Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych. Red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba

JĘZYKOZNAWSTWO. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 1. Red. Katarzyna Węsierska

Danuta Gabryś-Barker: Reflectivity in Pre-Service Teacher Education. A Survey of Theory and Practice

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Joachim Foltys: Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny

NAUKI TECHNICZNE. Dariusz Bochenek: Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2. Red. Leszek Małczak, Anna Ruttar, współpr. Katarzyna Majdzik, Małgorzata Stanisz

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 8. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Glajcar

LITERATUROZNAWSTWO. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Cz. 4. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Red. Elżbieta Dutka, wspołudz. Marta Cuber

Jacek Mydla: The Shakespearean Tide. Essays on the Dynamics of Human Time

JĘZYKOZNAWSTWO. „Neophilologica”. Vol. 24. Réd. Wiesław Banyś

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 3. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika

Ryszard Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 1 (38): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne. Red. Anna Nowak

NAUKI o ZIEMI. Sławomir Kędzior: Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu