NOWE KSIĄŻKI

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA. Jacek K u r e k: U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733), bibliogr., indeks, Zsfg., res., 26 zł

SOCJOLOGIA. Adam B a r t o s z e k: Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, bibliogr., tab., schem., rez., summ., 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Języki i tradycje Słowian. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Basajowi. Red. Emil T o k a r z, bibliogr., fot., wykr., 50 zł

Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich. Red. Piotr C z e r w i ń s k i przy współudz. Andrzeja C h a r c i a r k a, bibliogr., schem., streszcz., rez., summ., 26 zł

Śląskie studia lingwistyczne. Red. Krystyna K l e s z c z o w a, Joanna S o b c z y k o w a, nota biograficzna, bibliogr., fot., 35 zł

Antonina G r y b o s i o w a: Język wtopiony w rzeczywistość, schem., summ., Zsfg., 20 zł

Małgorzata T w a r d o ń: L'utilité de l'activité de penser analytique et synthétique dans l'enseignement / apprentissage des langues étrangeres a l'exemple de la langue française, bibliogr., schem., tab., streszcz., summ., 15 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Miniatura i mikrologia literacka. T. 3. Red. Aleksander N a- w a r e c k i przy współudz. Beaty M y t y c h, indeks, fot., res., summ., 25 zł

Monika B o g d a n o w s k a: Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, bibliogr., indeksy, summ., Zsfg., 17 zł

Ewa D ą b e k-D e r d a: Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu, bibliogr., summ., Zsfg., 15 zł

Zdzisława M o k r a n o w s k a: Prozy poetów kręgu "Skamandra" wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury, indeks, rez., summ., 20 zł

Bożena W i t o s z, Maria W o j t a k, Ewa S ł a w k o w a, Aldona S k u d r z y k o w a: Style literatury (po roku 1956). Red. Bożena W i t o s z, lit., bibliogr., indeks, summ., res., 25 zł

Ewa K o s o w s k a: Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, bibliogr., indeks, rez., summ., 18 zł

PEDAGOGIKA. Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy. Red. Dorota E k i e r t-O l d r o y d, nota biograficzna, bibliogr., fot., tab., 20 zł

RODEK Violetta: Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, bibliogr., summ., Zsfg., 23 zł

PRAWO. Andrzej D r o g o ń: Autonomia województwa śląskiego w pracach Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim, bibliogr., summ., Zsfg., 20 zł

C z a s o p i s m a

"Chowanna" 2002 [Katowice 2003], XLV (LVIII), T. 2 (19). Red. nacz. Stanisław J u s z- c z y k. Red. tomu Władysława Ł u s z c z u k, noty o autorach, bibliogr., tab., schem., rys., summ., 10 zł

ZAPOWIEDZI

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat 1993-2002. Oprac. i wstęp Dariusz N o w a c k i, Krzysztof U n i ł o w s k i

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 3. Red. Idzi P a n i c, Maria W. W a n a t o w i c z

POLITOLOGIA. Samorząd - rozwój - integracja. Red. Marek B a r a ń s k i

LITERATUROZNAWSTWO. La traduction littéraire. La traduzione letteraria. La traducción literaria. Red. Krzysztof J a r o s z

Renarda O c i e c z e k: Wśród sławetnych nobilitowanych i szlachetnie urodzonych. Studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII

Jan P i o t r o w i a k: W świetle... i w mroku... Studia i szkice o poezji dwudziestolecia międzywojennego

KULTUROZNAWSTWO. Anna M a r k o w s k a: Definiowanie sztuki - objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL

JĘZYKOZNAWSTWO. Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Materiały z konferencji. Red. Małgorzata K i t a, współudz. Jan G r z e n i a

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara S e r a f i n, Aleksandra A c h t e l i k: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 2 uzup.

PRAWO. Z dziejów prawa. Cz. 4. Red. Adam L i t y ń s k i

NAUKI o ZIEMI. Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego. Red. Jerzy R u n g e

MATEMATYKA. Joanna G e r: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 3 popr.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...