Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że 3 i 17 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego dokonało wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2012–2016

Sylwetki prorektorów

Prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski

Urodził się 22 kwietnia 1948 roku w Bobrowej. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1971, doktorat obronił na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w 1978, zaś habilitację na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł naukowy profesora w 2002 roku. Od 1971 roku jest związany zawodowo z Instytutem Chemii UŚ. Tematyką badawczą prof. Kucharskiego jest tworzenie i wdrażanie nowych metod obliczeniowych chemii kwantowej, pozwalających opisać z wysoką precyzją strukturę molekularną i elektronową cząsteczek chemicznych. Większość jego prac jest poświęcona badaniu efektów związanych z korelacją elektronową. Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych można wymienić: opracowanie kilku metod obliczeniowych stosowanych w laboratoriach chemii kwantowej na świecie, współudział w dwóch pakietach programów z zakresu chemii kwantowej (GAMESS i ACES), wysoką cytowalność prac poświęconych nowym metodom obliczeniowym (około 4200 cytowań, wskaźnik Hirscha 33). Prof. Kucharski brał udział w europejskim projekcie badawczym COST (Towards a new level of accuracy in computations of molecular structure, molecular properties, spectroscopy and thermochemistry (2002–2006) oraz kierował pięcioma grantami KBN w latach 1995–2006. Odbył dwa długoterminowe staże zagraniczne w Quantum Theory Project, University of Florida (Gainesville, USA) w latach 1982–1984 i 1988–1989 oraz kilkanaście staży krótkoterminowych w uniwersytetach amerykańskich (University of Florida, Gainesville; University of Delaware, Newark; Michigan State University, Lansing; Ohio State University, Columbus). W trakcie pracy na Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele funkcji administracyjnych, w tym m.in.: był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (1999–2002), przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów (2002–2008), prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ds. studiów chemicznych (1993– 1999), dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1999–2005), kierownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej w Instytucie Chemii (1999–nadal), dyrektorem Instytutu Chemii (2005–2008) oraz prorektorem ds. finansów i rozwoju (w kadencji 2008–2012).

Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Ryszard Koziołek

Urodził się 23 marca 1966 roku w Bielsku- -Białej. W 1991 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1997, zaś habilitację w 2010 roku. Do jego zainteresowań naukowych należą m.in.: historia literatury pozytywizmu i modernizmu, historia i teoria powieści, antropologia narracji, związki literatury i filmu. Jest autorem książek o twórczości Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza (jest jednym z najwybitniejszych znawców twórczości autora Trylogii). Uczestniczył w grancie KBN Stanisław Brzozowski – (Ko)repetycje. Z genealogii nowoczesnej literatury i kultury w Polsce. Jest członkiem Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych pism naukowych: „Świat i Słowo” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Pełnił funkcje administracyjne: opiekuna Koła Naukowego Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ (2007–2010), opiekuna Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ (od 2010 roku), zastępcy prezesa Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego (od 2006) i dyrektora MISH UŚ (od 2011 roku). Wśród innych osiągnięć organizacyjnych wymienić warto pracę jurora w: Ogólnopolskim Konkursie Literackim Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro” (19 edycji), Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Wiosna Literacka” (Sławków 2011) oraz Nagrody Literackiej Nike (kadencja 2012–2015). W 2010 roku został laureatem Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Uniwersytet rozumie jako wspólnotę uczonych i studentów, którzy razem tworzą przestrzeń, gdzie jedynym kryterium racji jest merytoryczny argument. Jego zamierzeniem jako prorektora jest doprowadzenie do mądrego połączenia zawodowego i uniwersyteckiego modelu kształcenia. Oznacza to kształcenie specjalistów, którzy – dzięki studiom uniwersyteckim – mają szansę posiąść też znajomość języków obcych i metodologii dyscyplin pokrewnych, a czasem i odległych od własnej. Dzięki temu absolwent konkretnego kierunku studiów będzie przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych obszarów nauki w celu rozwiązywania problemów wykraczających poza granice kierunkowego wykształcenia.

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Urodził się 16 lutego 1950 roku w Krasnosielcu. Studia geologiczne (specjalność: hydrogeologia i geologia inżynierska) ukończył na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1973 roku. Doktorat nauk technicznych obronił na Politechnice Wrocławskiej w 1983, zaś habilitację na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w 2003 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2011 roku. W latach 1975–1986 oraz od 1991 roku jest związany zawodowo z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1986–1987 pracował jako wykładowca w Ecole des Mines (Miliana, Algieria), a w 1987–1991 w Institut de I’Hydraulique, Centre Universitaire de Chlef (Algieria). Wśród zainteresowań naukowych prof. Kowalczyka można wymienić: hydrogeologię regionalną, środowiskową i obszarów zurbanizowanych, gospodarkę wodną, geologię środowiskową. Brał udział w projektach międzynarodowych: V Ramowy Program Unii Europejskiej (2002 rok) – Opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania w celu zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia zasobów wodnych na dużych zdegradowanych obszarach przemysłowych (megasites), VI Program Ramowy Unii Europejskiej (University of Newcastle, Wielka Brytania) Coal Mine Sites for Targeted Remediation Research „COSTAR” (2007 rok) oraz projekt Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce (2009–2010). Ponadto brał udział w dwunastu projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem i współautorem ponad 110 opracowań naukowych i wdrożeniowych, o charakterze prac studialnych, dokumentacyjnych i ekspertyz, wykonanych w ramach wieloletniej współpracy z instytucjami naukowymi oraz administracją państwową, samorządową i z przedsiębiorstwami. Prof. Andrzej Kowalczyk pełnił wiele funkcji administracyjnych, w tym m.in.: kuratora Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ (od 2004 roku), prodziekana na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ (2002–2006), zastępcy przewodniczącego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy ministrze środowiska (2006), członka Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego (Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie) (2008), członka i przewodniczącego Rady Ekspertów przy Dyrektorze Państwowego Instytutu Geologicznego (2009), przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro- -Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” (od 2011 roku) i prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2008–2012.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny

Urodził się 25 lutego 1959 roku w Siemianowicach Śląskich. Studia wyższe na kierunku biologia ukończył w 1983 roku na Uniwersytecie Śląskim. Pracę doktorską obronił na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w 1993, zaś habilitację w 2008 roku. Jego specjalizację naukową stanowi fizjologia zwierząt i ekotoksykologia, a w szczególności: stres środowiskowy (zanieczyszczenie środowiska metalami) a procesy fizjologiczne i biochemiczne u bezkręgowców, głównie owadów; zależność roślina żywicielska-roślinożerca; czynna ochrona gatunkowa bezkręgowców z wykorzystaniem metod fizjologii, biochemii i biologii molekularnej; problematyka rozwoju zrównoważonego. Do bieżących zainteresowań naukowych dr. hab. Mirosława Nakoniecznego należą: inhibicja procesów trawiennych u owadów jako nowoczesne narzędzie w walce biologicznej z takimi szkodnikami, jak: szrotówek kasztanowcowiaczek czy stonka kukurydziana; roślinne hyperakumulatory metali a budowa i funkcje przewodu pokarmowego owadów; fizjologiczne i biochemiczne aspekty restytucji niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym. Jest autorem lub współautorem ponad 40 artykułów oraz 8 książek, w tym także książek popularyzujących wiedzę przyrodniczą wśród dzieci. W roku akademickim 1987–1988 był stażystą rocznego kursu „International Training Course on Selected Topics of Modern Biology of Hungarian Academy on Sciences & UNESCO” w Szegdzie. Realizował 6 projektów KBN i ministerialnych. Uczestniczył w realizacji programu TEMPUS/PHARE na Uniwersytecie Śląskim (1994-1997), projekcie badawczym w ramach umowy między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Południowej Afryki o współpracy naukowej i naukowo- technicznej (2001–2002 oraz 2003–2004). Dr hab. Mirosław Nakonieczny pełnił funkcje administracyjne: zastępcy dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ (1994–2002), p.o. dyrektora CSnCiŚ (2002–2008) oraz dyrektora CSnCiŚ (2002–do nadal). W ramach działalności Centrum, jest organizatorem wykładów monograficznych z cyklu „Wybrane problemy środowiska i jego ochrony”, których 20. edycja jest realizowana w roku bieżącym (1994–2011). Jest autorem projektu „Nauka w obiektywie” (2006), w ramach którego organizuje biennale fotograficzne oraz wystawy pokonkursowe. Ponadto w latach 1999–2011 (rokrocznie) był członkiem jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego AGROFILM w Nitrze na Słowacji. W roku 2003 został laureatem nagrody „Zielony Czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kategorii „edukacja ekologiczna” – za propagowanie i realizację idei zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej na szczeblu akademickim i szkoły średniej.