Słowackie partnerstwo

Konferencja, dokumentująca X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów, organizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej pod patronatem Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce oraz JM Rektora UŚ, odbyła się 3 i 4 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ. Sesji towarzyszyło spotkanie Rektorów Uniwersytetów słowackich z Rektorem UŚ prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Goście reprezentowali cztery zaprzyjaźnione z naszą Alma Mater słowackie uczelnie: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze i Uniwersytet w Preszowie.

Rektor Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Rektor Uniwersytetu Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy

Wynikiem tego niecodziennego spotkania, które miało miejsce 3 kwietnia, jest pozyskanie nowego partnera strategicznego, jakim jest słowacki Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Rektorskie obrady przyniosły zawarcie porozumienia, na mocy którego obydwie uczelnie będą się wspierać w dziedzinie badań naukowych, a zwłaszcza w tworzeniu wspólnej polityki pozyskiwania środków pochodzących z programów międzynarodowych. Jak podkreślał JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek - partnerstwo strategiczne opierające się na wspólnych celach oraz pokrewieństwie geograficznym i kulturowym ma dla uczelni znaczenie zasadnicze. Podobieństwo językowe, historyczne oraz niewielka odległość mogą służyć owocnie twórczej wymianie myśli i doświadczeń, niezbędnej tak polskiemu jak i słowackiemu środowisku naukowemu.

Tego samego popołudnia nastąpiło także podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze, która dotyczyć ma przede wszystkim rozszerzenia działalności międzynarodowej w zakresie dydaktyki, prowadzenia działań naukowo-badawczych i kulturalnych, wymiany studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych, wspólnej organizacji przedsięwzięć naukowych, jak seminaria, konferencje, cykle wykładów oraz wspólnej prezentacji i promowania osiągnięć naukowych i pedagogicznych.

Po lewej Rektor Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvaniec
Po lewej Rektor Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze
Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvaniec

Umowa została zawarta na podstawie pozytywnych doświadczeń i wyników osiągniętych w dotychczasowej współpracy między Wydziałami i pracowniami uczelni. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w kontakty ze stroną słowacką najbardziej zaangażowane były dotychczas jednostki związane z badaniami z zakresu pedagogiki i psychologii, nauk przyrodniczych, społecznych, filologicznych, etnologii i folklorystyki.

Autorzy: Redakcja, Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...