Sprawozdanie Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu

W minionym roku akademickim odnotowaliśmy dalszy wzrost aktywności badawczej naszych uczonych wyrażony, m.in. dużą i stale rosnącą ilością prac naukowych włączonych do światowego obiegu informacji naukowej poprzez publikację wyników badań w czołowych czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych.

W Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2000/2001 realizowano 142 projekty badawcze finansowane przez Komitet Badań Naukowych, przy czym KBN przyznał środki na 49 nowych projektów. Jest to największa ilość nowych grantów przyznanych naszym badaczom w ciągu ostatnich trzech lat. Najwięcej projektów badawczych realizowano na wydziałach Matematyki, Fizyki i Chemii (35), Filologicznym (28), Nauk o Ziemi (20), Techniki (17), Prawa i Administracji (16) oraz Biologii i Ochrony Środowiska (11). Wykonywano 2 projekty badawcze w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej (Wydział Filologiczny i Wydział Nauk o Ziemi) na ogólną liczbę 12 projektów zgłoszonych.

Pracownicy naszej uczelni zorganizowali 31 konferencji naukowych, w tym 16 międzynarodowych. Najwięcej konferencji zorganizowały wydziały Filologiczny (7 międzynarodowych i 2 krajowe) i Matematyki, Fizyki i Chemii (5 międzynarodowych i 4 krajowe).

Szczególną rolę w życiu naukowym Uniwersytetu Śląskiego odgrywa współpraca międzynarodowa, zarówno indywidualna jak i instytucjonalna. W minionym roku akademickim podpisaliśmy umowy o współpracę z uniwersytetami w Essen (Niemcy) i Preszowie (Słowacja) zwiększając liczbę partnerskich uczelni do 97 w 31 krajach świata. W tym miejscu należy podkreślić rosnący udział studentów we współpracy zagranicznej. W ramach programu Sokrates w roku akademickim 2000/2001 wyjechało 89 studentów do 41 uczelni w krajach Unii Europejskiej. W roku bieżącym planujemy 160 wyjazdów studenckich.

Miarą indywidualnych sukcesów naukowych naszych uczonych są przyznane tytuły i stopnie naukowe oraz nagrody. Tytuł profesora w roku akademickim 2000/2001 z rąk Prezydenta RP otrzymali

- z Wydziału Filologicznego:
prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
prof. dr hab. Michał BEDNARSKI
prof. dr hab. Anna OPACKA
prof. dr hab. Marek PIECHOTA
prof. dr hab. Grażyna SZEWCZYK

- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
prof. dr hab. Michał MATLAK
prof. dr hab. Alicja RATUSZNA
prof. dr hab. Ryszard RUDNICKI
prof. dr hab. Sylwester RZOSKA

- z Wydziału Nauk o Ziemi:
prof. dr hab. Adam IDZIAK
prof. dr hab. Tadeusz SZCZYPEK
prof. dr hab. Jan TKOCZ

- z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego:
prof. dr hab. Adam JONKISZ

- z Wydziału Prawa i Administracji:
prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI
prof. dr hab. Tadeusz WIDŁA

- z Wydziału Radia i Telewizji:
prof. Jerzy DUDA-GRACZ

- z Wydziału Techniki:
prof. dr hab. Józef RASEK

Czternastu profesorom nadano tytuł profesora zwyczajnego. Stopień doktora habilitowanego przyznano 25 osobom, a stopień doktora nauk otrzymało 81 pracowników naszej uczelni.

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało na członka czynnego prof. dr hab. Andrzeja Lasotę z Instytutu Matematyki, a na członków korespondentów prof. dr hab. Tadeusza Niedźwiedzia z Wydziału Nauk o Ziemi i prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana z Wydziału Prawa i Administracji.

Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej otrzymała dr hab. Krystyna Kłosińska z Wydziału Filologicznego za pracę habilitacyjną pt. „Ciało. Pożądanie. Ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej”.

Sześciu naszych adiunktów zostało uhonorowanych stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców. Są to państwo doktorzy: Zuzanna Bielec, Michał Czakon, Jacek Górecki, Mariusz Lisowski, Zbigniew Małolepszy i Katarzyna Wyrwas.

Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:

- z Wydziału Filologicznego:
Dr hab. Krystyna KŁOSIŃSKA
za pracę habilitacyjną pt. „Ciało. Pożądanie. Ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej”.

Nagrody JM Rektora za wyróżniające prace doktorskie otrzymali:

- z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
dr Katarzyna HUPERT - KOCUREK
za wyróżniającą pracę doktorską pt. „Plazmidy szczepów Acinetobacter sp. I Planococcus sp. Zdolnych do degradacji wybranych związków aromatycznych”.

- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
dr Krzysztof ĆWIKIEL
za wyróżniającą pracę doktorską pt. „Anizotropia własności dielektrycznych siarczanu trójglicyny w polu elektrycznym nierównoległym do osi ferroelektrycznej”.

- z Wydziału Nauk o Ziemi:
dr Maria RACKA
za wyróżniającą pracę doktorską pt. „Geochemiczny aspekt wymierania na granicy fran﷓famen na przykładzie szelfu południowej Polski”.

- z Wydziału Techniki:
dr Piotr PASZEK
za wyróżniającą pracę doktorską pt. „Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielostopniowym diagnozowaniu medycznym”.

Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne JM Rektor przyznał nagrody pani prof. dr hab. Wiesławie Zarek i dr Jerzemu Jaroszowi za szeroką popularyzację wiedzy fizycznej, a w szczególności za pokazy w czasie imprez „Fizyka na Wesoło” i „Osobliwości świata fizyki” zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor przyznał 252 nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe I i II stopnia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne.

Uniwersytet Śląski symbolicznie okazuje swoją wdzięczność tym, którzy przyczynili się do jego rozwoju i wypełniania akademickiej misji. W tym roku złotymi odznakami „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” uhonorowaliśmy między innymi panów Piotra Uszoka – prezydenta Katowic, Wojciecha Borońskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Katowicach i Janusza Frąckowiaka – wieloletniego polityka samorządowego, a srebrne odznaki otrzymali panowie Andrzej Gawroński – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Katowicach i Jan Wincenty Hawel – wybitny kompozytor i dyrygent.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...