Kronika Uniwersytecka - Maj 2003

Piotr Nowak w Komisji ds. Wychowania Fizycznego

Piotr Nowak, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Śląskim został członkiem ogólnopolskiej Komisji ds. Wychowania Fizycznego i Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu działającej przy Akademickim Związku Sportowym.

Komisja składa się z 20 osób, kierowników SWFiS z różnych polskich uczelni i stanowi ośrodek opiniotwórczy w sprawie szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz jej promocji w polskim szkolnictwie wyższym.

Zadaniem Komisji będzie wypracowanie form pracy z młodzieżą w zmieniającej się strukturze szkoły wyższej w perspektywie wyzwań współczesności, ściśle powiązanych z systemem demokratycznym państwa, wolnym rynkiem i aspiracjami Polski do pełnej integracji z krajami Unii Europejskiej.

Spotkanie z przedstawicielem urzędu pracy

8 marca odbyło się spotkanie studentów cieszyńskiej Filii UŚ z kierownikiem tamtejszego Powiatowego Urzędu Pracy, mgr Anną Stefaniak-Bacza. Rozmowa dotyczyła głównie aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy i ich możliwości zatrudnienia w ramach stażu, umów absolwenckich, przeszkoleń i pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przedstawione zostały również główne założenia programu Ministra PiPS "Pierwsza praca".

Ze strony urzędu pracy zaproponowana została możliwość zorganizowania warsztatów dla studentów. Ich tematyka miałaby dotyczyć poruszania się po rynku pracy, przygotowania odpowiednich dokumentów dla pracodawcy. Zwrócono uwagę na niedostateczny kontakt Filii z Biurem Promocji i Karier. Ta informacja ma stać się inspiracją dla studentów w podjęcia własnej inicjatywy w zakresie współpracy, ale również tworzeniu omawianej struktury "na własnym podwórku". Młodzież przy realizacji tego zadania może liczyć na pomoc i cenne rady pracowników urzędu.

Badania nad Europą Wschodnią i Południową

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ oraz prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale, wzięli udział w uroczystościach otwarcia roku akademickiego w Uniwersytecie w Bari we Włoszech oraz zainaugurowania działalności Interuniversity Centre for Research and Cooperation of Eastern and South-Eastern Europe (CIRCEOS).

Uroczystości odbyły się w Bari 17 i 18 marca. Obie uczelnie współpracują ze sobą na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim i Universita degli Studi di Bari, przewidującego m.in. wymianę studentów w ramach europejskich programów edukacyjnych, wymianę pracowników naukowych i dydaktycznych, wymianę materiałów dydaktycznych i wspólne prowadzenie badań naukowych, organizowanie kongresów i konferencji naukowych, pełny dostęp do dokumentacji i materiałów archiwalnych, będących w posiadaniu każdej ze stron oraz wspólne wydawanie i wymianę publikacji naukowych.

Powołane do istnienia Interuniversity Centre for Research and Cooperation of Eastern and South-Eastern Europe ma na celu rozszerzanie współpracy pomiędzy uczelniami, m.in. poprzez podejmowanie szeroko pojętych działań na rzecz permanentnego nauczania i współpracy w zakresie nauk filologicznych i humanistycznych, prawa i ekonomii, nauk ścisłych, medycyny, biologii.

Szczególną płaszczyzną działalności Centrum są również zagadnienia związane z nauczaniem na odległość (distance-learning), wymiana studentów i kadry naukowej oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczych przez przedstawicieli uniwersytetów Europy Wschodniej i Południowej.

Ważne sprawy niepełnosprawnych

14 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach odbyło się doroczne spotkanie studentów niepełnosprawnych z władzami Uniwersytetu Śląskiego, poświęcone wymianie doświadczeń oraz dyskusji nad sprawami bieżącymi, związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej.

Role gospodarzy pełnili JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia. Wśród osób zaproszonych na spotkanie, oprócz przedstawicieli Uniwersytetu, znaleźli się dr Jacek Jasiewicz - Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Halina Misiewicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, a także reprezentujący lokalne instytucje, związane z pomocą społeczną: "Forum ON" Unii na Rzecz Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" oraz firmę REHA-SYSTENT.

Efekty działalności biura ds. osób niepełnosprawnych w UŚ, obejmującej między innymi ewidencję barier architektonicznych w obiektach uniwersyteckich oraz ustalenie z władzami uczelni programu etapowego ich usuwania - przedstawiła prowadząca biuro mgr Anna Wandzel. Studenci zapoznali się z warunkami składania wniosków indywidualnych o dofinansowanie przez PFRON kosztów ponoszonych na studiach oraz możliwościami korzystania z oferty kursów i pośrednictwa pracy prowadzonych przez "Forum ON".

Do aktywności i twórczego podejścia do studiowania zachęcał Piotr Bystrowski z Naukowego Koła Polityków Społecznych - Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych i prezes Stowarzyszenia "Razem".

W pytaniach zadawanych przez studentów władzom uczelni oraz przedstawicielom organizacji najczęściej pojawiał się problem dostępu do świadczeń finansowych, oferowanych przez PFRON oraz konieczność modernizacji sprzętu komputerowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci mieli też możliwość wypróbowania schodołazów - najnowszych urządzeń pomagających pokonać bariery architektoniczne, prezentowanych przez specjalistyczną firmę produkującą sprzęt rehabilitacyjny.

Polsko-fińskie warsztaty

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds Kształcenia UŚ, spotkał się 25 marca z grupą studentów i nauczycieli z Finlandii biorących udział w intensywnych warsztatach dotyczących sytuacji polityczno - gospodarczej Polski. Dwutygodniowe warsztaty, które rozpoczęły się 24 marca, odbywać się będą w Szkole Zarządzania oraz w Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego.

Polscy studenci pojadą na podobne zajęcia do School of Management w fińskim Varkaus - prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Warsztaty organizowane są na podstawie porozumienia o współpracy i wymianie podpisanego przez Uniwersytet Śląski i Politechnikę Pohjois-Savon z Finlandii.

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów fińskich z warunkami życia, pracy i nauki w Polsce i na Śląsku. Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego przekażą praktyczne informacje o systemie politycznym, transformacji gospodarki polskiej, sposobie zarządzania przedsiębiorstwami, systemie bankowym. Omówiony zostanie także system szkolnictwa wyższego.

XXXI Giełda Minerałów

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zorganizował I Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości. Obok wystawców z kraju, unikatowe kolekcje meteorytów, minerałów z grupy kwarcu, bursztynów, gipsów, szafirów, topazów i szmaragdów oraz innych kamieni szlachetnych i ozdobnych prezentowali goście z Czech, Rosji i Niemiec. Wystawie towarzyszyła gemmologiczno-paleontologiczna sesja popularnonaukowa, podczas której pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi oraz zaproszeni goście przedstawili referaty.

Targi w Świętochłowicach

24 marca Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprezentował swą ofertę edukacyjną w trakcie I Targów Edukacji i Informacji Zawodowej "INFO-PROM 2003", które odbyły się w Domu Kultury "Zgoda" w Świętochłowicach.

W trakcie targów, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach, przewidziano również spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów oraz przedstawicielami agencji rozwoju regionalnego, a także możliwość indywidualnego ustalenia preferencji zawodowych.

Prof. Tadeusz Sławek w Radzie Zespołu Szkół Wyższych

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek został wybrany na Przewodniczącego Rady Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Profesor będzie pełnił tę funkcję przez rok, zastępując kończącego kadencję prof. dr hab. inż. Bolesława Pochopienia.

Podstawowym zadaniem Rady jest planowanie i realizowanie strategicznych zadań związanych z rozwojem Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku, jakim w chwili obecnej jest program rozbudowy biblioteki.

Dynamika i kierunki przemian współczesnej kultury

W dniach od 1 do 2 kwietnia odbywała się IV studencka konferencja etnologiczna Dynamika i kierunki przemian współczesnej kultury, zorganizowana przez Koło Naukowe Etnologów. Spotkanie miało miejsce w cieszyńskim Centrum Konferencyjnym i zostało oficjalnie otwarte przez Panią Prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie - prof. dr hab. Halinę Rusek.

Szeroki i ogólny temat konferencji był zamierzeniem celowym i miał - wedle pomysłu organizatorów - przyczynić się do nawiązania bliższej współpracy studentów wielu kierunków nauk humanistycznych. Spotkanie zaowocowało wieloma ciekawymi referatami dotyczącymi kierunków i dynamiki przemian współczesnej kultury, oraz niezwykle ożywioną dyskusją na ten temat.

Konferencja nie tylko przyczyniła się do poszerzenia etnologicznej wiedzy studentów uniwersytetu, lecz także zaowocuje dalszą współpracą z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.

Nagrodzony Mój syn Romek

Film dokumentalny Mój syn Romek w reżyserii Marcina Solarza i operatora Matiasa Kukielskiego, studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Uniwersytecie Śląskim, zdobył główną nagrodę na festiwalu Best of Fest Iowa City - Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych.

Dni otwarte w Jastrzębiu Zdroju

8 kwietnia w Ośrodku Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju świętowano Dzień Otwarty, organizowany przez Samorząd Studencki.

W ramach trzydniowej imprezy odbyły się prezentacje poszczególnych kierunków studiów, prezentacje sal wykładowych i ćwiczeniowych. Informacji podczas Dni udzielali studenci z każdego kierunku. Dni Otwarte w Jastrzębiu należą do planowanej na kwiecień i maj akcji informacyjnej, polegającej na odwiedzaniu przez przedstawicieli Ośrodka wszystkich szkół średnich na terenie miasta Jastrzębia Zdroju.

Studenci i członkowie Samorządu Studenckiego w ramach godzin wychowawczych opowiadali o uczelni, proponowanych kierunkach studiów i formach naboru.

W Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Zdroju studia prowadzone są przez trzy jednostki Uniwersytetu: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Filię UŚ w Cieszynie oraz Szkołę Zarządzania.

V Targi Edukacyjne w Bytomiu

Od 10 do 11 kwietnia odbywały się Targi Edukacyjne 2003 pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia, organizowane po raz piąty z rzędu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu. W trakcie targów swoją ofertę edukacyjną prezentował także Uniwersytet Śląski, natomiast prof. dr hab. Idzi Panic z Wydziału Nauk Społecznych UŚ i dr Andrzej Boczarowski z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ wygłosili wykłady dla młodzieży.

Spotkanie przedświąteczne dla byłych pracowników

We wtorek 15 kwietnia odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Śląskiego z byłymi pracownikami: emerytami i rencistami uczelni. W programie spotkania przewidziano przedświąteczny poczęstunek oraz występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ. W spotkaniu wzięli udział Prorektorzy oraz przedstawiciele Dyrekcji Uniwersytetu.

Dostęp do informacji europejskiej w województwie śląskim

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Bibliotekoznawców oraz Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej byli organizatorami konferencji: Dostęp do informacji europejskiej w województwie śląskim, która odbyła się 24 kwietnia w Sali Rady Wydziału Filologicznego przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Organizacja konferencji jest częścią działań, określonych w Narodowej Strategii Integracji jako "działania o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym" i towarzyszy inicjatywie Komisji Europejskiej "eEurope - an Information Society for All".

Jej celem jest pomoc państwom Europy w procesie przejścia do gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy, oraz wyjście naprzeciw postulatom zawartym w dokumentach rządowych z 14 lipca 2000 r. (w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce) i z 28 listopada 2000 r. (cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce) oraz dokumentu "ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006".

Celem konferencji jest zaktywizowanie i zintegrowanie środowisk lokalnych twórców i użytkowników informacji europejskiej - przedstawicieli instytucji, zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji w szerokim tego słowa znaczeniu (ośrodków informacji różnych typów, bibliotek, szkół, organizacji, władz, mediów itd.) na rzecz działań informacyjnych dotyczących UE i integracji. Wymienione cele zamierza się osiągnąć, zapraszając do konstruktywnej współpracy programowej jednostki naukowo-badawcze, przedstawicieli administracji lokalnej, biblioteki, akademickie ośrodki kształcenia, instytucje oświatowe, inne podmioty działające w sferze informacji europejskiej, a także przedstawicieli mediów.

Konferencja miała stanowić forum wymiany informacji i dotychczasowych doświadczeń w zakresie udostępniania informacji europejskiej w województwie śląskim oraz przyczynić się do większego zainteresowania społeczności lokalnej pracami nad kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...