Dusza nasza karmi się na różnych pastwiskach...

Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Uniwersytetu Śląskiego - beneficjentom stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, miała miejsce 19 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego.

Wsparcie finansowe MENiS na bieżący rok akademicki otrzymało czterdzieści osób.

Foto: M. Grzegrzółka
Wyróżnionym studentom towarzyszyli rodzice, goście, mentorzy i opiekunowie naukowi. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Naszą Alma Mater reprezentowali: JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz oraz dziekani wydziałów i kierownik MISH prof. Olga Wolińska. Imponująca grupa stypendystów MENiS napawa nas dumą. To nadzieja na świetlaną przyszłość nie tylko dla Uczelni, ale także dla regionu - podkreślał JM Rektor. Aby zostać uhonorowanym stypendium MENiS nie wystarczy mieć wysokich wyników w nauce. Gratyfikowane są również działania społeczne i szczególne zasługi w pracy naukowej. Zapytacie, jakimi zatem osiągnięciami legitymują się tegoroczni stypendyści? Przeczytajcie, podziwiajcie, gratulujcie...

LUCYNA SADZIKOWSKA

Sylwetki stypendystów Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu
w roku akademickim 2003/2004

WANDA BRYNDAS - studentka V roku politologii, uhonorowana stypendium po raz drugi. Publikuje w "Gazecie Uniwersyteckiej", "Education for Democracy", "Key to Europe" - angielskojęzycznym przeglądzie Forum Studentów, a także "Bulletin" - przeglądzie europejskim dotyczącym funkcjonowania organizacji pozarządowych w Europie. Zdobyła wiele nagród na Wojewódzkich Konkursach Młodych Muzyków w Katowicach. Gra na gitarze klasycznej oraz mandolinie, uczestniczy w koncertach charytatywnych i kameralnych.

TOMASZ ĆWIENK - student IV roku politologii, reprezentuje barwy UŚ w zawodach sportowych (koszykówka). Czyni postępy w opanowaniu języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i słowackiego. Aktywnie działa w sekcji medioznawczej Koła Naukowego Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty". Odbył praktyki w "Trybunie Śląskiej", "Gazecie Wyborczej", MSWiA oraz Ambasadzie RP w Wiedniu.

BOŻENA DANIELCZYK - studentka IV roku historii, uczestniczka dyskusji na temat autonomii Śląska. W ramach VI Zjazdu Studentów Archiwistyki nawiązała współpracę z ośrodkami z Wrocławia, Torunia i Opola. Publikowała w Trybunie Śląskiej i Panoramie. Pogłębia znajomość języków: angielskiego, niemieckiego i łacińskiego. Studiuje dwie specjalności: nauczycielską i archiwalną.

MONIKA DOLIŃSKA - studentka IV roku politologii, uhonorowana stypendium po raz drugi. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Widły bierze udział w pracach badawczych w zakresie problemów przestępstw seksualnych w zakładach karnych dla kobiet. W ZHP z siedzibą w Chorzowie, organizując wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Od marca 2002 r. pracuje jako wolontariuszka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, organizuje grupy wolontariuszy, którzy pomagają w edukacji wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Katowicach.

NATALIA GALICA - studentka V roku politologii, otrzymała stypendium po raz trzeci. Laureatka II miejsca w konkursie "Gazety Wyborczej" w 2000 r. na najlepszą pracę pisemną w języku angielskim "Languages join people". W semestrze letnim roku ak. 2002/2003 studiowała w Fachhochschule Pforzheim (Niemcy). Odbyła kurs ratownika medyczno-sanitarnego organizowanego przez PCK. Brała udział w organizacji "Presidents Meeting" - międzynarodowego spotkania młodzieży akademickiej i warsztatów w Katowicach. Autorka i koordynatorka projektu "Akademia poza murami Uniwersytetu".

WOJCIECH HANUSZKIEWICZ - student V roku filozofii,

WOJCIECH HANUSZKIEWICZ
stypendium uhonorowany po raz trzeci. Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Filozofów UŚ oraz Koła Naukowego Staropolan "Civitas Mentis" na Wydziale Filologicznym. Członek redakcji czasopisma "Ibidem" wydawanego przez Koło Filozofów oraz sekretarz redakcji czasopisma literacko-kulturalnego "ARTyleria". Uczestniczył w letnim miesięcznym stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst na Uniwersytecie we Freiburgu. Jest jednym z członków założycieli powstałej w 2002 r. European Academy w Bytomiu.

MICHAŁ KACZMARCZYK - student IV roku politologii, wyróżniony stypendium po raz drugi. Współpracuje jako wolontariusz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach. Jest autorem projektu popularyzującego historię i kształtowanie regionalnej świadomości historycznej pt. "Spotkania z historią". Współpracownik Fundacji Edukacji dla Demokracji w Warszawie i członek Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty". Uczestnik licznych seminariów i konferencji naukowych, a także pomysłodawca i główny organizator wakacyjnego naukowego obozu dziennikarskiego dla studentów politologii UŚ (Laliki 2003).

MARTA KLEKOTKO - studentka V roku socjologii. Uczestniczyła w badaniach nad rozwojem samorządności w gminie Raciechowice. Zgłębia również tajniki psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Członkini założycielka Stowarzyszenia Euroentuzjaści oraz współorganizatorka i autorka programu Szkoły Konserwatyzmu i Liberalizmu, organizowanego dla młodzieży licealnej przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci pod patronatem Fundacji im. Karola Adenauera.

AGNIESZKA LACH - studentka V roku politologii. Członkini Koła Naukowego Politologów oraz Koła Naukowego Integracji Europejskiej, redaktor V tomu "Szkiców o państwie i polityce". Zorganizowała wykład ks. dr A. Maliny na temat "Radykalizm Ewangelii a fanatyzm społeczny". Współpracuje z Centrum Młodych Dyplomatów UŚ. Pogłębia znajomość języków obcych (angielskiego i niemieckiego) w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży.

AGNIESZKA ŁABNO - studentka IV roku socjologii. Uczestniczyła w badaniach kapitału społeczno-kulturowego rodzin woj. śląskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Pracuje jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Akcent". Współorganizowała obóz naukowy "Krynica jako miasto wielokulturowe. Łemkowie w Krynicy". Pomysłodawczyni i współorganizatorka ogólnopolskiego studenckiego konkursu fotograficznego pt. "Okiem Socjologa".

ANNA ORLIKOWSKA - studentka IV roku politologii, a także III roku prawa. Otrzymała stypendium po raz drugi. Przewodnicząca Koła Naukowego Politologów, uczestniczy także w pracach Koła Naukowego Integracji Europejskiej. Brała udział w projekcie Fundacji Edukacji dla Demokracji, dotyczącym monitorowania polskiej kampanii przed referendum akcesyjnym. Uczestniczka warsztatu Młodych Dyplomatów, Eurowykładów Naukowego Koła Integracji Europejskiej oraz Warsztatów Młodych Dyplomatów.

JUSTYNA TOMALA - studentka V roku politologii, członkini Koła Naukowego Integracji Europejskiej. Współpracuje z Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych. Uczestniczy w programie badawczym "Tożsamość Niemców" pod kierunkiem prof. dr. hab. Joachima Liszki. Ukończyła kurs ratowników medyczno-sanitarnych organizowany przez PCK. Współuczestniczka działań naukowych Stowarzyszenia "Dom Europejski",

RADOSŁAW WRÓBEL - student V roku socjologii, uhonorowany stypendium po raz trzeci. Działa w Studenckim Kole Naukowym Integracji Europejskiej, założyciel grupy roboczej ds. społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w UE, członek Studenckiego Koła Naukowego Politologów. Brał udział w licznych seminariach i konferencjach, m.in.: "National Minorities in Media" - Antwerpia 1999, "Agora"- Poznań 2000, "Journalism at War" - Dubrownik 2001, "Eurodebaty"- Katowice 2001, "Wybory Prezydenckie we Francji " - Katowice 2002, "Mniejszość żydowska w Polsce" - Katowice 2002.W ramach studiów politologicznych odbył praktykę w Kancelarii Prezydenta RP.

IDA KOMOROWSKA - studentka IV roku politologii. Współorganizatorka Eurojuwenaliów Śląskich w 2003 r. oraz konferencji i seminariów "Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 1918-1939", "Rola mediów w procesie integracji europejskiej". Posiada certyfikat pierwszego stopnia z języka angielskiego. Organizuje szkolenia w zakresie autoprezentacji przy współpracy ze stowarzyszeniem AFISH oraz redaguje zeszyty naukowe "Pisma Humanistyczne". Aktywnie uczestniczy w działalności Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty",

AGATA KOSZEK - studentka IV roku politologii.

AGATA KOSZEK
Uczestniczyła w wykładach w Instytucie Nauk Politycznych w Bordeaux. Współpracowała przy organizacji konferencji naukowej Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w 2003 r. Brała udział w badaniach Instytutu Socjologii "Jakość polityki prorodzinnej w gminach - badania kapitału społeczno-kulturowego rodziny w województwie śląskim". Odbyła staż w instytucji polsko-francuskiej Dom Miasta Saint-Etienne, działającej przy Urzędzie Miasta Katowic. Szczególnie zainteresowana kulturą i językiem francuskim, współdziała przy organizacji i uczestniczy w imprezach kulturalnych ASEMKA oraz ośrodek Alliance Française.

ALEKSANDER BAŃKA - student V roku MISH, członek Studenckiego Koła Naukowego Filozofów. Od października 2000 r. prowadzi pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wieczorka badania nad mało znaną w Polsce filozoficzną koncepcją teoriopoznawczą tzw. "szkoły lowańskiej". Współpracuje z Instytutem Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, gdzie rozpoczął studia na I roku Studium Teologii Rodziny. Ukończył "Szkołę Animatora" - dwuletni kurs formacyjny dla liderów grup młodzieżowych organizowany przez Ruch Światło-Życie archidiecezji katowickiej, gdzie pracuje jako wolontariusz. Współpracuje z hospicjum im św. Kaliksta w Tychach.

MACIEJ JACEK CHOWANIOK - student V roku MISH, uhonorowany stypendium po raz trzeci z rzędu. Przewodniczący Studenckiego Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty". Uczęszcza na zajęcia i seminaria na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Teatralnej oraz Akademii Artes Liberales. Działa w Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej "Czantoria" w Ustroniu. Członek Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca UŚ "Katowice". Brał udział w antropologicznej ekspedycji badawczej "Mongolia-Chiny 2000". Posiada dyplom Primus Inter Pares. W 2002 roku otrzymał HOCHSCHULSOMMERKURSSTIPENDIUM DAAD na miesięczny letni uniwersytet w Philipps-Universität Marburg,.

HANNA GAWONICZ - studentka V roku MISH, wyróżniona stypendium po raz drugi. Współpracuje z katowickim oddziałem AEGEE, Kołem Naukowym AE w Katowicach oraz Europejskim Centrum Integracji i Rozwoju. Ukończyła szkołę muzyczną I st. w klasie fortepianu i kurs wychowawców kolonijnych. Praktykowała w portalu internetowym Hoga.pl w Katowicach, Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu, Śląskim Centrum Chorób Serca. Pracuje jako wolontariuszka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Członkini założycielka Stowarzyszenia Aktywni-Młodzi.

JUSTYNA KIJONKA - studentka III roku MISH i członkini Sekcji Medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" oraz Koła Naukowego Kulturoznawców. Uczy się intensywnie języka angielskiego i niemieckiego na dodatkowych kursach. Uczestniczyła w VII studenckiej Wyprawy Naukowej "Krym 2002". Brała udział w studenckich festiwalach teatralnych. Para się twórczością literacką i uczestniczy aktywnie w życiu artystycznym Katowic.

EWA KUCYTOWSKA - studentka V r. MISH, uhonorowana stypendium po raz drugi. Pracuje w Studenckim Kole Naukowym Teorii Literatury, współpracuje z Międzywydziałowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy "Mosty". Bierze udział w pracach badawczych z zakresu teorii literatury oraz psychologii ekonomicznej. Uzyskała IV miejsce w uczelnianym konkursie Primus Inter Pares. Zakwalifikowała się do udziału w Litewskiej Letniej Szkole Języka i Kultury, organizowanej przez Vytautas Magnus University w Kownie. Jest wolontariuszką Fundacji Dr. Clown, której celem jest pomoc terapeutyczna w zdrowieniu dzieci przebywających w szpitalach.

KATARZYNA KULIK - studentka V r. MISH, wyróżniona stypendium po raz trzeci. Studiuje w Akademii Artes Liberales oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Współpracuje z Kołem Naukowym Historyków oraz Kołem WolnoMISHlicieli. Posiada dyplom uczestnictwa w I i II cz. Sesji Retorycznej Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracuje z Czasopismem Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci "Hedone". Jest wolontariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża i uczestniczką warsztatów dziennikarskich MSD "Mosty" (Laliki 2003).

BEATA NOWICKA - studentka IV roku MISH, uczestniczy aktywnie w pracach Koła Naukowego WolnoMISHlicieli oraz Kole Psychoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła kurs wychowawców kolonijnych, kurs szybkiego czytania i metod uczenia się oraz liczne szkolenia psychologiczne. Uczestniczka amerykańskiego programu Work&Travel w roku 2002. Publikuje w czasopiśmie "Neonatus" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Pracowała jako wolontariuszka Stowarzyszenia "Przystań" oraz na oddziale onkologicznym szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach.

AGATA OLSZÓWKA - studentka V roku MISH, jest członkinią Koła Naukowego WolnoMISHlicieli. Organizatorka konferencji naukowych koła oraz autorka artykułów naukowych, które ukazały się w publikacji Koła. Ukończyła kurs języka angielskiego, uczy się hiszpańskiego. Uczestniczka kursu przewodników beskidzkich, działa w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich, w maju 2003 odbyła szkolenie GOPR. Działa w Europejskim Forum Studentów AEGEE.

PATRYCJA SZOSTOK - studentka V r. MISH, otrzymała stypendium po raz drugi. Współpracuje z Kołem Naukowym WolnoMISHlicieli oraz kołami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Brała udział w badaniach odbioru mediów na Górnym Śląsku organizowanych przez Zakład Dziennikarstwa UŚ i "Silesian Media". W ramach MISH studiuje psychologię i politologię. Stypendystka Fundacji Artes Liberales.

MARTA BARCIAK - studentka III roku MISH, członkini AZS i Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego. Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii, działającego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii. W ramach MISH studiuje psychologię, socjologię uczestniczy także w zajęciach z kulturoznawstwa, filologii polskiej, politologii oraz historii. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu terapii poznawczej. Projektantka i twórczyni strony internetowej MISH. Współpracuje z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych, oddział w Rudach, pomagała przy realizacji wieloletniego programu "Officina Ferraria Rudensia". Przygotowywała i prowadziła warsztaty edukacyjne "Dymarki cysterskie" oraz "Nadludzkie spotkania z historią".

AGNIESZKA WAWRZKIEWICZ - studentka V roku MISH, wyróżniona stypendium po raz drugi. Założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego Filozofii Kultury na Wydziale Filologicznym. Z jej inicjatywy powstało internetowe pismo pt. "Antrophos" (www.antrophos.prv.pl). Posiada dyplom uznania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Światowego Kongresu Kresowian za przeprowadzenie świątecznej akcji charytatywnej na rzecz najbiedniejszych dzieci z polskich rodzin na Kresach. Członkini założycielka Stowarzyszenia "ARTyleria".

DOMINIKA IDZIAK - otrzymała stypendium po raz drugi za osiągnięcia w nauce uzyskane w czasie studiów na MISMP. Brała udział w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. "Studencki Ruch Naukowy - wyzwania XXI wieku" (Akademia Podlaska, Siedlce). Uczestniczyła w badaniach geofizycznych osadów młodoglacjalnych z przedpola lodowca Vatnajokull (Islandia) w ramach grantu KBN. Otrzymała dyplom za udział w Finałach Polskich Eliminacji do XII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Uczestniczka wyprawy naukowej "Islandia 2002" organizowanej przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ we współpracy z Uniwersytetem w Reykjaviku.

ALICJA JONIEC - studentka V roku fizyki, wyróżniona stypendium po raz drugi. Wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Fizyków, współpracuje z Kołem Naukowym Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka "Pikniku naukowego" w Szczyrku wykładów dla uczniów gimnazjów i liceów "Fizyka na wesoło". Współorganizatorka Dni Otwartych Instytutu Fizyki dla maturzystów. Pełni funkcję sekretarza Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zajęła IV miejsce w konkursie Primus Inter Pares. Brała udział w Sommer Academic Kreisau, Polska 2002.

RAFAŁ KUCHARSKI - student V roku matematyki, przewodniczy pracom Koła Naukowego Matematyków. W latach 2000-2002 członek Koła Naukowego przy Katedrze Ekologii i Ekonomii Środowiskowej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współpracuje z Kołami Naukowymi Matematyków Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Łódzkiej. Ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych, wychowawców kolonijnych, młodzieżowego organizatora obozów wędrownych, agenta ubezpieczeniowego. Brał udział w Międzynarodowym konkursie matematycznym im. V. Jarnika (2001, 2003). Uczestnik Letniej Szkoły Poglądowej w Grzegorzewicach (2000 i 2001).

SYLWIA LEWICKA - studentka V roku fizyki. Współpracuje z Kołami Naukowymi Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMK w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka "Pikniku naukowego" w Zwardoniu oraz wykładów dla uczniów gimnazjów i liceów "Fizyka na wesoło". Rwnolegle studiuje na drugim kierunku (matematyka, sekcja teoretyczna).Współorganizatorka Dni Otwartych Instytutu. Uczestniczyła w Sommer Academic Kreisau Polska 2002 oraz obozie językowym UNESCO.

PAWEŁ MAŚLANKIEWICZ - student V roku fizyki,

PAWEŁ MAŚLANKIEWICZ
wyróżniony stypendium Ministra po raz drugi z rzędu. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Studenckiego Koła Naukowego Fizyków (współpraca z Kołem Naukowym Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego). Stypendysta międzynarodowego programu EURINSA (1999-2001 studia w Lyon we Francji). Na intensywnych kursach językowych uczy się: niemieckiego, angielskiego, francuskiego. Współorganizator Dni Otwartych Instytutu Fizyki dla maturzystów. W semestrze letnim roku ak. 2002/2003 w ramach programu Socrates/Erasmus studiował na Uniwersytecie Maine w Le Mans we Francji. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

ŻYWILLA WCISŁO - studentka IV roku matematyki. Od czasów szkoły średniej do chwili obecnej jest członkinią Koła Naukowego Matematyków. Uczestniczyła w XVI Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków 98/99 gdzie zdobyła III miejsce za przedstawienie pracy pt. "Osobowości struktur algebraicznych". Studiuje dwie specjalności: zastosowań matematyki oraz matematykę teoretyczną. Ukończyła kursy szybkiej nauki w zakresie doskonalenia technik pamięciowych oraz szybkiego czytania i koncentracji. Uczestniczka międzynarodowego konkursu matematycznego im. V. Jarnika w Ostrawie. Współpracuje z pracownią matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.

JOANNA CZYŻ - studentka V roku kulturoznawstwa. Uczestniczy w pracach Koła Naukowego Filozofii Kultury. Bierze udział w badaniach naukowych laboratorium antropologicznego. Zamieszcza swoje publikacje w "ARTylerii", "Pismach Humanistycznych", "Fanie", "Antrophosie" i "Gościu Niedzielnym". Posiada licencję pilota wycieczek. Ukończyła kurs wychowawców kolonijnych, jest organizatorką wypoczynku wakacyjnego i wyjazdów zagranicznych dla młodzieży. Współpracuje z kołami polonijnym w Anglii. Działa w Duszpasterstwie Akademickim, jest organizatorką studenckiego klubu teologa.

MAGDALENA JAWORSKA - studentka V roku filologii polskiej, uhonorowana stypendium po raz drugi. Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Polonistów Dydaktyków. Uczestniczy w zajęciach szkoły działalności publiczno-społecznej i kreowania liderów "Kuźnia". Członkini Rady Fundacji na Rzecz UŚ i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży "Viribus Unitis". Uczestniczyła w konferencjach naukowych: "Mniejszość żydowska w Polsce" w ramach projektu "Poznać Żeby Zrozumieć", "Unia Europejska Szansą dla Polski". W semestrze zimowym roku ak. 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Erfurcie.

ANNA KLAMECKA - studentka V roku filologii polskiej. Jest członkinią Koła Naukowego Teorii Literatury oraz Koła Naukowego Krytyki Literackiej. Studiuje równolegle na filozofii. Pomysłodawczyni konferencji naukowej "Intymność wyrazowa", organizowanej przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej.

ANNA ŚWIREK - Studentka V roku filologii (kultura i literatura brytyjska i amerykańska). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i Koła Naukowego Anglistów Neolit. Studiuje równolegle w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Odbyła fakultatywny kurs języka szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim. Dodatkowo uczy się intensywnie języka niemieckiego.

KATARZYNA WÓJCIK - studentka IV roku filologii klasycznej, uhonorowana stypendium po raz drugi. Współorganizatorka spotkań, seminariów, rajdów i konferencji organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Klasyków, pełniąc funkcję przewodniczącej. Członkini i aktywna działaczka Stowarzyszenia Miłośników Kultury "IMLADRIS".

ZUZANNA ZIAJA - studentka V roku filologii polskiej, otrzymała stypendium po raz drugi. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Studiuje równolegle w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Instrumentalnym, specjalność gitara klasyczna. Jako członkini chóru Akademii Muzycznej brała udział w wykonaniach "Missa Pro Pace" Wojciecha Kilara. Uczestniczyła w festiwalu muzycznym "Ars Cameralis Silesiae Superioris", Katowice 2000. Brała udział w audycjach umuzykalniających Fundacji "Silesia", a także w mistrzowskich kursach gitarowych.

IWONA CHMIELEWSKA - studentka V roku geografii. Brała udział w organizacji i obsłudze konferencji naukowej "Spojrzenie na krajobraz kulturowy Górnego Śląska". Pomagała przy organizacji wypraw naukowych Studenckiego Koła Naukowo-Podróżniczego "Denali", na Półwysep Skandynawski (2002) oraz do Maroka (2003). Współorganizatorka I Festiwalu Slajdów Podróżniczych - 2002. W ramach pracy badawczej współpracuje z Zakładem Teledetekcji Środowiska w zakresie analizy zdjęć satelitarnych i kartografii. Uczestniczyła w międzywydziałowych zawodach piłki siatkowej.

MARTA BAUEREK - studentka V roku biologii, członkini Międzywydziałowego Koła Naukowego "Congress" oraz autorka przeglądowej publikacji do czasopisma studenckiego - biuletynu Koła. Uczestniczy w pracach badawczych Katedry Biochemii oraz Instytutu Onkologii w Gliwicach. Ukończyła kurs języka duńskiego bowiem jest stypendystką programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Aarhus w Danii.

Dyplomy
Dyplomy MENiS oczekuja na swoich właścicieli

Na podstawie opracowań
Działu Spraw Studenckich UŚ
przygotowała LUCYNA SADZIKOWSKA
szczegółowe informacje:
www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Autorzy: Foto: Mirosław Grzegrzółka, Małgorzata Krasuska -