APEL

Świadomi swoich obowiązków wobec kraju i regionu oraz w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość ich mieszkańców, rektorzy szkół wyższych zgromadzeni w Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, zwracają się do Władz wojewódzkich i samorządowych z następującym apelem:

*Restrukturyzacja Śląska nie może oznaczać wyłącznie przebudowy górnictwa i innych tradycyjnych gałęzi przemysłu. Jest to zadanie niezwykle ważne, ale szanse na zbudowanie nowego kształtu regionu zależą od stopnia przygotowania mieszkańców do podejmowania nowych wyzwań. Zmiany na Śląsku nie oznaczają jedynie końca pewnej "starej" rzeczywistości; to przede wszystkim początek nowego, przynoszącego nadzieję, porządku życia.

* Przygotowania do takiej przyszłości można dokonać tylko na drodze prowadzącej do zwiększenia potencjału edukacyjnego regionu tak, by coraz większy procent jego mieszkańców mógł - kształcąc się - zapewnić sobie dostęp do wiedzy, informacji i w konsekwencji do możliwości zatrudnienia w nowych dyscyplinach i branżach.

* Konieczne jest zatem powiązanie finansowe restrukturyzacji Śląska ze zwiększonymi nakładami na oświatę, szkolnictwo wyższe, naukę, kulturę i sztukę. Decyzje Władz wojewódzkich i samorządowych winny wyraźnie sprzyjać edukacji oraz instytucjom edukacyjnym i naukowym.

*Szkoły podstawowe i średnie bez środków na zajęcia uzupełniające i pozalekcyjne, szkolnictwo wyższe borykające się z problemami finansowymi, lokalowymi i kadrowymi, i pozbawione możliwości przyjęcia na studia wszystkich kandydatów są poważnym, a może i największym zagrożeniem dla wizji nowego Śląska. Pamiętajmy, iż przyszłość regionu zależy od stopnia wykształcenia jego mieszkańców.

* Apelujemy o nadanie edukacji, w tym szkolnictwu wyższemu, a także nauce i kulturze odpowiednio wysokiej rangi w polityce województwa i regionu, o powiązanie procesów restrukturyzacyjnych z inwestycjami edukacyjnymi, o sprzyjające edukacji i nauce rozstrzygnięcia w zakresie bazy lokalowej i o odpowiednio wysokie miejsce edukacji, nauki i kultury w decyzjach budżetowych województwa i samorządów.

Apel podpisali rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele świata nauki i kultury województw opolskiego i śląskiego na posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w dniu 6 maja 1999 roku w Uniwersytecie Śląskim.