Vivat theologia!

Vivat theologia!

Pierwsza, historyczna inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się 2 października br. w Kościele Akademickim. Można powiedzieć, że tego dnia „słowo stało się ciałem”: prawie dziesięcioletnie starania o powołanie teologii uniwersyteckiej na Górnym Śląsku dobiegły faktycznie końca.

Rok akademicki - jak na teologów przystało - rozpoczęto uroczystą Mszą św. Przewodniczył jej Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego - Arcybiskup Damian Zimoń. „Uniwersytety, nauczyciele (...) mają ten szczególny obowiązek, aby wpatrywać się w Chrystusa” - powiedział w homilii Arcybiskup podkreślając jednocześnie, że chodzi tu o wpatrywanie się w Chrystusa uniżonego ad carnem, crucem, panem - i naśladowanie Go. Konsekwencją takiej postawy jest służba wobec prawdy i wobec młodego człowieka, który jest dziś często zagubiony.

Po zakończeniu Mszy św. i kilkunastominutowej przerwie odbyła się sesja inauguracyjna. Obok przedstawicieli senatu uczelni i studentów uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz administracyjnych województwa śląskiego na czele z wojewodą Wilibaldem Winklerem, rektorzy śląskich uczelni wyższych, dziekani wydziałów teologicznych z Warszawy, Wrocławia i Krakowa, a także biskup Rudolf Pastucha z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Słowo powitalne skierował do zebranych ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor - dziekan-organizator nowoutworzonego wydziału. W krótkim przemówieniu scharakteryzował „okres prenatalny” i określił dzisiejszą sytuację. Przypomniał również, że uprawianie teologii jest wysiłkiem umysłowym - „wiara poszukuje zrozumienia”, a struktury mają tę wędrówkę wiary usprawnić. Ks. Dziekan zapewnił też wszystkich, że obecność katedry teologii dogmatycznej i fundamentalnej (wbrew pewnym skojarzeniom) nie oznacza dogmatyzmu i fundamentalizmu w uprawianej tam dyscyplinie.

Vivat theologia!

Otwarcia studiów teologicznych dokonał Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek. W swoim przemówieniu wskazał na wartości, które powinny przyświecać działalności nowego wydziału. Są nimi m.in.: bezinteresowność, rozsądne zaufanie (oznaczające szacunek dla tego co odmienne), rozwijanie sztuki mądrego, subtelnego cieniowania znaczenia.

Po immatrykulacji i złożeniu ślubowania studenci teologii otrzymali życzenia od całej społeczności uniwersyteckiej: aby mądrze włączyli się do społeczności studenckiej, ale i aby byli dla niej wzorem.

Pierwszy w historii Wydziału wykład inauguracyjny wygłosił Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie bp Tadeusz Pieronek. W wystąpieniu zatytułowanym „Wyzwalanie się polskiej teologii” przedstawił historię wydziałów teologicznych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Odpowiedzią na trudną sytuację teologii pod rządami komunistycznymi (pozbawianej często statusu akademickiego) były działania podjęte przez ówczesnego kardynała - Karola Wojtyłę. „Konstruowanie sensownej całości wymaga wizji liczącej się nie tylko z możliwościami, ale i potrzebami” - powiedział bp Pieronek charakteryzując koncepcję Wojtyły. Dzięki wysiłkom Kardynała możliwy był rozwój teologii w Polsce w trudnych czasach reżimu, a potem w latach 90 jej powrót na Uniwersytety. Ks. bp nie krył też radości z tego, że „po latach trudnych dla teologii następują lata obfitości”.

Vivat theologia!

Podczas uroczystości nie brakło także słów podziękowań. Rektor UŚ Prof. Sławek podziękował tym, którzy najbardziej się przyczynili do ujęcia teologii w struktury uniwersyteckie. „Komisja Senacka ds. utworzenia Wydziału Teologicznego wykonała pracę nie do przecenienia” - powiedział prof. Sławek. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował pod adresem pana prorektora Janusza Janeczka, dyr. administracyjnego UŚ Jana Jelonka, oraz ministra Jerzego Zdrady. Z kolei Wielki Kanclerz Wydziału Abp Damian Zimoń podziękował Rektorowi UŚ prof. Tadeuszowi Sławkowi, którego - jak stwierdził - starania doprowadziły do powołania Wydziału. Wśród innych osób, do których skierowano podziękowania znaleźli się m.in. wojewoda śląski Wilibald Winkler, prezydent i członkowie Rady Miasta Katowic oraz księża profesorowie Remigiusz Sobański i Wincenty Myszor. Piękną oprawę artystyczną uroczystości nadał chór Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego pod batutą ks. dra Antoniego Reginka.

Vivat theologia!

Wydział teologiczny jest jedenastym wydziałem UŚ. W bieżącym roku akademickim studia na nim podjęło ponad 400 słuchaczy studiów magisterskich (dziennych i zaocznych), z czego 120 osób stanowią alumni WSSD kontynuujący naukę na wyższych latach studiów (II-V). Ponadto wydział cieszy się liczbą około 100 słuchaczy studiów podyplomowych.

Kadrę Wydziału stanowi w chwili obecnej 35 pracowników dydaktyczno-naukowych, w tym: 6 profesorów, 6 doktorów habilitowanych (z czego 3 w randze profesora nadzwyczajnego) i 23 doktorów. Dwóch adiunktów kończy w chwili obecnej przewody habilitacyjne. Większość pracowników zatrudniona była dotychczas w Instytucie Pastoralno-Teologicznym i Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kilku pochodzi z innych rejonów Polski (Łodzi, Przemyśla, Cieszyna), a dwóch profesorów przybyło z Niemiec: ks. prof. Lothar Ross z Bonn (Katolicka Nauka Społeczna) i ks. prof. Lothar Ullrich z Erfurtu (teologia dogmatyczna i ekumeniczna). Katedrą Teologii Ewangelickiej kierować będzie ks. prof. Manfred Uglorz.

Vivat theologia!

Do czasu wybudowania nowego gmachu zajęcia będą odbywały się w budynkach udostępnionych przez stronę kościelną. Będzie to głównie część pomieszczeń Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (tam też znajduje się siedziba Wydziału) oraz Sala Drukarni Archidiecezjalnej. Do swojej dyspozycji pracownicy naukowi i studenci teologii posiadają (na zasadzie użyczenia) bibliotekę Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. W najbliższych tygodniach planuje się udostępnienie jej liczącego kilkadziesiąt tysięcy woluminów księgozbioru pozostałym studentom Uniwersytetu.

Docelowo gmach Wydziału, którego budowę rozpoczęła Archidiecezja Katowicka, stanie przy ulicy Jordana, obok drukarni. Ma on pomieścić około 1000 osób. Oprócz części naziemnej mieszczącej sale wykładowe i pomieszczenia zakładów naukowych będzie on zawierać także część podziemną. W niej znajdą się aula wydziału i dwukondygnacyjny parking na 170 samochodów.

Vivat theologia!
Powstanie Wydziału Teologicznego UŚ oznacza także gruntowną reorganizację zajęć dla kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W uświęconym wieloletnią tradycją porządku seminaryjnym pojawiły się pewne zmiany. Są one spowodowane koniecznością dostosowania życia seminarium do wymagań studiów na Wydziale. Z pewnością jednak dzięki nowej formule studiów alumni będą mogli lepiej przygotować się do życia i pracy w parafiach.

ANDRZEJ KONIECZNY
Autor jest studentem II roku filologii klasycznej UŚ.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...