Projekt międzynarodowy: „E-learning drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym”

Priorytetowa forma nauki

Wyrównanie szans obywateli w dostępie do wiedzy i wykształcenia bez względu na płeć, poziom finansowy, sprawność fizyczną czy miejsce zamieszkania – to jeden z celów reform edukacyjnych wielu europejskich krajów. By go osiągnąć jako priorytetową formę nauczania wprowadza się kształcenie na odległość. Dzięki takim cechom, jak elastyczność, dostępność, modułowość, równoległość, ekonomiczność, duże audytorium, socjalna równowaga, międzynarodowość itp. e-learning może być wykorzystany praktycznie na wszystkich szczeblach systemu edukacyjnego.
 

Założeniem projektu: „E-learning drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym”, realizowanego od 1 sierpnia br. na Uniwersytecie Śląskim, jest pogłębienie współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej przez promocję kulturalnego dziedzictwa wchodzących w jej skład państw, badania naukowe i edukacyjne, wymianę młodzieży oraz współpracę naukową w zakresie tworzenia wspólnej przestrzeni edukacyjno-informacyjnej i jej integracji w globalną przestrzeń europejską. Partnerami przedsięwzięcia są: Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka) i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt koordynuje dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych i Pomocniczych Pedagogiki WEiNoE w Cieszynie. Jest on skierowany do studentów, przyszłych i czynnych nauczycieli, wykładowców, metodyków i instruktorów, którzy wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać e-learning w karierze zawodowej. 

 

W ramach projektu 19-20 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbyła się konferencja pt. „Teoria i praktyka kształcenia na odległość” pod auspicjami rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Haliny Rusek. Pracownicy tego Wydziału oraz całego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie wdrażania e-learningu na wszystkich kierunkach studiów. Pomyślnie funkcjonuje i rozwija się tu platforma kształcenia na odległość, portal edukacyjny „Erudyta”. Celem konferencji była nie tylko prezentacja tych osiągnięć, ale również wymiana doświadczeń w zakresie e-learningu z innymi uczestnikami konferencji. Spotkanie wywołało zresztą duże zainteresowanie, czego rezultatem był udział ponad 60 osób, w tym 22 z zagranicy (Czech, Słowacji, Austrii).

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery sesje, plenarna oraz: „Nauczanie na odległość na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego - przykłady dobrej praktyki”, „Nauczanie na odległość w naukach przyrodniczo-matematycznych i humanistycznych” oraz „Kształtowanie informatycznych kompetencji nauczycieli z wykorzystaniem e-learningu”. Przewodniczyły im: dr hab. Eugenia Smyrnova–Trybulska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), doc. Jana Kapounová (Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska), prof. Jindřich Vaněk (Uniwersytet Śląski w Opawie, Republika Czeska), i prof. Erika Mechlova (Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska).

Podczas sesji plenarnej przedstawiono najważniejsze teoretyczno-metodyczne aspekty kształcenia na odległość, dane statystyczne, dotyczące przygotowania nauczycieli do wykorzystania e-learningu w Republice Czeskiej, koncepcję wdrażania e-learningu na Uniwersytecie Śląskim, socjalne wątki zdalnego nauczania z uwzględnieniem czynników neurobiologicznych. Zaprezentowano również cele i rezultaty realizacji projektu „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy” na Uniwersytecie Śląskim w latach 2008-2009 oraz dokonano prezentacji wybranych kursów e-learningowych z języka angielskiego, realizowanych w jego ramach.

W drugim dniu spotkania odbyły się sesje: „Multimedia i systemy e-learningowe w nauczaniu na odległość” oraz „Psychologiczne, społeczne i prawne aspekty w nauczaniu na odległość”. Poprowadził je dr ing. Miroslav Hrubý z Uniwersytetu Obrony w Brnie (Republika Czeska).

Konferencji towarzyszyły warsztaty „Opracowanie kursów zdalnych w systemie CLMS MOODLE”, podczas których studenci, przyszli i czynni nauczyciele, metodycy i wykładowcy uczyli się w praktyce, jak wprowadzać zdalną formę nauczania w proces edukacyjny. Wykorzystaniu ICT i e-learningu w pracy zawodowej służyły takie tematy, jak: przygotowanie metodologii opracowania i wykorzystania kursów zdalnych, opracowanie koncepcji badań w zakresie kształcenia nauczycieli, wsparcie e-learningu nauczycieli w regionie wyszegradzkim, kształtowanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w wykorzystaniu ICT i e-learning u uczestników projektu. Warsztaty odbywały się za pośrednictwem platformy Uniwersytetu Śląskiego dla magistrantów i doktorantów znajdującej się na stronie (http://el2.us.edu.pl/mw-std/). Równolegle podobne warsztaty w języku czeskim, prowadzili partnerzy z Uniwersytetu Ostrawskiego.

 

Najlepsze referaty uczestników konferencji i projektu znalazły się w pracy zbiorowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość”, opublikowane też zostaną w wersji elektronicznej w internecie.

 Choć zakończenie projektu przewidziano na 30 listopada, w najbliższych latach będzie on kontynuowany m.in. w następującym zakresie: 

- Aktywne wdrażanie e-learningu w proces edukacyjny, w tym w zakresie kształcenia przyszłych i czynnych nauczycieli, w uniwersytetach partnerskich.

- Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość” w latach 2010-2012 na WEiNoE w Cieszynie.

- Organizacja warsztatów międzynarodowych „Projektowanie kursów zdalnych” w latach 2010-2012 na WEiNoE w Cieszynie.

- Wymiana doświadczeń w zakresie

e-learningu na bieżąco poprzez utrzymywanie osobistego i wirtualnego kontaktu między uczestnikami projektu z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

- Uaktualnienie uczelnianych i wydziałowych portali edukacyjnych oraz platform e-learningowych przez uniwersytety partnerskie: opracowanie i umieszczenie nowych materiałów edukacyjnych, kursów e-learningowych oraz ich wymiana.

- Tworzenie wspólnej przestrzeni edukacyjno-informacyjnej i jej integracji w globalną przestrzeń europejską.


Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska