NOWA KADENCJA WŁADZ UCZELNI

Jak wszystkim wiadomo, jeszcze przed wakacjami wybraliśmy nowe władze Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2005-2008. Zgodnie z naszą tradycją w pierwszym powakacyjnym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" zamieszczamy sylwetki naukowe JM Rektora i Prorektorów oraz listę Dziekanów i Prodziekanów poszczególnych wydziałów.

Red.


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek

Data i miejsce urodzenia: 20 lutego 1952 roku w Sosnowcu

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • magister geologii, 1976 - Uniwersytet Wrocławski,
 • doktorat: 1983 - Uniwersytet Wrocławski,
 • habilitacja: 1993 - Uniwersytet Wrocławski,
 • tytuł profesora, 1999

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1974 - 1976: (w czasie studiów) pracownik techniczny w Muzeum Mineralogicznym Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • październik 1976 - wrzesień 1984: asystent, starszy asystent,
 • adiunkt (od 1983) w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • październik 1984 - wrzesień 1995: adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
 • październik 1998 do końca 2001: radca Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (1/2 etatu),
 • czerwiec 1995 do chwili obecnej: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk o Ziemi.

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Śląskim:

 • w kwietniu 2002 r. wybrany rektorem Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2002-2005,
 • w kadencji 1999-2002 prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Nauki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej,
 • od 1993 do 1999 Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi (1993-1996 ds. studenckich; 1996-1999 ds. nauki),
 • w kadencji 1996/99 członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego,
 • od 1994 roku Kierownik Zakładu Mineralogii w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi,
 • od 2000 roku Kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii,
 • w latach 1993-99 członek senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Funkcje poza Uczelnią:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w kadencjach 1998-2000 i 2000-2002,
 • w kadencji 2002-2005 zastępca prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych,
 • w kadencji 1999-2002 przewodniczący Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
 • od 24 stycznia 1997 roku do 1998 roku członek Komisji Naukowo-Technicznej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki wspierającej Pełnomocnika ds. Realizacji Strategicznego Programu Rządowego - gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Stypendia zagraniczne:

 • 1984 - 1985 (sześć miesięcy): The British Council Scholarship w Department of Geology, University of Manchester, Anglia
 • 1989 - 1992 Fulbright Fellowship w Department of Geology, University of New Mexico, Albuquerque, U.S.A.
 • 1999 (sierpień-wrzesień) stypendium Japanese Association for the Promotion of Science, University of Hiroshima, Japonia

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1986
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1997
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2000
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego dla UŚ, 1999
 • Złota Odznaka Zasłużonego dla UŚ, 2004
 • Medal Św. Stanisława, 2005

Przynależność do organizacji naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - prezes Zarządu Głównego (dwie kadencje: od grudnia 1998 do grudnia 2002),
 • Komitet Nauk Mineralogicznych PAN - członek od 1996 r.,
 • American Mineralogical Society,
 • Komisja Nauk Geologicznych PAN, O/Katowice.


Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji
Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś

Data i miejsce urodzenia: 30 sierpnia 1951 roku w Olkuszu

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • Studia wyższe: filologia romańska, 1974 - Uniwersytet Jagielloński,
 • doktorat: 1981 - Uniwersytet Śląski,
 • habilitacja: 1990 - Uniwersytet Warszawski,
 • tytuł profesora: 2001

Funkcje administracyjne w Uczelni:

 • 1989 - 2002 z-ca dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej,
 • od 1991 roku kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej,
 • od 1991 roku opiekun naukowy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Sosnowcu,
 • 1992 - 1994 kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filologicznym UŚ,
 • 1994 - 1996 prodziekan d/s Współpracy Zagranicznej i Nauki Wydziału Filologicznego UŚ,
 • 1994 - 1996 przewodniczący Senackiej Komisji d/s Nauki, Współpracy Zagranicznej i Krajowej UŚ,
 • 1996 - 1999 członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych UŚ,
 • 1996 - 1999 członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ,
 • 1999 - 2002 członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ,
 • 1996 - 1999 dziekan Wydziału Filologicznego UŚ,
 • 1999 - 2002 dziekan Wydziału Filologicznego UŚ,
 • 2002 - 2004 członek Zarządu Association France - Pologne pour l’Europe,
 • od 2003 roku przewodniczący Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
 • od 2002 roku dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej US,
 • od 2002 roku Prorektor d/s Nauki, Współpracy i Promocji US.

Specjalizacja naukowa:

 • językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, logiczne podstawy językoznawstwa, kognitywna leksykografia komputacyjna;
 • językoznawstwo stosowane, a w szczególności: językoznawstwo informatyczne, tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera, elektroniczne bazy danych słownictwa ogólnego i specjalistycznego.

Członkostwo towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze,
 • Polska Akademia Nauk, Sekcja Neofilologiczna, Oddział Katowice.

Udział w redakcjach pism naukowych:

 • redaktor naukowy czasopisma językoznawczego "Neophilologica" (Katowice),
 • współredaktor naukowy czasopisma językoznawczego "Etudes Cognitives / Studia Kognitywne" (PAN -Warszawa),
 • członek Komitetu Naukowego czasopisma językoznawczego "Faits de Langues" (Paris)

Ważniejsze krajowe i międzynarodowe projekty i granty badawcze:

 • grant Tempus_Phare (1992) ERB3510PL920292 Conditionnalité: approche sémantique, logique et cognitive;
 • członek grupy badawczej projektu ATP “Grammaire contrastive du francais et du polonais dans une approche didactique" finansowany przez Ministère de la Recherche et de la Technologie - Paris (koordynatorzy: G. Gross (Paris - Nord) i K. Bogacki (Uniwersytet Warszawski) (1993 - 1995);
 • członek grupy badawczej projektu “Grammaire cognitive du français, du polonais et du bulgare" w ramach grantu CNRS - Paris i PAN - Warszawa (koordynatorzy: J.-P. Desclés (Paris-Sorbonne) i S. Karolak (WSP - Kraków) (1996 - 2000) ;
 • grant KBN 1 H01D 005 13 (1997 - 1999) Système de « si » en français moderne - esquisse d’une approche cognitive ;
 • grant Matchpad V FP (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 - 2002, przyznany przez Komisję Europejską, Directorate - General Information Society, w ramach V Programu Ramowego dla Konsorcjum: Systran S.A., Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (HAS), Uniwersytet Śląski - Instytut Filologii Romańskiej, Université - Paris - XIII, Republic of Hungary Ministry of Transport, Communication and Water Management, Uniwersytet Warszawski - Instytut Romanistyki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;
 • grant SPUB-M KBN 160/E-340/5PR-UE/DZ 275/2000 System tłumaczenia maszynowego dla administracji węgierskiej i polskiej.


Prorektor ds. Współpracy i Promocji
Dr hab. Barbara Kożusznik

Prorektor ds. Współpracy i Promocji dr hab. Barbara Kożusznik

Miejsce urodzenia: Katowice

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • magister psychologii, 1975 - Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski,
 • doktorat: 1981 - Uniwersytet Śląski,
 • habilitacja: 1996 - Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1975 Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Ogólnej i Pracy, Uniwersytet Śląski;
 • 1991 - 1995 wykładowca, Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa;
 • 1992 - 1994 wykładowca, Centre de Formation de la Profession Baincaire /CFPB/, Paris;
 • 1994 - 2000 - doradca Zarządu GZE S.A.

Zajmowane stanowiska:

 • od 1995 - dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego;
 • 1998 - 2004 - profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Psychologii Ogólnej i Pracy Instytutu Psychologii;
 • od 2001 - kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Funkcje administracyjne w Uczelni:

 • od 1995 roku dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego,
 • od 1994 roku kierownik Podyplomowego Studium "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi zorganizowanego przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego,
 • od 2001 roku kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego,
 • członek Rady Programowej Studium Podyplomowego "Zarządzanie na rzecz trwałego rozwoju gminy" zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski - Szkołę Zarządzania i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem , Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs -University of Minnesota, USA przy współudziale Environmental Training Project - ETP Poland,
 • kierownik ds. programowych Studium Podyplomowego Doradztwo Zawodowe zorganizowanego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego,
 • przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej 1999, Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ,
 • praca w komisjach wydziałowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii /Wydziałowa Komisja ds. Ocen 1999-2002; 2002-2005, Wydziałowa Komisja Rozdziału Środków na Badania Własne 1996-1999; 1999-2002 /,
 • 1998-2000 Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu "Śląskie Forum Rynku Pracy" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 • opieka merytoryczna nad organizacją i przygotowaniem dydaktycznym studiów, podyplomowych "Zarządzanie sytuacją kryzysową".
 • członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN oddział w Katowicach na kadencję 2003-2006,
 • przewodnicząca Komisji Wydziałowej ds. Podziału Środków na Badania Statutowe 2003-2006.


Prorektor ds. Kształcenia
Prof. UŚ dr hab. Anna Łabno

Prorektor ds. Kształcenia prof. UŚ dr hab. Anna Łabno

Miejsce urodzenia: Cieszyn

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • studia prawnicze, 1973 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
 • doktorat - 1985,
 • doktor habilitowany - 1997.

Przebieg pracy zawodowej:

 • W 1977 r. rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta stażysty, następnie awans na stanowisko asystenta, starszego asystenta i adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Katedrze tej pracuje do dnia dzisiejszego na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego,
 • 1994-2001 radca orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie.

Funkcje administracyjne w Uczelni:

 • Od 1998 Prodziekana ds. Studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji;
 • członek Komisji ds. Kształcenia.

Funkcje poza Uczelnią:

 • Redakcja zeszytu naukowego "Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP", Warszawa 1998.
 • Funkcja zastępcy redaktora naczelnego rocznika "Prawa człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe".

Staże naukowe
Bezpośrednio po rozpoczęciu pracy zawodowej odbyłam staż naukowy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia naukowe i zagraniczne prace badawcze:

 • 1979 - studia nad konstytucjonalizmem portugalskim w Lizbonie,
 • 1982 - stypendium Fundacji im. Colouste Gulbenkiana,
 • prace badawcze w Trybunale Konstytucyjnym w Lizbonie (Portugalia),
 • prace badawcze nad systemami ustrojowymi państw Płw. Iberyjskiego prowadzone na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania).


Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
Prof. dr hab. Jerzy Zioło

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Jerzy Zioło

Data i miejsce urodzenia: 12 lutego 1942 roku, Trześnia koło Sandomierza

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • magisterium z fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu,1964,
 • doktorat: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • habilitacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • tytuł profesora: 1987, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1964 - Katedra Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 1967 - Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a następnie od początku swojego powstania Uniwersytet Śląski,
 • 1992 - stanowisko profesora zwyczajnego

Funkcje administracyjne:

 • przez trzy kadencje pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki jedną kadencję był prodziekanem i przez dwie - dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii;
 • od ponad dwudziestu lat kieruje Zakładem Biofizyki i Fizyki Molekularnej, poprzednia nazwa: Zakład Fizyki Molekularnej; w zakładzie pracuje ośmiu samodzielnych pracowników naukowych;
 • od 2002 roku Prorektor ds. Ogólnych.

Członkostwo w organizacjach naukowych:
PTF - członek

Publikacje
Jest autorem i współautorem ponad 110 publikacji naukowych i kilkudziesięciu komunikatów na konferencjach międzynarodowych oraz dwóch monografii wydanych przez wydawnictwo Springera.

Opracowano na podstawie materiałów
dostarczonych przez Dział Organizacyjno-Prawny