Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe


FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 28. Red. Piotr Łaciak
Magdalena Mruszczyk: Człowiek w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły
SOCJOLOGIA. Deficyty badań śląskoznawczych. Red. Marek S. Szczepański, Tomasz Nawrocki, Andrzej Niesporek, 26 zł
LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Wyd. 2. Red. Bożena Tokarz, 37 zł
Krystyna Kłosińska: Feministyczna krytyka literacka, 83 zł
Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Wyd. 2, 40 zł
Józef Olejniczak, Anna Szawerna-Dyrszka: Na boku 2. Pisarze teoretykami literatury?...
JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa Bogdanowska-Jakubowska: FACE. An Interdisciplinary Perspective, 42 zł
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 3: Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski
PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2010, R. 53(67), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Red. Barbara Kożusznik
Czas w życiu człowieka. Red. Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała, 40 zł
PEDAGOGIKA. Monika Noszczyk-Bernasiewicz: Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, 38 zł
PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 3 (11). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, 24 zł
ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Zastosowania psychologii w zarządzaniu. Red. Barbara Kożusznik, współudz. Małgorzata Chrupała-Pniak
NAUKI o ZIEMI. Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Red. Wacław M. Zuberek, Krzysztof Jochymczyk,18 zł

Podręczniki i skrypty


JĘZYKOZNAWSTWO. Маргарита Надель-Червиньска: Христианство и язычество в пословицах, фразеологизмах, загадках, приметах русского народа. Лингвокультурологический учебный словарь. [Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]

                                                               ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 2 (7). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Mieczysław Stolarczyk: Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009
LITERATUROZNAWSTWO. Lucyna Nawarecka: Mistyczny sens mitu w „Królu – Duchu” Juliusza Słowackiego
Bożena Tokarz: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego
JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych
Jadwiga Stawnicka: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim. T. 2: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w konfrontacji przekładowej (na materiale rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim)
PRAWO. Marcin Kropka: Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I
PSYCHOLOGIA. Oblicza twórczości. Red. Grażyna Mendecka
PEDAGOGIKA. Monika Sulik: Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania
NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 32. Red. Tadeusz Szczypek
BIOLOGIA. Barbara Fojcik: Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej
Karina Wieczorek: A monograph of Siphini Mordvilko, 1928 (Hemiptera, Aphidoidea: Chaiptophorinea)

 

 

Ten artykuł pochodzi z wydania: