Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Październik 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA.

Tomasz C z a k o n: Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku, bibliogr., indeks, summ., Zsfg, 30 zł

Andrzej J. N o r a s: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Wyd. 2 popr., bibliogr., summ., Zsfg, 32 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Cywilizacja - przestrzeń - tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. Lech M i o d y ń s k i, bibliogr., summ., rez., 35 zł

Edyta K o r e p t a: Zagadnienie tożsamości regionalnej w literaturze Śląska Cieszyńskiego, bibliogr., indeks, wklejki, summ., Zsfg, 26 zł

Les images de l’Amérique dans les littératures en langues romanes. Red. Krzysztof J a r o s z, streszcz., summ., 30 zł

"Scripta Classica". Vol. 2. Red. Tomasz S a p o t a, streszcz., summ., Zsfg, 15 zł

Marek P i e c h o t a: "Chcesz Ty, jak widzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słowackiego, nota bibliogr., indeks, wklejki, spis ilustr., summ., rés, 23 zł

Wielokulturowość: postulat i praktyka. Red. Leszek D r o n g, Wojciech K a l a g a, summ., Zsfg, 27 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Bożena C e t n a r o w s k a: Passive Nominals in English and Polish: an Optimality-Theoretic Analysis, bibliogr., Zsfg, 25 zł

Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Red. Piotr C z e r w i ń s k i, Henryk F o n t a ń s k i, streszcz., summ., rez., 31 zł

PRAWO.

Z dziejów prawa. Cz. 6. Red. Adam L i t y ń s k i, summ., Zsfg, 25 zl

PEDAGOGIKA.

Danuta R a ś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku, bibliogr., indeks, summ., Zsfg

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA.

Marek W ó j t o w i c z: Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru

LITERATUROZNAWSTWO.

Agnieszka B u d z y ń s k a-D a c a: Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna

Danuta O p a c k a-W a l a s e k: Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Chwile, nanomomenty, eony

JĘZYKOZNAWSTWO.

Dariusz T k a c z e w s k i: Czeska reklama telewizyjna i jej język

Spotkania. Księga jubileuszowa Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. Małgorzata K i t a, Bożena W i t o s z

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Jerzy R e i z e s-D z i e d u s z y c k i: Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej

PSYCHOLOGIA.

Anita G a ł u s z k a: Człowiek chory przewlekle - aspekty psychoegzystencjalne

Józef P i e t e r: Psychologia filozofowania. Red. Zofia R a t a j c z a k

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO.

Oksana M a ł y s a, Izabela N o w a k: Tradycje kulturowo-religijne prawosławia i katolicyzmu. Materiały dydaktyczne dla studentów filologii rosyjskiej i lektoratów

MATEMATYKA.

Joanna G e r: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. IV popr.

NAUKI O ZIEMI.

Jan T k o c z: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Skrypt wykładu teoretycznego