Nowe książki - Październik 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e
POLITOLOGIA. Zbigniew O n i s z c z u k: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989, bibliogr., summ., Zsfg., 30 zł

LITERATURTOZNAWSTWO. Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. Józef Z a r e k, fot., bibliogr., 55 zł

W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brezanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich. Red. Józef Z a r e k, summ., Zsfg., 14 zł

Halina J a n a s z e k-I v a n i č k o v á: Nowa twarz postmodernizmu, indeks nazwisk, summ., rés., 35 zł

Ewa J u r c z y k: Das deutsche bürgerliche Drama auf den polnischen Bühnen um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, bibliogr., streszcz., summ., 11 zł

Violetta M a n t a j e w s k a: Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego, bibliogr., indeks, rez., summ., 18 zł

Halina M a z u r e k: Teart, życie, gra. Studia o pisarstwie dramatycznym Nikołaja Kolady, summ., rez., 16 zł

Jacek M y d l a: The Dramatic Potential of Time in Shakespeare, bibliogr., streszcz., Zsfg., 21 zł

JĘZYKOZNAWSTO. Alina K o w a l s k a: Z historii polszczyzny ogólnej i regionalnej. Wybór prac pod red. Olgi W o l i ń s k i e j, bibliogr., tab., streszcz., summ., Zsfg., rez., 17 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 14: Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa. Varia. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z, fot., rez., summ., 20 zł

PEDAGOGIKA. Zenon G a j d z i c a: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lek-kim upośledzeniem umysłowym, bibliogr., schem., tab., rez., summ., 16 zł

PRAWO. Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. Red. Zygmunt T o b o r przy współudz. Iwony B o g u c k i e j, fot., summ., Zsfg., 33 zł

Z dziejów prawa. Cz. 3. Red. Adam L i t y ń s k i, summ., Zsfg., 25 zł

NAUKI o ZIEMI. "Geologia". T. 15. Red. Łukasz K a r w o w s k i, fot., rys., tab., summ., rez., 17 zł

"Landform Analysis". Vol. 3. Red. Jacek J a n i a, Wojciech F r o e h l i c h, bibliogr., fot., rys., tab., 17 zł

Maria C z a j a: Luminescencja jonów chromu w naturalnych krzemianach, bibliogr., tab., rys., summ., rez., 9 zł

Maria P u k o w s k a-M i t k a: Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, bibliogr., fot., rys., tab., 16 zł

NAUKA o MATERIAŁACH. W kręgu krystalografii i nauki o materiałach. Księga pa-miątkowa z okazji 80. urodzin Profesora Zbigniewa Bojarskiego. Red. Jan B a r c i k, fot., bibliogr., rys., tab., 32 zł

C z a s o p i s m a
NAUKA o MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 2. Kom. Red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., fot., rys., tab., streszcz., summ., 10 zł

P o d r ę c z n i k i   i   s k r y p t y
PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 2, aneks., tab., 12 zł

PSYCHOLOGIA. Barbara K o ż u s z n i k: Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone, ćwicz., tab., schem., rys., 25 zł

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata K i t a, Aldona S k u d r z y k o w a: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, 40 zł

MATEMATYKA. Justyna S i k o r s k a: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii, bibliogr., 16 zł

INFORMATYKA. Maciej B a r g i e l s k i: Systemy operacyjne. Podstawy budowy i użytkowania, tab., rys., 25 zł

ZAPOWIEDZI
HISTORIA. Średniowiecze polskie i powszechne. T. 2. Red. Idzi P a n i c, Jerzy S p e r k a

POLITOLOGIA. Aneta B a n a s i k: Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej '97

LITERATUROZNAWSTWO. Dzieło literackie i książka w kulturze. Prace ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Ireneusz O p a c k i przy współudz. Bożeny M a z u r k o w e j

Interpretacja i reforma. Red. Anna O p a c k a

Virtualités du littéraire. Mélanges offerts a Aleksander Abłamowicz. Red. Magdalena W a n d z i o c h

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Tadeusz A l e k s a n d r o w i c z: Kultura intelektualna rzymskich konsulów w schyłkowym okresie Republiki

PEDAGOGIKA. "Chowanna". R. XLV (LVII), T. 1 (18). Red. Ewa S y r e k

PSYCHOLOGIA. "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 5: Z zgadnień psychologii sądowej (wybrane studia empiryczne). Red. Jan M. S t a n i k

NAUKI o ZIEMI: "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 25. Red. Tadeusz S z c z y p e k

NAUKA o MATERIAŁACH. Antoni W a l a: Metody badania materiałów