MODLAB

Projekt „Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 8.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Jego wartość to 29 153 755,00 zł, z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 24 111 086,86 zł. Projekt MODLAB powstał dzięki inicjatywie trzech jednostek Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Instytutu Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia studentów i przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, poszukiwanych na rynku pracy. Będzie to możliwe dzięki modernizacji, rozbudowie i unowocześnieniu bazy dydaktycznej, która sprosta współczesnym wymogom w zakresie nauk o środowisku i nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Projekt w zasadniczy sposób przyczyni się do realizacji głównych założeń Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2008-2015, do których należy zaliczyć:

1. zwiększenie atrakcyjności studiowania na kierunkach strategicznych z punktu widzenia regionu i kraju (studia przyrodnicze, matematyczne i techniczne);

2. działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki;

3. zwiększenie efektywności funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego.

Laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne powstałe w wyniku modernizacji aktualnej infrastruktury powiększą bazę dydaktyczną, powstaną także nowe sale dydaktyczne (seminaryjne) a także punkty konsultacyjne dla studentów. Usprawni to działalność dydaktyczną, czyli prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami w małych grupach (12 osobowych) równolegle w różnych pomieszczeniach, zaś zajęcia laboratoryjne będzie można umieścić w siatce zajęć od rana do godzin popołudniowych, a nie wieczornych. Planowane jest także wyposażenie laboratoriów w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

 

Użytkownikami projektu będą studenci kierunków studiów: ochrona środowiska, biologia, biotechnologia, fizyka, fizyka medyczna, chemia, geografia, geologia, geofizyka, międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze. Z aparatury badawczej skorzystają również studenci studiów doktoranckich (jedynie w celach przeprowadzania badań dydaktycznych niezbędnych do prac doktorskich). W wyniku modernizacji zespołu laboratoriów zwiększy się dostęp do aparatury dla studentów studiów stopnia I i II w ramach zajęć laboratoryjnych przewidzianych w programie nauki.