20 marca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja) odbyła się konferencja międzynarodowa pt. „Praca socjalna, zarządzanie i ekonomia – z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju dla usług społecznych”

Na Słowacji o rozwoju usług społecznych

Konferencja stanowiła okazję do wymiany dorobku naukowego różnych państw w zakresie zrównoważonego rozwoju, globalnych trendów w społeczeństwie czy ekonomicznych i społecznych aspektów dotyczących jakości życia.

Uniwersytet Śląski na konferencji reprezentowali: dr Zbigniew Widera – prezes Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego, dr Agnieszka Turska-Kawa – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej, oraz mgr Jarosław Wichura – doktorant w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych.

– W pracy naukowej powinniśmy duży nacisk kłaść na współpracę międzynarodową. Jest to ważne z wielu względów. Z mojego punktu widzenia szczególnie istotne są te naukowe – dzielenie się wiedzą, kooperacja w zakresie projektów naukowo-badawczych; organizacyjne – możliwość wymiany doświadczeń; jak również te, które moglibyśmy nazwać dydaktyczno-naukowymi – w ramach takiej współpracy pracownicy zagranicznych uczelni mogliby prowadzić zajęcia z naszymi studentami, co z pewnością byłoby interesującym i ważnym seminarium, które pozwoliłoby wyjść poza standardy podręczników – podkreśliła dr Agnieszka Turska-Kawa, podejmująca na konferencji temat poczucia alienacji osób bezrobotnych na przykładzie mieszkańców województwa śląskiego.

Gospodarzem konferencji był Instytut Andreja Radlinského z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego. Przybyłych gości powitał dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku prof. dr hab. Tomáš Jablonského oraz zastępca dyrektora Instytutu Andreja Radlinského w Dolnym Kubinie dr Emília Janigová.

– Tegoroczna konferencja została poświęcona tematyce społeczeństwa, zarówno w aspekcie socjalnym, ekonomicznym, jak i psychologicznym. Chcieliśmy skłonić prelegentów do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla aktualnych problemów bezrobocia, ubóstwa czy skutecznego zarządzania – zauważyła dr Emília Janigová. – Wymiana doświadczeń naukowych Polski i Słowacji to wartość sama w sobie, którą powinniśmy pielęgnować, podtrzymywać i nieustannie rozwijać. W tym przedmiocie współpraca Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach staje się dla nas priorytetem – dodała.

Podczas konferencji poruszono problem pracy socjalnej, jednak był on ujęty na tyle szeroko, że przedsięwzięcie było skierowane nie tylko do wąskiego grona specjalistów i ekspertów, ale swoje rozważania prezentowali socjolodzy, ekonomiści, psycholodzy oraz politolodzy. Tym samym wartość międzynarodową projektu, która wnosiła doświadczenia różnych regionów innych krajów, podniosła jego interdyscyplinarność. Pośród licznych referatów można było odnaleźć tematykę współczesnych wyzwań dla organizacji samorządowych, ekonomicznych aspektów wychodzenia z bezdomności czy społecznych następstw kryzysu gospodarczego.

– Kryzys gospodarczy, bez względu na ocenę jego skutków, winien szczególnie uczulać na los osób znajdujących się na granicy ubóstwa, częstokroć znajdujących się w trudnej sytuacji bez własnej winy. Musimy zwrócić uwagę na realia funkcjonowania programów ochronnych, na warunki prawne dozwalające w sposób prosty na organizację wsparcia. Warto pamiętać, że gdzieś obok żyją ludzie, którzy bez nas sobie nie poradzą – powiedział dr Zbigniew Widera, który wspólnie z mgr. Jarosławem Wichurą zaprezentował referat poświęcony procesowi standaryzacji usług społecznych na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Międzynarodowa konferencja na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku organizowana jest co roku. Każdorazowo jej tematyka jest aktualizowana i dostosowywana do aktualnych problemów, z którymi zmaga się społeczeństwo. Efektem każdego spotkania jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.