l u k: Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 13 zł

PRAWO. Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu. Red. Maksymilian P a z d a n, fot., bibliogr., 50 zł

PSYCHOLOGIA. Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać. Red. Irena H e s z e n-N i e j o- d e k, bibliogr., tab., schem., Zsfg., summ., 15 zł

Małgorzata K o w a l s k a-K a n t y k a: Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie transformacji systemowej (na przykładzie województwa katowickiego), bibliogr., wykresy, summ., rez., 10 zł

BIOLOGIA. Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual. For BSc and MSc students. Editorial Board, bibliogr., tab., rys., fot.

NAUKI O ZIEMI. „Kras i Speleologia”. T. 10 (XIX). Red. Marian P u l i n a, bibliogr., fot., rys., tab., schem., abstract, 17 zł

Mariusz R z ę t a ł a: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 17 zł

NAUKI TECHNICZNE. Piotr P o r w i k: Uogólniona metoda widmowego modelowania systemów cyfrowych, bibliogr., rys., tab., Zsfg., summ., 12 zł

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA. „Chowanna”. R. XLIII (LIII), T. 2 (15) (półrocznik). Red. Barbara Ż e c h o w s k a, bibliogr., summ., 8 zł

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”. T. 21, nr 3–4 (kwartalnik). Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, fot., rys., tab., summ., 14 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 1. Red. Idzi P a n i c i Maria W. W a n a t o w i c z

Anna G l i m o s-N a d g ó r s k a: Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922–1939)

FILOZOFIA. W kręgu filozofii klasycznej. Red. Bogdan D e m b i ń s k i

LITERATUROZNAWSTWO. Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Red. Renarda O c i e c z k o w a przy współudz. Bożeny M a z u r k o w e j

Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność. Red. Halina M a z u r e k

Miniatura literacka i perspektywa mikrologiczna. Red. Aleksander N a w a r e c k i

Elżbieta D u t k a: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego

Dariusz N o w a c k i: „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego

Grażyna S t a r a k : Le langage théâtral d’Antonin Artaud

JĘZYKOZNAWSTWO. Gatunki mowy i ich ewolucja. Red. Danuta O s t a s z e w s k a

„Neophilologica”. Vol. 14. Red. Wiesław B a n y ś

Słowotwórstwo, semantyka, składnia. T. 2. Red. Michał B l i c h a r s k i, Jolanta L u b o c h a-K r u g l i k

Maria C i c h o ń s k a: Wyrażenia zaimkowe w kształtowaniu dyskursu potocznego

Iwona L o e w e: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski

Izabela N o w a k: Implicytne performatywy w języku rosyjskim i ich rola w konwersacji

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Małgorzata O l s z ó w k a, Urszula W o ł c z y k: Biblioteki pedagogiczne i działalność naukowa nauczycieli w województwie śląskim (1922–1939)

PEDAGOGIKA. Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy. Red. Wojciech K o j s, Łucja D a w i d

Katarzyna O l b r y c h t: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby

PRAWO. „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”. T. 19/20. Red. Maksymilian P a z d a n

BIOLOGIA. Manual of Microbial Biotechnology. Red. Sylwia Ł a b u ż e k, David N e c k l e n, Joanna R a d z i e j e w s k a-L e b r e c h t

NAUKA O MATERIAŁACH. „Fizyka i Chemia Materiałów”. T. 1/16. Red. Jan B a r c i k