Nowe książki - Listopad 2001

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e   n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Red. Romuald C u d a k, Maciej M e l e c k i. Seria: Bibliotheca Alia Universa. T. 2, fot., bibliogr., 35 zł

Szkice o kulturze i literaturze amerykańskiej. Red. Teresa P y z i k, schem., bibliogr., summ., res., 15 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Urszula K o k o t: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski, bibliogr., tab., Zsfg., summ., 8 zł

Jolanta L u b o c h a-K r u g l i k: Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi, bibliogr., summ., rez., 14 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 13: Biblioteki – prasa – silesiana. Red. Irena S o c h a, indeks osobowy, fot., tab., rez., summ., 18 zł

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 16. Red. Helena S y n o w i e c, tab., rez., summ., 19 zł

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. Vol. 15. Kom. Red., 12 zł

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra G a w ę d a: Alaskity Tatr Zachodnich. Zapis wczesnowa-ryscyjskiej kolizji w prakontynencie Karpat, bibliogr., rys., tab., fot., summ., rez., 20 zł

S k r y p t

SOCJOLOGIA. Leszek A. G r u s z c z y ń s k i: Kwestionariusze w socjologii. Narzędzia do badań surveyowych. Wyd. trzecie (poprawione i zmienione), tab., 20 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Joanna J a n u s z e w s k a - J u r k i e w i c z: Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937)

Wieki stare i nowe. T. 2. Red. Idzi P a n i c

LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość. Red. Renarda O c i e c z e k przy współudziale Marii B a r ł o w s k i e j

PRAWO. Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17–20 września 2000 r. T. 3. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k

BIOLOGIA. Stanisław C a b a ł a, Jerzy Z y g m u n t, Stanisław W i k a, Zbigniew W i l c z e k: Przyroda międzyrzecza Warty i Widawki

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”, T. 22, nr 3 (kwartalnik). Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...