STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM - SPROSTOWANIE

Katowice, dnia 25 maja 1999 rok

Dr Dariusz Rott
Redaktor naczelny
"Gazety Uniwersyteckiej"
ul. Bankowa 12,
40 007 Katowice

Szanowny Panie Redaktorze,

W ostatnim numerze "Gazety Uniwersyteckiej" ukazało się ogłoszenie o rekrutacji na Studium Doktoranckie przy Wydziale Filologicznym, które zawierało błędy informacyjne. Stało się to wyłącznie z naszej winy. Za fakt ten przepraszamy redakcję i Czytelników i prosimy o powtórne zamieszczenie poprawionej wersji ogłoszenia, którą załączamy.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Studium Doktoranckiego
Prof. UŚ dr hab. Stefan Zabierowski

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego
Ogłasza nabór na

Studia Doktoranckie dzienne

na Wydziale Filologicznym w zakresie:

- literaturoznawstwa
- językoznawstwa

PODANIA NA STUDIUM NALEŻY SKŁADAĆ DO
25 CZERWCA 1999 ROKU

Studia są czteroletnie.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

- posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych

- pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej mającej wykazać predyspozycje kandydata do pracy naukowej

Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich określone są w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz. U. nr 58, poz. 249) wraz z późniejszymi uzupełnieniami oraz w Zarządzeniu nr 27/97 rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 1997 roku, w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.

Podania przyjmuje i bliższych informacji udziela Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 109, tel. : 2009-259.

Dziekan Wydziału Filologicznego
Prof. UŚ dr hab. Wiesław Banyś