VI Konferencja Naukowa "Informatyka w Edukacji i Kulturze"

Od 30 maja 2005 roku do 1 czerwca 2005 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego, Filii w Cieszynie miała miejsce VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka w Edukacji i Kulturze zorganizowana przez Katedrę Edukacji Informatycznej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Uniwersytet w Grazu, Akademię Pedagogiczną w Grazu (Austria), Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska).

Patronat nad Konferencją objęli: dr Siegfried Barones, Dyrektor Akademii Pedagogicznej w Graz (Austria), prof. dr hab. Halina Rusek była Prorektor ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr Jerzy Kopel, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, zaś sekretarzem Konferencji dr Eugenia Smyrnova-Trybulska.

dr E. Smyrnova-Trybulska, mgr Andrzej Szczurek oraz studenci czwartego roku edukacji informatyczno-technicznej
dr E. Smyrnova-Trybulska, mgr Andrzej Szczurek oraz
studenci czwartego roku edukacji informatyczno-technicznej

Autorzy prezentowali referaty w ojczystych językach lub w języku angielskim. Wystąpienia są tłumaczone na bieżąco. Referaty skierowane do druku będą opiniowane i zostaną wydane w Polsce, w przypadku podziału tematycznego również w kilku tomach. Konferencja ma status imprezy samo finansującej się, niedochodowej, z czego wynika niska, ale konieczna wartość opłaty konferencyjnej. Wieloletnie doświadczenia organizacyjne pozwalają tak kreować przebieg Konferencji, by czas na niej spędzony obfitował nie tylko w liczne dyskusje o naukowym i poznawczym charakterze, lecz także pozwolił na konstruktywny relaks w góralskiej chacie na Podbeskidziu Śląskim.

Zadaniem Komitetu Programowego jest ożywienie udziału studentów naszych uczelni w pracach naukowo-badawczych na pograniczu informatyki oraz nauk o edukacji i kulturze.

Rys historyczny Konferencji

Konferencja odbywa się dorocznie od 1999 roku w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego, z reguły późną wiosną. Pierwotnie zatytułowana "Pedagogika i Informatyka" miała swoją funkcję podstawową w kreowaniu interfejsu dla wymiany informacji między pracownikami naukowymi z zakresu pedagogiki i utworzonym Zakładem Edukacji Informatycznej i Technicznej. Propagowanie idei komputerowego wspomagania dydaktyki miało swój oddźwięk w licznych referatach, w szczególności z zakresu dydaktyki specjalnej, czy komputerowego wspomagania edukacji wczesnoszkolnej, w tym także wczesnoszkolnego nauczania języków obcych.

Odpowiedzią na udział w obradach twórców z zakresu sztuk pięknych była czwarta edycja Konferencji, w roku 2003, która miała tytuł Informatyka w Edukacji i Kulturze. Stanowiło to próbę ukierunkowania naukowego na aplikację technik informatycznych także w szeroko pojętej kulturze. Obszar zastosowań komputerów w humanistycznych dziedzinach jest dziś bardzo szeroki i stworzenie odpowiedniego forum dyskusyjnego okazało się jak najbardziej zasadne.

Szczególnie istotnym obszarem badawczej działalności Katedry Edukacji Informatycznej Uniwersytetu Śląskiego jest przygotowywanie komputerowych materiałów dydaktycznych, ukierunkowanych na potrzeby Policji. Efektem wieloletniej współpracy są opracowania multimedialnych materiałów szkoleniowych, w szczególności w zakresie profilaktyki narkotykowej oraz wychowania komunikacyjnego.

dr Eugenia Smyrnova - Trybulska
dr Eugenia Smyrnova - Trybulska

Szeroki zakres działań edukacyjnych Policji wymaga ich popularyzacji w środowiskach cywilnych, możliwie najbliżej codzienności, a w szczególności z udziałem nauczycieli i wychowawców. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, przygotowując przyszłych pedagogów powinien ze szczególną troską uwzględniać w procesie dydaktycznym treści służące poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Organizatorzy Konferencji wyrażają głębokie przekonanie, iż prezentacja celów i środków dydaktycznych edukacyjnej działalności Policji w środowisku pedagogicznym zaowocuje w praktyce realizacją wspólnych, pragmatycznie zorientowanych prac projektowych i wdrożeniowych w realiach polskiej edukacji.

Obszary tematyczne - krótka charakterystyka

Wynikiem licznych dyskusji, prowadzonych z udziałem przedstawicieli uczelni w Czechach i Austrii jest nowy, międzynarodowy kształt naszej Konferencji. Nie rezygnując z części pedagogicznej zamierzamy tematykę ukierunkować zasadniczo na następujące obszary tematyczne:

  1. zastosowanie komputerów w naukach humanistycznych - w tym obszarze mieszczą się na przykład aplikacje informatyczne, przeznaczone do analizy tekstów, analizy tendencji historycznych, kreatywnego wpływu wiary na postawę człowieka, analizy wpływu okresów literackich na kształtowanie światopoglądu, kreatywny i destruktywny wpływ mediów na rozwój cywilizacji itp.;
  2. informatyka w edukacyjnej działalności Policji - obszar badawczy poświęcony profilaktyce narkomanii, wychowaniu komunikacyjnemu i innym obszarom współpracy Katedry Edukacji Informatycznej z Policją;
  3. komputer w antropologii - ten obszar tematyczny obejmuje takie prace, jak komputerowe przetwarzanie archiwaliów, automatyczną analizę tekstów źródłowych, czy tendencji kulturowych, komputerowe poszukiwanie korelacji historycznych obyczajów i migracji ludności w Europie; poszukiwanie związków kulturowych rozmaitych ludów europejskich itp.;
  4. komputer w sztuce - w ramach tej tematyki organizatorzy tworzą forum dyskusyjne i prezentacyjne dla artystów z dziedziny grafiki komputerowej, ale również dla kompozytorów, posiłkujących się w swojej pracy współczesnymi narzędziami numerycznymi;
  5. komputer w pedagogice specjalnej - obszar ten jest szczególnie istotny wobec aktualnej od niedawna tendencji w Europie, wyrównywania szans życiowych ludziom upośledzonym zarówno psychicznie, jak i fizycznie; referaty w tym obszarze są szczególnie mile widziane;
  6. komputer w dydaktyce specjalnej - zamiarem organizatorów jest stworzenie płaszczyzny wymiany koncepcji i gotowych programów dydaktycznych, poświęconych dzieciom z upośledzeniem umysłowym;
  7. technologie informacyjne - dział ten jest najbardziej pojemny i może obejmować wszelkie formy aplikacji techniki komputerowej i teletransmisyjnej w naukach humanistycznych;
  8. distance learnig - powszechnie znane wspomaganie teletransmisyjne i komputerowe w zakresie udostępniania zasobów wiedzy w procesie nauczania i uczenia się; organizatorzy zachęcają w szczególności do publikacji osiągnięć z zakresu zastosowania tej strategii w dydaktyce specjalnej;
  9. komputer w procesie nauczania i uczenia się - ten obszar tematyczny jest poświęcony wszystkim tym aplikacjom o dydaktycznym charakterze, które zdaniem ich autorów nie mieściłyby się w powyżej opisanych kategoriach.

Prof. Mitas i studenci czwartego roku pedagogiki edukacji informatyczno-technicznej
Prof. Mitas i studenci czwartego roku pedagogiki
edukacji informatyczno-technicznej

Konferencję otworzyła była Prorektor ds. Filii w Cieszynie, prof. dr hab. Halina Rusek. Pierwszą sesją Konferencji poświęcono informatyce w edukacyjnej działalności policji. W sesji wzięli udział przedstawiciele Policji z obszaru całego kraju: młodszy inspektor Krzysztof Wuszt, Zastępca Kierownika Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Tadeusz Wojtuszek, Piotr Durbajło, nadkomisarz Adam Strzebińczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, podinspektor Ewa Waligóra i komisarz Ireneusz Romański z CSP-Legionowo i inni.

W osobnej sesji były wygłoszone referaty przez gości z zagranicy, np. pani dr Natalii Kusznir (Unywersytet Derżawny w Chersoniu), z referatem pt. "Doswid rozrobky programnych pedagogicznych zasobiw", Walter Prügger z Religionspädagogische Akademie Graz z referatem pt. "SbX für Lebensquellen - Lichtblicke - Freiräume - Lebensträume Das E - learning Paket zu den Glaubensbüchern“, dr Franz Feiner z Religionspädagogische Akademie Graz, z referatem pt. "Bildung behinderter Kinder unter religionspädagogischem Aspekt. Computereinsatz in Integrationsklassen“

W drugim dniu priorytetowym zagadnieniem było wykorzystanie komputera w pedagogice specjalnej. Sesji przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przebiegu konferencji oraz owocnym obradom nie przeszkodził nawet brak prądu, rankiem 31. maja. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali dwugodzinnego wykładu przewodniczącego sesji.

Trzeci dzień Konferencji poświęcono omawianiu praktycznych, autorskich programów wspomagania dydaktyki.

Dla uczestników Konferencji zaplanowano obszerny program kulturalny, obejmujący nie tylko koncert muzyczny, lecz i imprezę integracyjną w górach z udziałem kapeli regionalnej. Zdjęcia o przebiegu wszystkich dni konferencji są umieszczone na stronie katedry kei.filus.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Programowego
Andrzej W. Mitas

Autorzy: Andrzej Mitas, Foto: Joanna Peciak