Nowe książki - Grudzień 1997

P r a c e    n a u k o w e

SOCJOLOGIA. Osobowość i społeczne funkcjonowanie młodzieży regionu Podbeskidzia. Red. Tadeusz L e w o w i c k i, współred. Ewa O g r o d z k a-M a z u r. Katowice 1997, wykresy, tab., summ., Zsfg., 7 zł

POLITOLOGIA. Jerzy S i e l s k i: Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej. Katowice 1997, schem., tab., liter., rez., summ., 8 zł

PSYCHOLOGIA. Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa. Red. Jan M. S t a n i k. Katowice 1997, aneks, tab., liter., summ., Zsfg., 6 zł

PEDAGOGIKA. Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego. Red. Henryk M o r o z. Katowice 1997, tab., schem., liter., summ., rez., 7 zł

NAUKI O ZIEMI. "Geologia". T. 14. Red. Łukasz K a r w o w s k i. Katowice 1997, tab., rys., fot., liter., rez., summ., 8 zł

Michał A u g u s t y n i a k: Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii. Katowice 1997, ryc., tab., liter., summ., rez., 6 zł

Iwona M o r a w i e c k a: Piping Karst in the Pleistocene Raised Beaches of South-West England and South Wales. Katowice 1997, fot., ryc., liter., streszcz., res., 7 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". Vol. 11. Editorial Board. Katowice 1997, 5 zł

C z a s o p i s m a

FIZYKA. "Archiwum nauki o materiałach" 1997, T. 18, nr 3. Red. Zbigniew B o j a r s k i. Katowice 1997, rys., tab., liter., 5 zł (kwartalnik)

S k r y p t y

MATEMATYKA. Joanna G e r: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. drugie poprawione. Katowice 1997, 16 zł

NAUKI TECHNICZNE. Wiedza o technice. Wybrane problemy. Przewodnik dla studentów. Red. Andrzej K i e p a s. Katowice 1997, 2 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 15. Red. Józef B a ń k a

Józef B a ń k a: Matafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych

PRAWO. Antoni A g o p s z o w i c z, Zyta G i l o w s k a, Maria T a n i e w s k a- P e s z k o: Zarys prawa samorządu terytorialnego. Wyd. trzecie zaktualizowane i poprawione (skrypt)

PSYCHOLOGIA: "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 1: Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Red. Zofia R a t a j c z a k, Zbigniew S p e n d e l

PEDAGOGIKA. Pedagogika fortepianowa. Materiały pokonferencyjne. Red. Maria K u b i c a-S k a r b o w s k a

HISTORIA LITERATURY. Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja Krzysztofa Sarbiewskiego. Red. Jan M a l i c k i, Piotr W i l c z e k

JĘZYKOZNAWSTWO. Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 1. Red. Michał B l i c h a r s k i, Henryk F o n t a ń s k i

CHEMIA. Henryk M r o w i e c: Materiały do zajęć konwersatoryjno- praktycznych z dydaktyki chemii (skrypt)

NAUKI TECHNICZNE. Wiesław K o t a r s k i: Some Problems of Optimal and Pareto Optimal Control for Distributed Parameter Systems