Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Luty 2004

NOWE KSIĄŻKI

Poemata Ineuntis Aevi. T. 2
Stefan T h e m e r s o n: Wiersze wybrane. 1939-1945. Przedmowa, wybór i oprac. Jasia Reichardt, ilustr., 20 zł

Prace   naukowe

LITERATUROZNAWSTWO
[Iryna B e t k o: Ukraińska poezja religijno-filozoficzna. Etapy rozwoju], bibliogr., indeks nazwisk, streszcz., summ., 25 zł

JĘZYKOZNAWSTWO
"Język Artystyczny". T. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość. Red. Bożena W i t o s z, lit., tab., summ., rés., 27 zł

Krystyna K l e s z c z o w a: Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, bibliogr., indeks przymiotników, summ., rez., 20 zł

Monika S u ł k o w s k a: Séquences figée. Étude lexicographique et contrastive. Question d'équivalence, wykr., schem., bibliogr., streszcz., summ., 12 zł

Jacek W a r c h a l a: Językowa kategoria potoczna, bibliogr., sum., rés., 25 zł

MATEMATYKA
"Annales Mathematicae Silesianae". Vol. 17, Kom. Red., bibliogr., 10 zł

NAUKI O ZIEMI
"Landform Analysis". Vol. 4. Eds. Jacek J a n i a, Wojciech F r o e h- l i c h, bibliogr., tab., rys., fot., wklejka, abstract, 25 zł

Martyna R z ę t a ł a: Procesy brzegowe i osady denne wybranych zbiorników wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży), bibliogr., rys., fot., wklejka, summ., rez., 16 zł

Podręczniki , skrypty

BIOLOGIA
Bioassays in Plant Cells. For Improvement of Ecosystem and Human Health. A Course Manual. Ed. Jolanta M a l u s z y n s k a, Michael P l e w a, bibliogr., rys., tab., fot., wklejka, 16 zł

ZAPOWIEDZI

PEDAGOGIKA
Wiesława A. S a c h e r: Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalne dzieci

LITERATUROZNAWSTWO
Beata N o w a c k a: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków

Bożena T o k a r z: Między dekonstrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym

Włodzimierz W ó j c i k: Powrót do Nałkowskiej

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Maria K a l c z y ń s k a: Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku

Zbigniew Ż m i g r o d z k i: Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851)