WIELOKULTUROWOŚĆ REGIONU

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej zorganizował 29 kwietnia bieżącego roku sesję naukową pod tytułem : " Obiegi książki i prasy na Śląsku w wielokulturowość regionu". Zasięg czasowy wygłoszonych w czasie sesji referatów obejmował wiek XIX i XX, a prelegenci dotykali w swoich wystąpieniach problemów nader różnorodnych. Piętnastu uczonych reprezentujących zarówno Uniwersytet Śląski, jak i Opolski starało się spojrzeć na region poprzez analizę zjawisk z pogranicza bibliologii, prasoznawstwa i literaturoznawstwa, przy użyciu wielu metod badawczych.

Próbę zdefiniowania tytułowego problemu sesji podjęła Diana Pietruch - Reizes w wystąpieniu poświęconym formom komunikacji społecznej w wielokulturowym regionie. Autorka podkreśliła znaczenie wielości kultur na Śląsku starając się zbudować z tej sytuacji wartość wyróżniającą tą część kraju. Cecha ta może być pozytywnym wyznacznikiem, gdy postrzegana będzie jako całość, która powstała jako swoista "sklejka" najlepszych elementów poszczególnych kultur obecnych na Śląsku.

Wiek dziewiętnasty był analizowany poprzez próbę opisu następujących zjawisk: adresatów książek wydawanych na Śląsku pruskim w drugiej połowie XIX wieku ( Elżbieta Gondek), modlitewników dla dzieci i młodzieży na Śląsku (Irena Socha), ech lektur Mickiewiczowskich w twórczości pisarzy śląskich. (Jacek Lyszczyna).

Przełomowi stuleci przyjrzała się bliżej Ewa Fonfara opisując, jak na Śląsku Cieszyńskim pierwsze tajne związki młodzieży oraz Czytelnia Ludowa wpływały na upowszechnianie produkcji wydawniczej i czytelnictwa.

Pozostałe prace dotyczyły już zagadnień naszej epoki z jednym godnym podkreślenia wyjątkiem: Joachim Glensk dokonał próby oceny dwustu lat prasy polskiej na Śląsku, posługując się danymi o ich nakładach. Na tej podstawie prelegent starał się ocenić siłę oddziaływania tej prasy.

Inne wystąpienia mały dwojaki charakter: komunikatu lub przyczynku omawiającego zarysowującego się dopiero pola badawczego ( K. Tałuć, J. Miękina-Pindur, J. Jurgała-Jureczka, D. Sieradzka), bądź syntetycznym omówieniem jakiegoś zjawiska np. : satyry okresu powstań i plebiscytu na Śląsku, książki pod urzędową kontrolą na Śląsku pruskim, książki i prasy mniejszości niemieckiej (K. Kossakowska-Jarosz, K. Heska-Kwaśniewicz, M. Kalczyńska)

W sesji udział wzięli zarówno badacze o już ugruntowanej pozycji w nauce jak również bardzo młodzi doktoranci, dopiero rozpoczynający swoją karierę naukową. Wysoki poziom i bogactwo konferencji pozwala mieć nadzieję, że przedstawiona tematyka jest atrakcyjna także dla nowych pokoleń śląskoznawców.