Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Listopad 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. Małgorzata K i t a, Bożena W i t o s z, bibliogr. prac, ilustr., schem., tab., fot., 60 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Agnieszka B u d z y ń s k a-D a c a: Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna, bibliogr., indeks, summ., Zsfg, 20 zł

Danuta O p a c k a-W a l a s e k: Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, indeks, wklejki, summ., rés., 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Dariusz T k a c z e w s k i: Czeska reklama telewizyjna i jej język, bibliogr., fot., tab., rys., wklejki, summ., rés, 17 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Jerzy R e i z e s-D z i e d u s z y c k i: Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, bibliogr., indeks, tab., summ., Zsfg, 25 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Irma K o z i n a: Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955, bibliogr., indeks, fot., rys., spis ilustr., summ., Zsfg, 48 zł

PSYCHOLOGIA. Anita G a ł u s z k a: Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjalne, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg, 15 zł

Józef P i e t e r: Psychologia filozofowania. Red. Zofia R a t a j c z a k, bibliogr., notki biograf., summ., Zsfg, 23 zł

BIOLOGIA. Irena B i e l a ń s k a-G r a j n e r: Wrotki (Rotifera) psammonowe zbiorników wodnych wybranych obszarów Polski, bibliogr., rys., tab., fot., wklejka, summ., rés., 15 zł

Zofia P i o t r o w s k a-S e g e t: Structure of microbial community in soils contaminated with heavy metals assessed by culture and fatty acid approaches, bibliogr., tab., rys., streszcz., Zsfg, 14 zł

NAUKA o MATERIAŁACH. Danuta S t r ó ż: Oddziaływanie zniekształceń sieciowych na przebieg przemiany martenzytycznej w stopach NiTi, bibliogr., fot., rys., summ., rez., 12 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Oksana M a ł y s a, Izabela N o w a k: Tradycje kulturowo- -religijne prawosławia i katolicyzmu. Materiały dydaktyczne dla studentów filologii rosyjskiej i lektoratów, bibliogr., fot., rys., 18 zł

KULTURA i JĘZYK POLSKI dla CUDZOZIEMCÓW. Barbara S e r a f i n, Aleksandra A c h t e l i k: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 3. rozszerz., + płyta CD, fot., rys., tab. gramatyczne, tłum. dialogów na język: ang., niem., franc., hiszp., ros., wł., duń., klucz do ćw., 55 zł

PSYCHOLOGIA. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Red. Zofia D o ł ę g a, bibliogr., aneksy, tab., rys., 27 zł

PEDAGOGIKA. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Wyd. 4., bibliogr., aneks, 9 zł

MATEMATYKA. Joanna G e r: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 4. popr., bibliogr., skorowidz, rys., 39 zł

CHEMIA. Gabriela G r y g i e r c z y k, Marzena P o d g ó r n a: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii. Wyd. 4. popr. i uzup., bibliogr., tab., rys., tablice, 12 zł

NAUKI o ZIEMI. Jan T k o c z: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, bibliogr., rys., 20 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 23. Red. Józef B a ń k a

TEOLOGIA. Marek W ó j t o w i c z: Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru

POLITOLOGIA. Tomasz M. G ł o g o w s k i: Pismo "śląskiego Października". Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957)

LITERATUROZNAWSTWO. Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria trzecia. Red. Włodzimierz W ó j c i k, Joanna K i s i e l

Ewa J u r c z y k: Die Frau auf der Suche nach eine neuen Identität. Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Brich-Pfeiffer

Krzysztof K r a s u s k i: Dylematy współczesności literackiej. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 17. Red. Wiesław B a n y ś

Bożena W i t o s z: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki

DYDAKTYKA. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 18. Red. Helena S y n o w i e c

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Civitas mentis. T. 1. Red. Zbigniew K a d ł u b e k, Tadeusz S ł a w e k

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - antropologia literatury. Red. Ewa K o s o w s k a przy współudz. Eugeniusza J a w o r s k i e g o

PSYCHOLOGIA. Krystyna D o k t o r o w i c z: Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji

Piotr M a m e t: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa

Zbigniew S p e n d e l: Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej

PEDAGOGIKA. "Chowanna". T. 2 (25): Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k

Danuta R a ś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 27. Red. Tadeusz S z c z y p e k

"Kras i Speleologia". T. 11 (XX). Red. Marian P u l i n a

Jan T k o c z: Empiryczna charakterystyka ludności wsi zurbanizowanej województwa śląskiego w 2000 roku

NAUKA o MATERIAŁACH. Marian K u p k a: Struktura i właściwości stopów na osnowie fazy FeAl otrzymywanych w procesach metalurgicznych

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Piotr W i l c z e k: Literatura polskiego renesansu