Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Grudzień 2004

NOWE KSIĄŻKI

Bibliotheca: Alia Universa
T. 8: Maria D e l e p e r r i c r e: Polskie awangardy a poezja europej-ska. Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. Adam D z i a d e k, indeks, 35 zł

Prace naukowe

FILOZOFIA.

"Folia Philospohica". T. 22. Red Józef B a ń k a, summ., Zsfg., 20 zł

POLITOLOGIA.

Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Mieczysław S t o l a r c z y k, summ., rez., 30 zł

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. Wojciech K a u t e, tab., summ., Zsfg., 67 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Dialog - gra - intertekst w literaturze rosyjskiej. Red. Halina M a z u r e k, indeks, streszcz., summ., rez., 30 zł

The Same - the Other - the Third. Ed. Wojciech K a l a g a, streszcz., Zsfg., 25 zł

Tropy tożsamości: inny, obcy, trzeci. Red. Wojciech K a l a g a, summ., Zsfg., 20 zł

Aleksandra G o l i k - P r u s: Różnorodność formuły "non omnis mo-riar" w łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII wie-ku, wklejki, summ., Zsfg., 17 zł

Beata M y t y c h: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w litera-turze polskiej XIX wieku, bibliogr., wklejka, indeks, summ., rés., 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Dialog a nowe media Red. Małgorzata K i t a, współudz. Jan G r z e n i a, rys., tab., summ., rés., 25 zł

PSYCHOLOGIA.

Agata C h u d z i c k a - C z u p a ł a: Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia, bibliogr., aneks, wykresy, summ., Zsfg., 18 zł

KUTLURA, MUZYKA, SZTUKA.

Pieśń religijna na Śląsku. Stan za-chowania i funkcje w kulturze. Red. Krystyna T u r e k, współudz. Bo-gumiła M i k a, nuty, summ., Zsfg., 15 zł

BIOLOGIA.

Grażyna Madej: Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostigmata (Arachnida, Acari) na nieużytkach poprzemysłowych, bibliogr., tab., ryc., summ., Zsfg., 25 zł

Podręczniki, skrypty

TEOLOGIA.

Iwonna S a l o m o n o w i c z - G ó r s k a: Język łaciński dla teologów. Wyd. 2. przejrzane i poprawione, słowniczki, 20 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Aleksander W i l k o ń: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, 20 zł

MATEMATYKA. Justyna S i k o r s k a: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 2. zm., lit., 14 zł

NAUKI o ZIEMI.

Włodzimierz Ł a p o t: Optyka kryształów dla geolo-gów i gemmologów, bibliogr, słowniczek, wklejka, rys., tab., 30 zł

ZAPOWIEDZI

Bibliotheca: Alia Universa T. 10: "My som tukej". Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska. Red. Wojciech K a l a g a

Prace naukowe

FILOZOFIA.

Wartości i ich funkcje w kształtowaniu cywilizacji global-nej. Red. Józef B a ń k a, współpr. Sonia B u k o w s k a

ETNOLOGIA.

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 8: Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Red. Irena B u k o w s k a - F l o r e ń s k a

JĘZYKOZNAWSTWO.

Elżbieta R u d n i c k a - F i r a: Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wielu. Proces kształtowania się nazwiska

LITERATUROZNAWSTWO.

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 2: "Granica", pogranicze, Zachód. Red. Teresa P y z i k, współpr. Krzysztof K o w a l c z y k -T w a r o w s k i

Magdalena B ą k: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim)

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Kultura książki ziem wschodniego i połu-dniowego pogranicza Polski (XVI-XX w.). Paralele i różnice. Red. Edward R ó ż y c k i, Jolanta G w i o ź d z i k

NAUKI o ZIEMI.

Piotr P o r w i k: Przekształcenia ortogonalne dla ekstrahowania cech widma danych binarnych
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...