Konferencja "Teoria prawa - dogmatyka - praktyka - stosowania prawa"

W dniach od 20 do 23 września 2000 roku odbyła się w Ustroniu konferencja zatytułowana „Teoria prawa – dogmatyka – praktyka stosowania prawa”, zorganizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego kierowaną przez prof. dr hab. Józefa Nowackiego. Finansowego wsparcia organizatorom konferencji udzielił Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja była XIV Zjazdem Katedr Teorii i Filozofii Prawa, które tradycyjnie co dwa lata gromadzą przedstawicieli tej dyscypliny naukowej z ośrodków akademickich całej Polski.

Tematycznie konferencja została poświęcona problemom relacji między uprawianą przez uczestników teorią prawa a szczegółowymi naukami prawnymi, oraz znaczeniem badań i twierdzeń teorii prawa dla praktyki jego stosowania. W wygłaszanych referatach autorzy poruszyli wiele różnorodnych kwestii związanych z tematem konferencji. Rozważano m.in. zarówno ogólne problemy związane z modernistycznym i postmodernistycznym podejściem do uprawiania jurisprudencji, zagadnienia instrumentalizacji wykładni prawa, paradygmatu interpretacyjnego czy logicznych aspektów rozumowań prawniczych, jak i szczegółowe kwestie koncepcji źródeł prawa w praktyce trybunału Konstytucyjnego i jego zasad orzeczniczych, bezpośredniego stosowania Konstytucji, roli zwyczaju i obyczaju w wykładni i stosowaniu prawa, relacji między sprawiedliwością a państwem prawnym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się również teksty rozważające relacje we współczesnym prawoznawstwie między teorią a dogmatyką oraz między teorią a komparatystyką prawniczą, z uwzględnieniem roli antropologii prawniczej w badaniach prawnoporównawczych. Analizie poddano stanowisko nauki prawa do nowych technik informatycznych.

Udział w konferencji przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich uprawiających refleksję naukową o charakterze teoretyczno prawnym, niejednokrotnie zajmujących równolegle prominentną pozycję w świecie praktyki prawniczej, zapewnił wysoki poziom merytoryczny wygłaszanych referatów i prowadzonej dyskusji. Jednocześnie będąc zjazdem katedr, spotkanie było okazją do odnowienia koleżeńskich kontaktów i nawiązania nowych przyjaźni.