Nowe książki - Czerwiec 1999

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Bogdan D e m b i ń s k i: Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej, bibliogr., summ., Zsfg., 17 zł

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Jerzy W i n i a r s k i: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze ekologizacji elektro- energetyki. Na przykładzie województwa katowickiego, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 21 zł

SOCJOLOGIA. Local Power and Modern Community Political Life. Sociological Essays. Ed. Jacek W ó d z, bibliogr., streszcz., res., 14 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Książki nieznane, książki zapomniane... Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a, streszcz., rez., summ., 12 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa J a k u b o w s k a: Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English, bibliogr., streszcz., Zsfg., 9 zł

KULTURA I SZTUKA. Grażyna G o l i k-S z a r a w a r s k a: "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, indeks nazwisk, bibliogr., summ., res., 13 zł

Forum. Vol. 2: Studies in Film and Popular Culture. Eds. Wacław M. O s a d n i k, Piotr F a s t, bibliogr., schem., streszcz., rez., 10 zł

FIZYKA. Włodzimierz Ł o b o d z i e c: Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii nowotworów. Wyd. 2, fot., rys., tab., schem., bibliogr., 18 zł

S k r y p t y

POLITOLOGIA. Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych. Cz. 1. Red. Jan I w a n e k. Wyd. 2, tab., 14 zł

NAUKI O ZIEMI. Justyna C i e s i e l c z u k, Mariola J a b ł o ń s k a, Kazimierz K o z ł o w s k i: Geologia dla studentów geografii. Wyd. 2, skorowidz rzeczowy, bibliogr., rys., tab., schem., 18 zł

Grzegorz R a c k i, Waldemar B a r d z i ń s k i, Tomasz Z i e l i ń s k i: Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska. Przewodnik geologiczny, fot., rys., mapy, tab., schem., bibliogr., opr. brosz. 16 zł, opr. twarda 23 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. JÓZEF B A Ń K A Traktat o pięknie. Studium estetyki recentywistycznej - Treatise of the Beauty. Study of Recentivistic Aesthetics

POLITOLOGIA. Roman K o c h n o w s k i: Spór o Niemcy. Problemy niemieckiej myśli politycznej Konrada Adenauera i Kurta Schummachera w latach 1945-1952

JĘZYKOZNAWSTWO. Aleksandra J a n o w s k a: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie

Ewa M i c z k a: Exercices de grammaire et de lexique a la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement. Wyd. 2 (skrypt)

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej S z e w c, Gabriela J y ż: Elementy prawa informatycznego. T. 1: Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych. Wyd. 2 (skrypt)