STYPENDIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w roku akademickim 1997/98

W termie do 15 sierpnia br. złożono do MEN wnioski o przyznanie stypendium Ministra dla 28 studentów UŚ. Zgodnie z decyzją Ministra stypendium przyznano 11 studentom UŚ.

Fot. L.Tarczyńska. Nasi najlepsi studenci(6 z 11)

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I CHEMII

1. Radosław Czaja
2. Tatiana Korzeniowska
3. Rafał Kapica (po raz trzeci)
4. Robert Rozenfeld

II. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

5. Agata Adamiecka
6. Dagmara Gumkowska
7. Beata Mytych
8. Przemysław Marciniak

III. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

9. Małgorzata Paździora

IV. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

10. Katarzyna Dąbek

V. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY FILII UŚ W CIESZYNIE

11. Monika Puch

Krótka charakterystyka nagrodzonych studentów sporządzona na podstawie informacji zawartych we wnioskach przesłanych do MEN.

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I CHEMII

1. Radosław Czaja - III r. Matematyki,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 93,
- przewodniczący Koła Naukowego Matematyków,
- brał udział w VII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym w Ostrawie,
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym w Katowicach (1992 r. ),
- II miejsce w Ogólnopolskim Sejmiku Matematycznym (1992 r. ),
- Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych (1993 r. ),
- zamierza kontynuować studia na dwóch równoległych specjalnościach teoretycznej i nauczycielskiej.

2. Tatiana Korzeniowska - III r. Matematyki,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 94,
- aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków,
- brała udział w VII Międzynarodowym Konkursie Matematycznym w Ostrawie,
- w tym roku planuje udział w Szkole Matematyki Poglądowej w Siedlcach,
- sprawdza się jako dobry organizator, od dwóch lat jest starostą swojego roku,
- aktywna, energiczna, lubiana przez kolegów, nauczycieli oraz panie w dziekanacie,
- w ubiegłym roku zdobyła II miejsce w Mistrzostwach UŚ w pływaniu.

3. Rafał Kapica - V r. Matematyki,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 93,
- średnia ocen za ubiegły rok studiów - 4, 97,
- otrzymał stypendium MEN już po raz trzeci,
- aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków,
- wykazuje wyraźne dyspozycje do pracy naukowej,
- jego specjalność to matematyka teoretyczna (program studiów zbliżony do indywidualnego),
- interesuje się szczególnie zagadnieniami matematyki finansowej,
- planuje kontynuować studia wyższe w Studium Doktoranckim UŚ,
- niezwykle skromny, wrażliwy i pracowity.

4. Robert Rozenfeld - III r. Fizyki,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 5, 00,
- studia wg programu indywidualnego pod opieką naukową prof. dr hab. Jerzego Łuczki, który zaprosił go od tego roku do pracy przy badaniach naukowych swojego zespołu,
- wybitnie uzdolniony zaliczył już wiele przedmiotów z wyższych lat studiów, a nawet studium doktoranckiego,
- niezwykle skromny, pracowity oraz lubiany przez studentów i nauczycieli.

II. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

5. Agata Adamiecka - V r. Kulturoznawstwa,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 80,
- reaktywowała i przewodniczy pracom Koła Naukowego Teatrologów,
- obdarzona darem literackim, który udanie łączy z działalnością krytyczno-teatralną,
- pracuje w redakcji kwartalnika kulturalnego "Opcje", gdzie publikuje swoje artykuły (najczęściej recenzje teatralne),
- brała udział w Międzynarodowym Kongresie Teatrologicznym "Teatr współczesny różnych kultur",
- praktyka w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno- Kulturowych we Wrocławiu,
- inteligentna, pełna pasji w dociekaniu prawdy, wrażliwa, znakomity kandydat do pracy naukowej.

6. Dagmara Gumkowska - V r. Kulturoznawstwa,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 76,
- działa aktywnie w Kole Naukowym Teatrologów,
- studia wg programu indywidualnego łączące dwie specjalności filmoznawczą i teatrologiczną,
- głęboko zainteresowana teatrem z pasją poznaje literaturę fachową, dała się poznać jako sprawny reporter wydarzeń teatralnych, dobry organizator i początkujący dziennikarz,
- udział w Międzynarodowym Kongresie "Teatr Współczesny Różnych Kultur - Style i Konwencje" zorganizowanym przez Zakład Wiedzy o Teatrze w 1996 r.,
- praktyka w III programie Polskiego Radia (1996), udział w warsztatach "Pisanie dla Telewizji" zorganizowanym przez Centrum Dramaturgii Polskiej (1995 r. ),
- współpracowała przy organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A Part (czerwiec 1997 r. ) oraz Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki (1995 r. ),
- czynnie uczestniczy w życiu teatralnym brała udział w wielu Festiwalach Teatralnych (m. in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny-Kontakt, Łódzkie Spotkania Teatralne, Festiwal Szkół Teatralnych, Festiwal Kameralistyki, Górnośląskie Spotkania Teatralne) oraz przeglądach i premierach teatralnych.

7. Beata Mytych - V r. Filologii polskiej,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 82,
- uczestniczy w pracach Koła Naukowego Teorii Literatury,
- aktywny udział w przygotowaniu konferencji pracowników naukowych i studentów "Starość" oraz "Ok(n)o" i "Nowoczesność", gdzie wygłaszała również swoje referaty, które uzyskały przychylne opinie środowiska naukowego,
- jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zjawisk współczesnej literatury, głównie poezji,
- wnikliwy obserwator i badacz zjawisk współczesnego języka, umiejętnie łączy szeroką wiedzę teoretyczną z wnikliwością i sprawnością analityczną.

8. Przemysław Marciniak - III r. Filologii klasycznej,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 73,
- w roku ak 96/97 realizował równolegle program II i III roku w ramach indywidualnego toku studiów,
- przewodniczący Koła Naukowego Młodych Klasyków,
- student i stypendysta Collegium Invisibile gdzie studiuje pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Axera z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego,
- dwukrotny stypendysta Joint Association of Clasical Teacher (1996 - kurs greki, 1997 kurs łaciny),
- otrzymał stypendium Fundacji Stefana Batorego na wyjazd na konferencję zagraniczną,
- na studia w UŚ przyjęty jako finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego,
- uczestniczy w pracach badawczych Łacińskie inskrypcje w Cieszynie pod kierownictwem naukowym dr Tadeusza Aleksandrowicza,
- współpraca naukowa z Opus Fundatum Latinae w Watykanie oraz z Polskim Towarzystwem Filologicznym, którego jest członkiem,
- zamieszcza publikacje naukowe w czasopiśmie "Pallas Silesia",
- uzyskał zaproszenie na konferencję naukową XI Feriae Latinae Nicensis (sierpień 1997 r. ),
- gruntownie studiuje języki klasyczne ponadto biegle włada językiem francuskim i angielskim,
czyni postępy w opanowaniu języka włoskiego i niemieckiego, w przyszłym roku tę imponującą znajomość języków obcych poszerzy o propedeutyczny kurs hebrajskiego,
- dzięki dużej sprawności językowej łatwo nawiązuje kontakty ze specjalistami z uczelni zagranicznych (Nicea, Wiedeń).

III. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
9. Małgorzata Paździora - IV r. Politologii,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 88,
- w roku ak. 97/98 rozpocznie studia wg programu indywidualnego,
- działa aktywnie w Kole Naukowym Politologów i Towarzystwie Przyjaciół ONZ,
- bierze udział w pracach badawczych Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysokorozwiniętych, jej badania koncentrują się wokół analizy systemu hiszpańskiego,
- współpraca naukowa z Królewskim Uniwersytetem w Katalonii, gdzie odbywała staż naukowy w czasie wakacji 1997 r.,
- ukończyła Kurs Pilotów Wycieczek Zagranicznych, zaawansowany kurs języka hiszpańskiego oraz posiada Firsth Certificate in English.

IV. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

10. Katarzyna Dąbek - IV r. Prawa,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 81,
- jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników ELSA, współpracuje z tą organizacją w zakresie przygotowywania konferencji naukowych i spotkań ze znanymi osobistościami środowiska prawniczego,
- studentka Collegium Invisibile gdzie odbywa studia w systemie tutorialnym, w roku ak 96/97 pogłębiała swoją wiedzę z zakresu prawa publicznego pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Łętowskiego. W roku ak. 97/98 kontynuuje naukę w Collegium pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Popiołka zajmując się wybranymi problemami prawa cywilnego,
- jest autorką wielu publikacji prasowych z zakresu prawa, które zamieszcza w Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota, oraz piśmie specjalistycznym środowiska prawniczego "Rejent",
- jej referat na temat przekształceń polskiego prawa konstytucyjnego i administracyjnego po 1989 r. ukazał się w Actach Collegium Invisibile,
- uczestniczyła w licznych seminariach i konferencjach naukowych,
- jest laureatką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (III miejsce w1994 r. ),
- podczas studiów uniwersyteckich od 1995 r. otrzymuje stypendium naukowe,
- studiuje wg indywidualnego toku, którego celem jest rozszerzenie programu studiów,
- ukończyła kurs języka angielskiego (zaliczenie egzaminu TOEFL - 1996 r. ),
- odbywała praktykę w firmie konsultingowej A & D Consulting (1996 r. ) oraz Kancelarii Prawniczej IUSTUS (1997 r. ),
- uczestniczyła w Międzynarodowej Szkole Prawa Europejskiego w Jedlni (1997 r. ),
- zagadnienia które podejmuje są niebanalne i uczą indywidualnego podejścia do problemów naukowych.

V. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY FILII UŚ W CIESZYNIE

11. Monika Puch - V r. Edukacji Społeczno-Filozoficznej,

- średnia ocen w okresie zaliczonych lat studiów - 4, 88,
- uczestniczy w pracach studenckiego Koła Filozoficznego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
- jest autorką opracowania dla Oddziału Cieszyńskiego PTF na temat "Systemy wartości a etyka pracy naukowej",
- uczestniczyła w licznych seminariach i konferencjach naukowych,
- pracuje w redakcji Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Filii UŚ w Cieszynie "FILIA" gdzie zamieszcza również swoje publikacje,
- udziela się również w pracach zespołu konsultacyjnego, który opracowuje program studiów specjalizacji społeczno-filozoficznej, pomaga w organizacji praktyk studenckich,
- bierze aktywny udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego, współpracując od 1995 r. z Miejskim Ośrodkiem Kultury Klub "Kaktus" w Jastrzębiu, w zakresie przygotowania wokalnego dzieci do festiwali piosenki przedszkolnej, organizuje festyny, pełni rolę konferansjera na koncertach i innych imprezach kulturalnych,
- uczestniczy aktywnie w życiu wspólnoty parafialnej.

Autorzy: Foto: L. Tarczyńska