Odszedł prof. dr hab. Jan Barcik

13 września 2004 r., w Kościele Parafialnym w Kozach koło Bielska -Białej, odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 9 września prof. dr. hab. Jana Barcika. Wiadomość o jego śmierci z żalem i smutkiem przyjęli Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz cała społeczność akademicka.

Pożegnaliśmy wybitnego nauczyciela akademickiego, uczącego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związanego z tą Uczelnią od początku jej istnienia. Był on również współorganizatorem Instytutu Fizyki i Chemii Metali tego Wydziału, byłym Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Problemów Techniki, Kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa i Zakładu Własności Mechanicznych i Korozji Metali. Profesor wspominamy także jako wybitnego specjalistę z dziedziny fizykochemii metali oraz inżynierii molekularnej; organizatora laboratoriów naukowych na Uniwersytecie m.in.: rentgenowskiej analizy strukturalnej i mikroskopii elektronowej.

Brał czynny udział w życiu naukowym działając w Sekcji Tworzyw Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach i Komisji Mikroskopii Elektronowej Komitetu Metalurgii PAN, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był autorem monografii, skryptów, ekspertyz oraz kilkudziesięciu rozpraw naukowych publikowanych w czasopismach w kraju i zagranicą, a także redaktorem wydawniczej Serii Fizyka i Chemia Metali.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi odznaczeniami i nagrodami.

Cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim, troszczył się o rozwój naukowy młodych współpracowników.

Był autorem oryginalnego programu kształcenia w dziedzinie technologii metali oraz materiałoznawstwa.

Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca i Człowieka o wielkim sercu.