Nowe książki - Październik 2004

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA.

Norbert R o g o s z: Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59-55 , bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 50 zł

Maria Wanda W a n a t o w i c z: Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej, bibliogr., mapa, indeks, summ., Zsfg., 27 zł

Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. Red. Antoni B a r c i a k, Andrzej T o p o l, tab., summ., Zsfg., 17 zł

Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939. Red. Ryszard K a c z m a r e k, Marek M a s n y k, Zsfg., shr., 23 zł

FILOZOFIA.

Józef B a ń k a: Virtual Metaphysics. A Treaty on Momentary Structures, summ., Zsfg., 28 zł

Bogdan D e m b i ń s k i: Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej, wyd. 3, bibliogr., summ., Zsfg., 25 zł

Krzysztof W i e c z o r e k: Spory o przedmiot poznania, bibliogr., in-deks, 45 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Dialog a nowe media. Red. Małgorzata K i t a, Jan G r z e n i a, fot., summ., rés., 23 zł

Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. Robert M r ó z e k, summ., Zsfg., 22 zł

Henryk W r ó b e l: Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej. Księga jubileuszowa. Red. Małgorzata K i t a, lit., fot., 28 zł

LITERATUROZNAWSTWO.

Nowoczesność i regionalizm w twórczości Augusta Scholtisa. Red. Grażyna Barbara S z e w c z y k, wklejki, summ., Zsfg., 35 zł

Romuald C u d a k: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, bibliogr., indeks., summ., Zsfg., 23 zł

Maciej S z a r g o t: Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, bibliogr., indeks, summ., rés., 20 zł

EDYTORSTWO.

Józef Ignacy Kraszewski, John of Dycalp [Placyd Jankowski]: "Powieść składana", Jack Mac Tretful [Józef Aleksander Miniszewski], J.Z. Sójkowski [Józef Bogdan Dziekański]: "Powieść zlepiana". Wstęp i opracowanie Barbara i Maciej S z a r g o t o w i e, summ., Zsfg., 20 zł

KULTURA i SZTUKA.

Lucyna S p y r k a: Radosinské naivné divadlo. Między konwencją a kontestacją, bibliogr., wkleki, summ, rés., 18 zł

Punkty widzenia II / Pohledy II. Strategie autorskie w czeskim i polskim teatrze i filmie. Red. Tatiana L a z o r č a k o v a, Ewa W ą c h o c k a, streszcz., summ., noty o autorach, 18 zł

PRAWO.

Z dziejów prawa. Cz. 5. Red. Adam L i t y ń s k i, summ., Zsfg., 18 zł

Seweryn Ś w i a c z n y: Nierozerwalność małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa naturalnego w prawie kanonicznym, bibliogr., summ., sumario, 22 zł

PSYCHOLOGIA.

"Badania i Aplikacje". T. 6: Bezrobocie jako wyzwanie. Red. Zofia R a t a j c z a k, bibliogr., rys., tab., summ., Zsfg., 19 zł

Eugenia M a n d a l: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, wyd. 2 poprawione, bibliogr., aneks., ryc., tab., 35 zł

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE.

"Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 1: Komunikacja w dobie Internetu. Red. Barbara K o ż u s z n i k, lit., tab., rys., zestawienia, noty o autorach, 21 zł

CHEMIA.

Piotr K u ś: Nowe pochodne cyklofanowe: struktura, charakterystyka fizykochemiczna, struktura, bibliogr., rys., tab., summ., Zsfg., 14 zł

BIOLOGIA.

Andrzej U r b i s z: Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, lit., wklejki, summ., Zsfg., 37 zł

NAUKI o ZIEMI.

Ireneusz Malik: Rola lasu nadrzecznego w kształtowaniu koryta rzeki meandrująącej na przykładzie Małej Narwii (Równina Opolska) , rys., tab., fot., summ., Zsfg., 12 zł

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO.

Aleksander W i l k o ń: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze, bibliogr., 15 zł

DYDAKTYKA.

Interpretacje i nowa matura. Red. Anna O p c k a, wklejki, 17 zł

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Red. Romuald C u d a k, Wioletta H a j d u k - G a w r o n, Jolanta T a m b o r

T. 2: Henryk Sienkiewicz: "Latarnik", "Janko Muzykant", słowniczek, klucz do ćwiczeń, 7 zł

T. 3: Eliza Orzeszkowa: "Dobra pani", Maria Konopnicka: "Nasza szkapa", słowniczek, klucz do ćwiczeń, 7 zł

T. 4: Stefan Żeromski: "Siłaczka", "Rozdziobią nas kruki, wrony... ", słowniczek, klucz do ćwiczeń, 7 zł

Anna M a j k i e w i c z, Jolanta T a m b o r: Śpiewająco po polsku, płyta CD, wykaz zagadnień gramatycznych i leksykalnych, rys., fot., tab., 30 zł

PEDAGOGIKA.

Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, wyd. 4, aneks, 9 zł

Urszula K a m i ń s k a: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, wyd. 4, bibliogr., aneks, 9 zł

NAUKI o ZIEMI.

Włodzimierz Łapot: Optyka kryształów dla goelogów i gemmologów, rys., bibliogr., wklejka, tab, 30 zł

NAUKA o MATERIAŁACH.

Antoni W a l a: Mikroskopowe badanie materiałów, lit., tab., rys., 15 zł

Czasopisma

"Chowanna". R. 2003, XLVI (LIX). T. 2 (21): Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie. Cz. II. Red. Stanisław J u s z c z y k, bibliogr., tab., 22 zł

ZAPOWIEDZI

Bibliotheca: Alia Universa

T. 8: Maria D e l e p e r r i c r e: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. Adam D z i a d e k

T. 9: Judith H e r m a n n: Letni dom, później... Opowiadania. Przeł. Anna M a j k i e w i c z

Poemata Ineuntis Aevi.

T. 3: Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego. Wybór, oprac. i komentarz Piotr F a s t

Prace naukowe

HISTORIA.

Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim. Red. An-drzej T o p o l

LITERATUROZNAWSTWO.

Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina M a z u r e k

The Same - the Other - the Third. Ed. Wojciech K a l a g a

Tropy tożsamości: inny, obcy, trzeci. Red. Wojciech K a l a g a

Adam D z i a d e k: Obrazy i wiersze. Z zagadnień indyferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej

Beata M y t y c h: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej

EDYTORSTWO.

Janusz R y b a: W kręgu oświeceniowej parodii

PRAWO.

Barbara M i k o ł a j c z y k: Prawa osób ubiegających się o status uchodźcy

Olga S i t a r z: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień konwencji o prawach dziecka

BIOLOGIA.

Grażyna M a d e j: Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostig-mata (Arachinida,Acari) na nieużytkach poprzemysłowych

Podręczniki i skrypty

TEOLOGIA.

Iwona S a l m on o w i c z - G ó r s k a: Język łaciński dla teologów, wyd. 2 poprawione i rozszerzone

PSYCHOLOGIA.

Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci. Red. Maria J o h n - B o r y s

Czasopisma

"Chowanna". T. 1 (22): Społeczne konteksty niepełnosprawności. Red. Adam S t a n k o w s k i