Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
 
Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania (short story) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Red. Krešimir Bawić, 17 zł

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 1 (5). Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka, 37 zł

TEOLOGIA. Piotr Ryguła: Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931–1992.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Mediatyzacja kampanii politycznych. Red. Stanisław Michalczyk, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, 62 zł

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 4: Les jeux litteraires. Ed. Krzysztof Jarosz

Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality. Red. Wojciech Kalaga, Jacek Mydla.

Anna Czarnowus: Inscription on the Body: Monstrous Children i Middle English Literature, 17 zł

Krzysztof Kowalczyk-Twarowski: „This isthmus of a middle state”. The Suburban Fiction of John Cheever, John Updike and Richard Ford

Krzysztof Krasuski: Na obrzeżach arcydzieł, 16 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata, 50 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA. Przemysław Marciniak: Ikona dekadencji. Wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku, 27 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Ałła Łuczyk: Прислівникові еквіваленти слова в українській мові. [Przysłówkowe ekwiwalenty wyrazu w języku ukraińskim], 17 zł

Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. Maria Cichońska, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 31 zł

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 2 (10). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, 36 zł

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2009, R. 52(66), T. 2 (33): Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Red. Agnieszka Stopińska-Pająk, 30 zł

Maciej Bernasiewicz: Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór, 24 zł

Katarzyna Krasoń, Andrzej Czerkawski: Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów. Utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania, 26 zł

Eugenia Rostańska: Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczenie komunikacji. Odniesienia edukacyjne.

NAUKI o ZIEMI. Jerzy Cabała: Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn-Pb, 18 zł

 
Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Wyd. 3. Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak, 8 zł

 
ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6). Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na wileńszczyźnie w latach 1920–1939.

TEOLOGIA. Józef Budniak: Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów. Studium ekumeniczne

FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej

Tomasz Kubalica: Teoria prawdy neokantonowskiej szkoły badeńskiej

SOCJOLOGIA. Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Kralove – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej. Red. Wojciech Świątkiewicz.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 4–5. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, wspólpr. Olga Szura-Olesińska

LITERATUROZNAWSTWO. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, współprac. Agnieszka Nęcka

La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna. Red. Krystyna Wojtynek-Musik

FILOLOGIA KLASYCZNA. Tomasz Sapota: Juwenalis

JĘZYKOZNAWSTWO. „Neophilologica”. Vol. 21. Ed. Wiesław Banyś

Bożena Witosz: Dyskurs i stylistyka

Joanna Wilk-Racięska: Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 20. Red. Helena Synowiec

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 31. Red. Tadeusz Szczypek

Roman Włodyka: Ewolucja składu mineralnego skał cieszyńskiej prowincji magmowej

 

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Edycja dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1), „Maszyna Trurla” (B2), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1). Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak; oprac. Jolanta Tambor

Małgorzata Kita: Wybieram gramatykę!. Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1–2. Wyd. 2.

MATEMATYKA. Władysław Kierat, Urszula Sztaba: Elementy analizy funkcjonalnej

Justyna Sikorska: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 4.