SPOTKANIE WOKÓŁ PRZYSZŁOŚCI KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PLASTYKI

W dniach 28 i 29 października odbyło się w Cieszyńskiej Filii ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli ośrodków akademickich prowadzących kierunek "Wychowanie Plastyczne". Spotkanie miało formę konferencji naukowej na temat "Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne - w świetle aktualnych potrzeb społeczno-kulturowych i edukacyjnych". Organizatorem był Zakład Wychowania Estetycznego Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Cieszynie. Kierująca tym Zakładem prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht jest, w wyniku konkursu KBN, koordynatorem ogólnopolskich badań prowadzonych na zamówienie Ministerstwa Kultury i Sztuki, a dotyczących poszukiwania modelu kształcenia nauczycieli plastyki. Konferencja była częścią programu tegoż grantu badawczego. reprezentowane były, oprócz gospodarzy, cztery Uniwersytety (UJ w Krakowie, UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie i UAM w Poznaniu - Filia w Kaliszu), trzy Akademie Sztuk Pięknych, pięć Wyższych Szkół Pedagogicznych oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Program przewidywał część naukową - referaty, komunikaty i dyskusję panelową zaproszonych ekspertów, a także spotkanie z pracownikami Instytutu Sztuki cieszyńskiego Wydziału, zwiedzanie wystaw prac plastycznych pracowników i studentów, wystawy absolwenta Wychowania Plastycznego w Cieszynie, aktywnego nauczyciela plastyki pracującego w Ustroniu - mgr Dariusza Gierdala.

Dyskusje w licznym i reprezentatywnym dla tego kierunku kształcenia gronie okazały się potrzebne i inspirujące. Zarówno sytuacja w sztuce jak i w systemie edukacji wymaga nowego spojrzenia na zawód i przygotowanie nauczycieli szkolnych przedmiotów artystycznych. Przy tej okazji poddano ostrej, merytorycznej krytyce przygotowane przez Ministerstwo Oświaty Podstawy Programowe Kształcenia Ogólnego w zakresie edukacji plastycznej oraz sam tryb ich powstawania. Postulowano poszerzenie teoretycznej części kształcenia pozwalające poprawić przygotowanie pedagogiczne i podnieść motywację do podejmowania tej pracy, a równocześnie rozumieć i umieć przybliżać kulturę orientację w kulturze - zarówno dawną, jak współczesną. Zwracano również uwagę na brak dobrych form permanentnego kształcenia pedagogów o tej specjalności. Konferencja pokazała, że można i trzeba dyskutować wspólnie nad bardzo różnymi rozwiązaniami, nie dążąc do ich ujednolicenia, a zakładając poszukiwanie różnych modeli i ofert programowych.