Kronika Uniwersytecka - Październik 2005

POSTAW NA SWOIM!

Łukasz Siudak i Adam Zajączkowski - studenci Uniwersytetu Śląskiego znaleźli się wśród 12 laureatów konkursu ekonomicznego "Postaw na swoim! - przedsiębiorczość" organizowanego przez IAA i Polską Radę Biznesu. Nagrodami w konkursie były staże w działających w Polsce firmach. Łukasz Siudak, studiujący na Wydziale Prawa i Administracji, odbędzie staż w PZU a Adam Zajączkowski, student Szkoły Zarządzania, w Communication Unlimited.

PAŁACOWY OSKAR DLA UŚ

Uniwersytet Śląski znalazł się wśród instytucji uhonorowanych przez katowicki Pałac Młodzieży nagrodami Pałacowy Oskar 2005. UŚ w osobie JM Rektora prof. dr. hab. Janusza Janeczka wyróżniony został za wzorcową współpracę i wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej Pałacu. Laureatami Oskarów zostali również nauczyciele i pedagodzy, a także młodzi filmoznawcy, dziennikarze, muzycy, sportowcy, biolodzy, plastycy i chemicy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 20 czerwca, w imieniu JM Rektora uczestniczył w niej prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu.

REKTOR UŚ W NOWYCH WŁADZACH KRUP

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek został wybrany na wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kadencję 2005-2008. Wiceprzewodniczącą została również prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow - Rektor-elekt Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencją będzie kierował prof. dr hab. Stanisław Lorenc, który na stanowisku przewodniczącego zastąpił kończącego kadencję prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka - Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wybory odbyły się 21 czerwca w Lublinie podczas ostatniego w tym roku akademickim posiedzenia KRUP. Zdaniem nowego przewodniczącego jednym z głównych zadań Konferencji jest obecnie wdrożenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. KRUP zrzesza 18 polskich uniwersytetów, zbiera się cztery razy w roku by omawiać najważniejsze sprawy szkolnictwa wyższego. Wśród celów działania Konferencji znajdują się m.in. zacieśnianie współpracy między uczelniami i podnoszenie poziomu jakości kształcenia.

STYPENDIUM NA KSIĄŻKĘ

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ został jednym z laureatów stypendiów Marszałka Województwa Śląskiego przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Stypendium przeznaczone zostanie na napisanie i publikację książki Piotr Wachenius i jego "Hymny moje domowe". Marszałek nagrodził stypendiami 10 z 58 zgłoszonych wniosków. Każdy ze stypendystów otrzymał 10 tys. zł.

WRĘCZENIE DYPLOMÓW W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE NAUK POLITYCZNYCH

30 czerwca w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w sposób uroczysty wręczone zostały dyplomy tegorocznym absolwentom Szkoły. Udział w uroczystości wzięli prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia UŚ oraz Michel Redoute - Konsul Honorowy Belgii i Laurence Dyevre - Wicedyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie. Obecni byli również profesorowie zaprzyjaźnionych szkół francuskich i belgijskich. Szkoła, będąca jednostką wspólną Uniwersytetu Śląskiego oraz francuskiego Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux i Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii, współpracuje z wieloma uczelniami oraz instytucjami naukowymi w Europie. W tym roku do obrony prac dyplomowych kończących studia magisterskie uzupełniające przystąpiło 25 osób.

NOWA KADENCJA REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW

Ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich odbyło się 7 lipca w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego UŚ przy ul. Bytkowskiej w Katowicach. Rektorzy przyjęli sprawozdanie z trzyletniej działalności Konferencji i dokonali wyboru jej władz na kolejną kadencję. Nowym Prezydentem został prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński - Rektor Politechniki Śląskiej, funkcję Wiceprezydenta w dalszym ciągu będzie pełnił Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek. Na stanowisko sekretarza RKR wybrano prof. dr. hab. inż. Marka Trombskiego - Rektora ATH. Sprawozdanie przedstawione przez ustępującego Prezydenta prof. dr. hab. Tadeusza Wilczoka - Rektora Śląskiej Akademii Medycznej obejmowało okres działalności Konferencji od 2002 do 2005 roku. W czasie tym odbyło się 6 posiedzeń RKR, podjęto wiele wspólnych działań i inicjatyw, wśród nich m.in. powołanie konsorcjum w sprawie zintegrowanego systemu informacyjnego do elektronicznego zarządzania szkołą wyższą, działania na rzecz dofinansowania przez Ministerstwo Nauki rozbudowy i modernizacji sieci komputerowych regionalnych jednostek naukowo-badawczych, inicjatywa powstania Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii oraz tworzenie Śląskiej Platformy Zdalnego Nauczania. Konferencja zajęła stanowisko w sprawie tworzonej ustawy o szkolnictwie wyższym, systemu pomocy materialnej dla studentów. W okresie poprzedzającym akcesję Polski do Unii Europejskiej Rektorzy zaapelowali do środowisk akademickich o udział w referendum.

W skład Regionalnej Konferencji Rektorów wchodzą Rektorzy uczelni państwowych województwa śląskiego i opolskiego, Przewodniczący katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Przewodniczący Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Rektorzy seminariów duchownych Archidiecezji Katowickiej i Częstochowskiej. Kolejne posiedzenie Konferencji już pod przewodnictwem nowych władz odbędzie się jesienią 2005 roku.

MINISTER KULTURY NAGRADZA

Marta Klekotko, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Śląskim, została wyróżniona nagrodą specjalną Ministra Kultury w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego. W 2004 roku Marta Klekotko za pracę magisterską Młodzi Polacy jako obywatele. Studium socjologiczne nad obywatelskością młodzieży licealnej Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego otrzymała nagrodę im. Floriana Znanieckiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

ZMARŁ PROFESOR IRENEUSZ OPACKI

9 lipca 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki, były prorektor Uniwersytetu Śląskiego (1981-1982), były dziekan Wydziału Radia i Telewizji (1987-1991), wieloletni dyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1977-1987) i Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (1991-2002), twórca i kierownik Zakładu Teorii Literatury (1974-2002).

Urodzony 5 sierpnia 1933 r. w Czortkowie, absolwent polonistyki KUL, uczeń prof. Czesława Zgorzelskiego, od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców, twórca nowoczesnej polonistyki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, charyzmatyczny wykładowca i niedościgły interpretator poezji, wychowawca wielu pokoleń uczonych polskich, przyjaciel studentów. Wyróżniony najwyższą nagrodą Uniwersytetu Śląskiego Pro Scientia et Arte. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

WYGRANY STAŻ W "TRÓJCE"

Łukasz Karusta, student III roku politologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, został jednym z laureatów X edycji ogólnopolskiego konkursu "Grasz o staż" - wygrywając praktykę w radiowej Trójce. Konkurs polega na opracowaniu przez kandydatów zadań przygotowanych przez pracodawców. Jego organizatorami są PricewaterhouseCoopers i Gazeta Wyborcza. Łukasz Karusta pasjonuje się pracą radiowców. W redakcji Trójki ma możliwość zapoznania się z działalnością wszystkich działów, poznając wszystkie stosowane rodzaje dziennikarstwa, komputerowo opracowuje materiały, przeprowadza wywiady, nagrywa krótkie materiały do programów kulturalnych, publicystycznych i serwisów informacyjnych. Aby dostać się na upragniony staż musiał wcielić się w dyrektora programowego stacji i przygotować projekt wakacyjnej ramówki. Jak mówi, zależało mu na zachowaniu charakterystycznych programów autorskich, bez których trudno sobie Trójkę wyobrazić, ale również na wprowadzeniu nowatorskich pomysłów audycji publicystycznych, kulturalnych i muzycznych. Redakcja będzie mogła w przyszłości z jego wizji skorzystać.

STUDENCI PRAWA W FINALE

Troje studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dotarło do finału I edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów publicznych Autentyczne czy prawdziwe, organizowanego przez firmę TopArch i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Konkurs składał się z etapu uczelnianego, w którym wyłoniono trzyosobowe reprezentacje, i ogólnopolskiego finału. W każdym z etapów uczestnicy mieli do rozwiązania testy teoretyczne i praktyczne. O wyłonieniu zwycięzcy zadecydowały m.in. efekty pracy z przyrządami typu "topscan", sprawdzającymi zabezpieczenia dokumentów publicznych. Studenci UŚ do konkursu przygotowywali się pod okiem dr. Michała Gramatyki z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. Kolejna edycja konkursu rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2005/2006.

XV LETNIA SZKOŁA JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ

1 sierpnia w Cieszynie ruszyła jubileuszowa XV letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, organizowana jak co roku przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uroczysta inauguracja odbyła się w sali konferencyjnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Inauguracyjny wykład zatytułowany 1945-1989. Polskie kino jako wolny głos w zniewolonym kraju wygłosił Andrzej Wajda. W tegorocznej szkole uczestniczy prawie 200 cudzoziemców z 32 krajów świata. Uczestnicy szkoły przez miesiąc poznawali język polski, polską literaturę, film, teatr, piosenki, obyczaje i - oczywiście - kuchnię. Program letniej szkoły obejmował: kurs języka polskiego, cykl wykładów "Wiedza o Polsce", program kulturalny, wycieczki i rekreację oraz spotkania z wybitnymi osobistościami świata sztuki i polskiej sceny politycznej. Specjalnym gościem letniej szkoły był w tym roku Norman Davies. W uroczystym otwarciu szkoły udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Kancelarii Senatu RP, władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Śląskiego oraz władz miasta i starostwa. Uczestnikami uroczystości byli także słuchacze Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, które Szkoła prowadzi w Berlinie.

CUDZOZIEMSKI MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO

W 8. Sprawdzianie z polskiego, który odbył się 14 sierpnia w siedzibie Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cudzoziemskim Mistrzem Języka Polskiego w 2005 roku został Holger Thors z Finlandii, uczestnik dwutygodniowych warsztatów polonistycznych dla nauczycieli polskiego z zagranicy. Tytuł I wicemistrza otrzymała Olena Kalnenko z Ukrainy, a tytuł II wicemistrza otrzymały równorzędnie studentki z Białorusi: Olga Wielent i Alesia Biegma.

ZMARŁA PROFESOR WANDA MROZEK

Zmarła prof. zw. dr hab. Wanda Mrozek, współzałożycielka i Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej. Profesor Wanda Mrozek była wybitnym naukowcem w dziedzinie socjologii, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za działalność naukową i społeczną, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

ZMARŁ PROFESOR PIOTR DOBROWOLSKI

6 sierpnia 2005 roku zmarł prof. zw. dr hab. Piotr Dobrowolski, były prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Systemów Politycznych. Odszedł wybitny specjalista z dziedziny nauk politycznych oraz historii najnowszej Górnego Śląska, a także współczesnej problematyki niemcoznawczej. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Ekspertów przy MEN. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne wielokrotnie nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej i Rektora.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką im. I. Krasickiego.

XVIII MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

20 sierpnia koncertem inauguracyjnym w Ogrodzieńcu rozpoczął się XVIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny organizowany przez Uniwersytet Śląski oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ. W festiwalu wzięły udział zespoły z Grecji, Gruzji, Portugalii, Rosji, Włoch, Turcji oraz Polski (Zespół "Kortowo" z Olsztyna), które wystąpiły m.in. w Ogrodzieńcu, Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie, Rybniku i Żorach. Koncert finałowy odbył się 26 sierpnia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Festiwal zakończyły koncerty: w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach i Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku oraz w Rybniku i Żorach.

ZMARŁ PROFESOR JÓZEF NOWACKI

14 sierpnia br. zmarł prof. zw. dr hab. Józef Nowacki, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Kierownik Zakładu Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji, długoletni Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz Kierownik studiów doktoranckich. Był autorytetem naukowym w dziedzinie teorii państwa i prawa oraz autorem wielu książek, licznych rozpraw, artykułów naukowych, publikacji i monografii. Wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

LUX EX SILESIA DLA KS. PROF. REMIGIUSZA SOBAŃSKIEGO

Ks. prof. zw. dr hab. Remigiusz Sobański, profesor Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, został uhonorowany nagrodą ufundowaną przez Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia - "Lux ex Silesia", przyznawaną osobom szczególnie zasłużonym dla dziedzictwa naukowego i duchowego Regionu Śląskiego. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 11 października w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla podczas mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki. Ks. prof. Remigiusz Sobański pracuje w Zakładzie Prawa Karnego UŚ, którym do 2003 roku kierował. Był m.in. ekspertem sejmowych komisji: konstytucyjnej i ds. ratyfikacji konkordatu, przewodniczy katowickiemu Sądowi Metropolitalnemu. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bonn.

Dotychczas laureatami nagrody "Lux ex Silesia" zostali m.in. prof. Julian Gembalski, Henryk Mikołaj Górecki, prof. Tadeusz Sławek, prof. Irena Bajerowa, prof. August Chełkowski, prof. Jerzy Zieliński, prof. Kornel Gibiński, abp. Alfons Nossol i Wojciech Kilar.

NOWA KADENCJA WŁADZ UCZELNI

1 września rozpoczęła się nowa kadencja wybranych wiosną władz Uniwersytetu Śląskiego, która potrwa do 31 sierpnia 2008 roku. Godność JM Rektora po raz drugi z rzędu będzie sprawował prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ