Nowe książki - Grudzień 1999

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Krzysztof S z y m a n e k: Formalna teoria zmiany przekonań, indeks symboli, bibliogr., summ., res., 7 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Joanna D e m b i ń s k a-P a w e l e c: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, indeks nazwisk, bibliogr., res., summ., 12 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. Tom 1. Red. Michał B l i c h a r s k i, Henryk F o n t a ń s k i, bibliogr., streszcz., rez., summ., 23 zł

Krystyna J a r z ą b e k: Rehabilitacja języka gestów (Na przykładzie porozumiewania się zakonników i mniszek), bibliogr., rys., summ., res., 10 zł

Anna Z y c h: Struktura i semantyka polskich i rosyjskich gniazd słowotwórczych z przymiotnikami wyjściowymi nazywającymi barwę, aneks, bibliogr., rys., schem., summ., rez., 23 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Bronisław Z y s k a: Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800-1994. Wyniki badań, indeksy: nazwisk, instytucji, rzeczowy, bibliogr., rys., tab., summ., Zsfg., 10 zł

PEDAGOGIKA. Pedagogika społeczna w Polsce. Między stagnacją a zaangażowaniem. Tom 1-2. Red. Elżbieta G ó r n i k o w s k a-Z w o l a k, Andrzej R a d z i e w i c z-W i n n i c k i przy współpracy Andrzeja C z e r k a w- s k i e g o, noty o autorach, rys., tab., Zsfg., summ., 50 zł

NAUKI O ZIEMI. Alicja S z a j n o w s k a-W y s o c k a: Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, rys., tab., summ., Zsfg., 9 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1999, T. 20, nr 3. Kom. Red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., tab., summ., 6 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wiek). Red. Maria W. W a n a t o w i c z

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". Tom 17. Red. Józef B a ń k a

Józef B a ń k a: Czas w sztuce. Recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości

JĘZYKOZNAWSTWO. Lingwodydaktyka języka rosyjskiego w szkole wyższej. Red. Maja S z y m o n i u k

Rafał M o l e n c k i: A History of English Counterfactuals

LITERATUROZNAWSTWO. Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Red. Aleksander N a w a r e c k i przy współudziale Dariusza P a w e l c a

Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga pamiątkowa ofiarowana Stanisławowi Porębie. Red. Piotr F a s t, Barbara S t e m p c z y ń s k a

PEDAGOGIKA. Muzyka w edukacji i wychowaniu. Red. Helena D a n e l- -B o b r z y k przy współudziale Jadwigi U c h y ł y-Z r o s k i

Barbara G r a m l e w i c z: Socjologiczno-pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki

PRAWO. Antoni A g o p s z o w i c z, Zyta G i l o w s k a, Maria T a n i e- w s k a-P e s z k o: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie (skrypt)