Rozmowa z dziekanem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dr. hab. Janem Ilczukiem

Mamy czym się chwalić

 

- 45 lat to prawie pół wieku. W tym okresie Wydział (choć pod różnymi nazwami) na pewno osiągnął wiele sukcesów. Które pan dziekan uważa za najważniejsze?
- Działalność Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach od początku istnienia skierowana była na realizację zapotrzebowania społecznego na nowoczesne kształcenie i badania naukowe, odpowiadające zachodzącym zmianom gospodarczym w kraju i na świecie. Za jego najważniejsze osiągnięcia uważam posiadanie pełnych praw akademickich, pozwalających na nadawanie: stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wypromowanych zostało 77 doktorów oraz 7 doktorów habilitowanych. Przełomowym dla Wydziału był rok 1982, kiedy przyłączono do niego Instytut Fizyki i Chemii Metali, dotychczasową jednostkę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, co spowodowało znaczne wzmocnienie kadrowe oraz rozszerzenie prowadzonej tematyki naukowo-badawczej. Najistotniejszą zmianą organizacyjną było powstanie w 1994 roku Instytutu Informatyki Stosowanej, przekształconego w 1997 roku w Instytut Informatyki. Przyczyniła się ona nie tylko do wzbogacenia Wydziału o nowy kierunek kształcenia – informatykę, ale także do prowadzenia badań naukowych w kierunku zastosowań informatyki w przemyśle oraz do rozwoju naukowego własnej kadry dydaktyczno-badawczej.
Dowodem uznania dla działalności naukowej Wydziału jest przyznanie przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki (powołanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego) najwyższej I kategorii dla Instytutu Nauki o Materiałach i Instytutu Informatyki oraz II Kategorii dla Katedry Materiałoznawstwa. O jakości dydaktyki prowadzonej przez Wydział świadczy przyznanie dotychczas ocenianym kierunkom: edukacji techniczno-informatycznej i informatyce akredytacji przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
Niedawno, po raz pierwszy w historii Wydziału, nasz pracownik prof. zw. dr hab. inż. Henryk Morawiec otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach (Grecja). W 2008 roku, na wniosek Wydziału, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, światowej sławy informatyk, członek rzeczywisty PAN, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Przyznanie tych tytułów jest wyróżnieniem dla naszego Wydziału oraz uznaniem jego dotychczasowej działalności w ramach 45-letniej historii.
 
- Czy instytuty lub poszczególne jednostki Wydziału biorą udział w programach międzynarodowych lub współpracują z innymi ośrodkami badawczymi?
- Począwszy od 2008 roku Instytut Informatyki uczestniczy w edukacyjnym programie międzynarodowym PM-08-01-E-08-04 BIEN – Modelling and Visualisation in Bioinformatics – nowej innowacyjnej specjalizacji z wykładowym językiem angielskim. Ponadto jednostki organizacyjne Wydziału prowadzą szeroką współpracę z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Instytut Nauki o Materiałach współpracuje z takimi ośrodkami, jak: Aristotle University of Thessaloniki, Universitat de les Illes Balears, Instytut Fizyki Metali Akademii Nauk Ukrainy, Forschungzentrum Niemcy, Technische Universitat Milano, Universite de Marscille, Sharbrook University w Kanadzie. W 2008 roku podpisano też dwustronną umowę o współpracy z Wydziałem Fizyki i Chemii Państwowego Uniwersytetu we Lwowie. Z kolei Instytut Informatyki łączy ścisła współpraca naukowa z Uniwersytetem w Kansas (USA), Uniwersytetem w Upsali (Szwecja), chorwackimi uczelniami wyższymi w Zagrzebiu i Osijek, a także z Instytutem Leśnictwa w Belgradzie (Serbia). Kontakty pracowników naukowych Katedry Materiałoznawstwa pozwalają na realizację projektów badawczych we współpracy z Uniwersytetem w Minno, Braga (Portugalia), Fachhochschule Münster (University of Applied Sciences, Steinfurt, Niemcy) oraz Uniwersitat Münter (Niemcy).
 
- Niemalże każdy rok akademicki przynosi kolejne zmiany na Wydziale, powstają nowe kierunki, nowe specjalności, Wydział zmienił także siedzibę... Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych studentów oraz potrzebom rynku, staracie się, aby wciąż podnosić poziom nauczania i stwarzać jak najlepszą ofertę edukacyjną. Jak w tej chwili może pan dziekan ocenić atrakcyjność Wydziału? Jakie kierunki są najchętniej wybierane i jak dostosowujecie się do zmian, które wymuszają np. oczekiwania przyszłych pracodawców wobec waszych absolwentów?
- Młodzież chętnie wybiera nowe kierunki kształcenia, takie jak inżynieria biomedyczna czy inżynieria materiałowa, nie zapominając o kierunkach od dawna już istniejących, czyli edukacji techniczno-informatycznej i informatyce. W roku akademickim 2009/2010 na wszystkie kierunki kształcenia przyjęliśmy – na studia stacjonarne i niestacjonarne – 570 studentów, co świadczy o tym, że tworzymy przyjazne warunki do nauki. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży i potrzebom rynku pracy, szczególnie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska, tworzymy nowe specjalizacje w ramach już prowadzonych kierunków studiów. Na przykład na kierunku inżynieria biomedyczna powstała specjalność informatyka medyczna, a na kierunku inżynieria materiałowa, obok już istniejącej specjalności nauka o materiałach, specjalność biomateriały. Studenci kierunku edukacja techniczno-informatyczna mogą wybrać nową specjalność – komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, a studenci informatyki, szczególnie ci, dla których nieobcy jest język angielski, specjalizację „Modelling and Visualisation in Bioinformatics”.
- Jakie drogi kariery zawodowej wybierają absolwenci Wydziału?
- Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Osoby, które ukończyły studia informatyczne znajdują zatrudnienie na stanowiskach programistów, projektantów systemów informatycznych, sieci komputerowych, oprogramowania w firmach o profilu software’owym, administratorów zasobów informatycznych w różnych przedsiębiorstwach, a także w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi z zakresu bioinżynierii medycznej i informatyki medycznej. Interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, uzyskany na tym kierunku, pozwala na zatrudnienie w miejscach pracy na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. Jeśli zaś chodzi o absolwentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna, to znajdują oni pracę w instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne, w szkolnictwie wszystkich szczebli, administracji oświatowej, samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych, przemysłowych instytucjach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce.
 
- Czy na najbliższe lata są planowane jakieś istotne zmiany, np. nowe kierunki, badania, programy?
- W najbliższym roku akademickim planujemy uruchomić kierunek informatyka w systemie studiów inżynierskich. Zamierzamy również wzbogacić ofertę edukacyjną także o inżynierski kierunek - mechatronika. Otwieramy szereg studiów podyplomowych w ramach UPGOW (Uniwersytet Partnerem dla Gospodarki Opartej na Wiedzy), gdzie zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, ekspertów spoza Uniwersytetu Śląskiego. Wydział należy do przodujących jednostek Uniwersytetu, realizujących prace badawcze w ramach projektów finansowanych przez KBN. Zamierzamy w przyszłości zwiększyć starania o przyznanie funduszy, zarówno z KBN, jak i z Unii Europejskiej. Tematyka naszych badań obejmuje zagadnienia z zakresu nano-bio-techno i w najbliższych latach pragniemy ją kontynuować stwarzając nowoczesny ośrodek naukowy na potrzeby obecnych czasów.
 
 
 
Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora